Warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Urzędu Patentowego RP i Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP

Data publikacji: 12.09.2023 r.

wersja 3.0.

Warunki korzystania
z
Portalu Informacyjnego Urzędu Patentowego RP
i Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP

 

§ 1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Portalu Informacyjnego Urzędu Patentowego RP i Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (PUEUP) będącej jego częścią.
 2. Administratorem Portalu Informacyjnego Urzędu Patentowego RP i Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa, skr. pocztowa 203, NIP: 526-10-48-480, REGON: 000332251.

§ 2 Definicje

 1. Autopay - podmiot świadczący obsługę płatności elektronicznych;
 2. Certyfikat Kwalifikowany – certyfikat wydawany przez uprawniony podmiot osobie fizycznej w  celu składania przez nią kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
 3. ePUAP - elektroniczna platforma usług administracji publicznej - system informatyczny, którego funkcjonowanie, zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700), zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji;
 4. Konto PUEUP – konto Użytkownika utworzone w celu umożliwienia korzystania z usług udostępnianych przez Urząd Patentowy RP na PUEUP;
 5. Konto podstawowe - poziom P1 - konto w PUEUP Użytkownika, którego rejestracja nie wymaga potwierdzenia tożsamości. Użytkownik w ramach konta podstawowego ma dostęp tylko do niektórych funkcjonalności PUEUP (np. subskrypcje, komunikaty);
 6. Konto zaawansowane - poziom P2 - konto w PUEUP Użytkownika, którego rejestracja wymaga potwierdzenia tożsamości z użyciem Węzła Krajowego lub Certyfikatu Kwalifikowanego. Użytkownik w ramach konta zaawansowanego ma dostęp do pełnej funkcjonalności PUEUP. Możliwe jest założenie tylko jednego konta poziomu P2 dla jednego Użytkownika;
 7. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. - podmiot świadczący obsługę płatności elektronicznych;
 8. OPE – Operator płatności elektronicznych, podmiot świadczący usługę płatności elektronicznych;  
 9. PI - Portal Informacyjny Urzędu Patentowego RP - oficjalna witryna internetowa Urzędu Patentowego RP, dostępna w Internecie pod adresami domen https://uprp.gov.pl i https://uprp.pl oraz ich subdomen *.uprp.gov.pl i *.uprp.pl udostępniająca Użytkownikom usługi świadczone przez Urząd Patentowy RP drogą elektroniczną;
 10. Płatność elektroniczna – zapłata dokonywana za przedmioty własności przemysłowej przez Użytkownika z wykorzystaniem usługi świadczonej na portalu PUEUP dla Użytkowników posiadających Konta zaawansowane w ramach PUEUP;
 11. Profil zaufany ePUAP - zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu określonego w art. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 12. PUEUP – Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP - zestaw zintegrowanych komponentów systemu informatycznego, które za pomocą Internetu udostępniają Użytkownikom usługi z zakresu objętego działalnością Urzędu Patentowego RP. PUEUP stanowi także elektroniczną skrzynkę podawczą UPRP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 13. PWP – Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2021 r. poz. 324);
 14. UPRP – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa, skr. pocztowa 203, mail: Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl, telefon: (22) 579 05 55, NIP: 526-10-48-480, REGON: 000332251;
 15. Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD) – dokument elektroniczny stanowiący potwierdzenie, że Użytkownikowi został doręczony dokument elektroniczny, którego nadawcą jest UPRP; 
 16. Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) – dokument elektroniczny wydawany Użytkownikowi przez podmiot administracji publicznej jako poświadczenie złożenia dokumentu elektronicznego; 
 17. Usługa/Usługi – usługa/usługi świadczone przez UPRP drogą elektroniczną w ramach PUEUP; 
 18. Usunięcie konta – trwałe wykasowanie Konta PUEUP wraz z zapisanymi w nim dokumentami;
 19. Użytkownik – osoba fizyczna działająca we własnym imieniu lub osoba fizyczna upoważniona do działania w cudzym imieniu;
 20. Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik posiadający konto w PUEUP;
 21. Warunki Korzystania – Warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Urzędu Patentowego RP i Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP;
 22. Węzeł Krajowy – portal dostępny pod adresem https://login.gov.pl wykorzystywany do bezpiecznego potwierdzania tożsamość w sieci;
 23. Zawieszenie konta – czasowe zablokowanie możliwości korzystania z Konta PUEUP.

§ 3 Warunki świadczenia Usługi

 1. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Warunków Korzystania przed rozpoczęciem korzystania z PI i PUEUP.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z PI i PUEUP w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, powszechnie obowiązującymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz postanowieniami Warunków Korzystania.
 3. Korzystanie z PI i PUEUP jest bezpłatne.
 4. Użytkownik korzysta z zasobów PI i PUEUP na własną odpowiedzialność.
 5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, UPRP nie odpowiada za szkody powstałe w związku z korzystaniem z PI i PUEUP, bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego lub nie przestrzeganiem postanowień Warunków Korzystania .
 6. UPRP nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do PI i PUEUP z przyczyn niezależnych od UPRP.
 7. UPRP dokłada wszelkich starań, aby treści PI i PUEUP były aktualne, kompletne i rzetelne. Ze względu na cechy sieci Internet, UPRP nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i inne poniesione przez Użytkowników wskutek wykorzystania zasobów PI i PUEUP, z wyłączeniem szkód, za które z mocy prawa odpowiedzialność UPRP nie może zostać wyłączona.
 8. UPRP zastrzega sobie prawo decydowania o zawartości PI i PUEUP.
 9. UPRP ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu innych ważnych przyczyn niezależnych od UPRP ma prawo czasowo zawiesić dostęp Użytkowników do PI i PUEUP na okres niezbędny do wyeliminowania niepożądanych dla UPRP lub Użytkowników skutków zaistniałych okoliczności.
 10. PI i PUEUP może zawierać odnośniki (linki) do stron zarządzanych przez osoby trzecie.
 11. Z zasobów osób trzecich Użytkownik korzysta na własne ryzyko. UPRP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach osób trzecich, do których można uzyskać dostęp poprzez odnośniki (linki).
 12. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Usług jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności korzystania z Usług bezpośrednio lub pośrednio w sposób sprzeczny z prawem, Warunkami Korzystania, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 13. Użytkownik ma prawo do zaprzestania korzystania z PI i PUEUP w każdym czasie.
 14. W celu prawidłowego korzystania z PI i PUEUP niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe połączone z siecią Internet;
  2. przeglądarka z możliwością uruchamiania skryptów JavaScript i apletów Java (niezbędnych do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego): Mozilla Firefox albo Chrome w aktualnej wersji i wersjach starszych (do dwóch wersji wstecz);
  3. włączenie obsługi technologii Java Script oraz tzw. "cookies";
  4. w przypadku niektórych elementów witryny internetowej może być konieczne zainstalowanie i włączenie wtyczki Flash Media Player w najnowszej wersji ze strony Adobe dla przeglądarek wymienionych w pkt b, jeżeli takiej brakuje lub aktualizacja do najnowszej wersji w przypadku problemów z wyświetlaniem niektórych elementów strony;
  5. dla funkcjonalności związanej z podpisem elektronicznym wymagane są: środowisko Java Runtime Environment w wersji 1.8 lub nowszej, czytnik kart do podpisu elektronicznego z zainstalowanym sterownikiem PKCS#11 do karty i czytnika (dla kluczy przechowywanych na kartach mikroprocesorowych), wczytanie certyfikatów głównych urzędów certyfikacji wydających certyfikaty.

§ 4 Rejestracja - utworzenie konta w PUEUP

 1. UPRP udostępnia w PI i PUEUP treści ogólnodostępne przeznaczone dla wszystkich Użytkowników oraz treści dostępne dla Użytkowników posiadających konto w PUEUP.
 2. Poziom dostępności treści i Usług w PUEUP jest zależny od rodzaju założonego konta (konto podstawowe lub konto zaawansowane).
 3. Korzystanie z pełnej funkcjonalności PUEUP jest możliwe pod warunkiem dokonania przez Użytkownika rejestracji i utworzenia konta zaawansowanego w PUEUP. 
 4. Rejestracja Użytkownika i utworzenie konta na poziomie podstawowym dokonywana jest po podaniu imienia i nazwiska, adresu e-mail, oraz hasła zgodnego z polityką haseł, tj. zawierającego co najmniej: 8 znaków, małą literę, wielką literę, cyfrę i znak specjalny.
 5. Rejestracja Użytkownika i utworzenie konta na poziomie zaawansowanym lub podniesienie funkcjonalności konta z poziomu podstawowego do poziomu zaawansowanego jest realizowane poprzez potwierdzenie tożsamości Użytkownika, za pomocą Węzła Krajowego bądź Certyfikatu Kwalifikowanego.
 6. Użytkownik nie jest zobowiązany do utrzymywania konta w PUEUP i może w każdym czasie odwołać udzielone zgody na przewarzanie danych, co będzie równoznaczne z rezygnacją z korzystania Usług.

§ 5 Logowanie do konta w PUEUP

 1. Korzystanie z PUEUP wymaga zalogowania się w PUEUP wykorzystaniem podanego na etapie rejestracji loginu i hasła lub Węzła Krajowego lub Certyfikatu Kwalifikowanego.
 2. W przypadku trzykrotnego wpisania nieprawidłowego hasła w ciągu 24 godzin, konto Użytkownika zostanie zablokowane na 15 minut.
 3. Konto zablokowane zostanie automatycznie odblokowane po upływie czasu, o którym mowa w ust. 2.
 4. W przypadku gdy, Użytkownik nie pamięta hasła do konta w PUEUP, może dokonać jego resetowania korzystając z funkcjonalności dostępnej w panelu logowania.

§ 6 Zawieszenie/usunięcie konta Użytkownika

 1. UPRP zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, który narusza obowiązujące przepisy lub postanowienia Warunków Korzystania.
 2. Użytkownik, którego konto zostało zawieszone, nie może ponownie logować się do PUEUP bez uprzedniej zgody UPRP.
 3. UPRP może trwale usunąć konto Użytkownika, jeśli Użytkownik nie zaprzestanie działań sprzecznych z prawem lub postanowieniami Warunków Korzystania.
 4. Użytkownik ma prawo zgłosić do UPRP na adres: Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl żądanie zawieszenia albo usunięcia swojego Konta PUEUP. Przed zawieszeniem lub usunięciem Konta PUEUP, UPRP może skontaktować się z Użytkownikiem w celu potwierdzenia prośby o zawieszenie albo usunięcie konta.
 5. UPRP jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika o zawieszeniu bądź usunięciu jego konta.

§ 7 Prawa i obowiązki UPRP

 1. Prawo nadawania uprawnień do korzystania z zasobów UPRP przysługuje UPRP.
 2. UPRP gwarantuje, iż Usługi świadczone są zgodne z przepisami prawa. UPRP gwarantuje niezaprzeczalność wystawianych przez UPRP następujących poświadczeń:
  1. Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia,
  2. Urzędowe Poświadczenie Doręczenia,
  3. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 3. UPRP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika bądź osoby upoważnionej przez Użytkownika do działania w jego imieniu.
 4. UPRP zobowiązuje się podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Warunkami Korzystania działań Użytkowników.
 5. UPRP nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnioną zmianę danych lub dostęp do informacji przeznaczonej dla Użytkownika przez osoby trzecie, przy użyciu oryginalnych identyfikatorów UPRP.

§ 8 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo korzystać z Usług z chwilą dokonania rejestracji i utworzenia Konta w PUEUP, o których mowa w § 4.
 2. Użytkownik zarejestrowany ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie powiadomień o zaistnieniu danego zdarzenia związanego z jego kontem w PUEUP.
 3. Powiadomienia, o których mowa w ust. 2, są przekazywane wybranym przez Użytkownika kanałem komunikacji. Użytkownik może wybrać powiadamianie przez:
  1. e-mail,
  2. SMS,
  3. e-mail i SMS. 
 4. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz udostępniania swojego konta innym osobom.
 5. Zabronione jest posiadanie przez Użytkownika dodatkowych kont zaawansowanych.
 6. W każdym przypadku zmiany danych wymaganych do rejestracji Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji tych danych.
 7. Użytkownik obowiązany jest do zachowania poufności pozyskanych danych, w szczególności w sytuacji pozyskania danych bez tytułu prawnego.
 8. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć swój login oraz hasło przed dostępem osób trzecich.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do wylogowania się z PUEUP z chwilą zakończenia korzystania z PUEUP.
 10. Użytkownik ma prawo udostępnić innemu Użytkownikowi dokument elektroniczny do podpisu. Użytkownik udostępniający ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnione w ten sposób dane.
 11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z korzystania z PUEUP przez osoby trzecie, które w jakikolwiek sposób weszły w posiadanie loginu i hasła Użytkownika i miały dostęp do konta w PUEUP, w przypadku, gdy Użytkownik nie dochował należytej ostrożności w zapewnieniu bezpieczeństwa tych danych.

§ 9 Rodzaj i zakres Usług

 1. Użytkownik ma możliwość przeglądania treści ogólnodostępnych na PI i PUEUP.
 2. Użytkownik, który posiada w PUEUP konto na poziomie podstawowym, dodatkowo ma dostęp do następujących Usług:
  1. zarządzania danymi w koncie,
  2. subskrypcji informacji,
  3. odbierania komunikatów i zarządzania nimi.
 3. Użytkownik, który posiada w PUEUP konto na poziomie zaawansowanym, dodatkowo ma dostęp do następujących Usług:
  1. prowadzenia elektronicznej, dwukierunkowej korespondencji w zakresie praw własności przemysłowej, w szczególności składania podań o udzielenie praw wyłącznych, wniosków o wydanie  wyciągu z rejestru oraz otrzymywania potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia,
  2. realizowania płatności elektronicznych w zakresie opłat wnoszonych do Urzędu z tytułu praw własności przemysłowej, które mogą być powiększane o należną prowizję OPE. Zasady dokonywania  płatności  elektronicznych  za  pośrednictwem PUEUP określają odpowiednie regulaminy OPE, które są dostępne na etapie realizacji transakcji dokonywanych za pośrednictwem wybranego operatora płatności.
 4. Użytkownik, który posiada konto w PUEUP, może korzystać z aplikacji mobilnej dostępnej na platformę Android i iOS o funkcjonalności ograniczonej do przeglądania informacji zawartych w koncie w PUEUP.

§ 10 Płatności elektroniczne

 1. UPRP umożliwia Użytkownikowi dokonywanie Płatności elektronicznych za przedmioty własności przemysłowej.
 2. Podmiotami świadczącymi obsługę Płatności elektronicznych są:
  • Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, przy ul. Powstańców Warszawy nr 6, 81-718 Sopot, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320590, NIP: 5851351185, REGON: 191781561. Dostępne formy płatności Autopay S.A. są opublikowane pod adresem: https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/inne/oplaty-w-postepowaniu/platnosc-online. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
  • Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. rtm. W. Pileckiego nr 65, 02-781 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000113064, NIP: 526-030-05-17, REGON: 012105474. Dostępne formy płatności Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. są opublikowane pod adresem: https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/inne/oplaty-w-postepowaniu/platnosc-online.
 3. Podstawą świadczenia przez Autopay i Krajową Izbę Rozliczeniową Płatności elektronicznych na rzecz Użytkowników są umowy zawarte pomiędzy UPRP a ww. podmiotami.
 4. Wniesienie opłaty za pośrednictwem OPE wywołuje taki sam skutek jak wniesienie opłaty za pośrednictwem banku, Poczty Polskiej S.A. lub innego dostawcy usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907, z późn. zm.). Dniem uiszczenia opłaty na rachunek bankowy UPRP za pomocą przelewu, BLIK lub karty płatniczej w ramach usług dostarczanych przez OPE uznaje się dzień zlecenia płatności, o ile doszło do uznania rachunku bankowego UPRP należną kwotą. 
 5. UPRP dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 11 Inne informacje

 1. UPRP  informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Usług.
 2. Informacja dotyczy zagrożeń, które UPRP identyfikuje jako zagrożenia potencjalne, które powinny być brane pod uwagę mimo stosowania przez UPRP systemów zabezpieczających infrastrukturę UPRP przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich:
  1. Możliwość działania szkodliwego oprogramowania (np. oprogramowanie malware, ransomware, robaki internetowe);
  2. Możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji;
  3. Możliwość wyłudzenia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika;
  4. Możliwość wyłudzenia pieniędzy poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych lub pism przypominających do złudzenia autentyczne (np. wprowadzające w błąd wezwania do zapłaty, faktury lub sfałszowane decyzje) w celu wskazywania niewłaściwego numeru rachunku bankowego do wnoszenia opłat za ochronę udzielaną przez UPRP;
  5. Możliwość wyłudzenia pieniędzy poprzez wysyłanie wiadomości elektronicznych lub pism w celu namówienia do zgłoszenia prawa własności przemysłowej do ochrony w innych zbiorach lub rejestrach komercyjnych, które nie są prowadzone przez UPRP i nie gwarantują ochrony prawnej.
 3. UPRP  informuje, iż w celu podnoszenia jakości Usług i badania preferencji Użytkowników stosuje pliki "cookie". Pliki cookie umożliwiają podnoszenie jakości Usług dzięki przechowywaniu preferencji Użytkowników. UPRP gromadzi informacje z plików cookie na własny użytek. Pliki cookie nie identyfikują danych osobowych, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Plik cookie stanowi łańcuch znaków, który jest wysyłany z systemu teleinformatycznego UPRP do komputera użytkownika podczas wywołania przez przeglądarkę strony internetowej. W plikach cookie mogą być przechowywane preferencje użytkownika i inne informacje, przy czym warunkiem działania plików cookie jest zawsze ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie z dysku. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie lub sygnalizowania, że plik cookie został przesłany.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Warunki Korzystania obowiązują od dnia ich opublikowania.
 2. Warunki Korzystania są udostępnione nieodpłatnie w postaci umożliwiającej ich pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Niniejsze Warunki Korzystania mogą być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniane. Zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania.    
 4. W przypadku zmiany treści Warunków Korzystania, Użytkownik zarejestrowany zostanie o tym fakcie poinformowany podczas logowania do konta Użytkownika.
 5. Szczegółowe warunki dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdą się w Klauzuli informacyjnej RODO: https://uprp.gov.pl/pl/klauzula-informacyjna-rodo.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Korzystania zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.