Patronaty

Zasady udzielania patronatów przez Urząd Patentowy RP

 1. Urząd Patentowy RP może udzielać patronatów wydarzeniom organizowanym przez podmioty zewnętrzne.
 2. Celem udzielenia patronatu jest wsparcie wydarzenia autorytetem centralnej instytucji państwowej oraz budowa pozytywnego wizerunku Urzędu.
 3. Urząd Patentowy RP obejmuje wydarzenie patronatem na pisemny wniosek organizatora.
 4. Patronatem mogą być objęte wydarzenia służące:
  a. upowszechnianiu znaczenia własności intelektualnej
  b. rozwojowi innowacyjności i wynalazczości
  c. wspieraniu kreatywności szczególnie dzieci oraz młodzieży szkolnej i akademickiej
  d. wspieraniu rozwoju gospodarczego i społecznego
  e. wspieraniu sztuki i kultury
  f. upowszechnianiu wiedzy o ochronie własności intelektualnej
  g. kreowaniu pozytywnych warunków komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych
  h. współpracy podmiotów w obszarze nauki i biznesu
 5. Pisemny wniosek organizatora opiniuje Departament Innowacyjności i Komunikacji.
 6. Decyzję o udzieleniu patronatu podejmuje Prezes Urzędu.
 7. Sprawy formalne związane z udzieleniem patronatu prowadzi rzecznik prasowy Urzędu.
 8. Logotyp Urzędu można pobrać w zakładce Dla mediów.