Słowo Definicja
Procedura krajowa

Postępowanie administracyjne prowadzone przed krajowym urzędem ds. własności przemysłowej (np. Urzędem Patentowym RP), inicjowane wnioskiem (podaniem) zgłaszającego o udzielenie ochron/prawa z rejestracji na zgłaszany przez niego przedmiot ochrony (wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy). Uzyskana w ten sposób ochrona obejmuje terytorium kraju, w którym złożono wniosek (np. w Polsce). Procedura krajowa w odróżnieniu od procedur regionalnych i międzynarodowych prowadzonych przez ponadnarodowe Urzędy ds. Własności Intelektualnych jest tańsza oraz prowadzona w języku narodowym państwa, w którym dokonano takiego zgłoszenia.