Publikacje

Publikacje Urzędu Patentowego RP

Publikacje Urzędu poświęcone są tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej oraz procedurom obowiązującym w Urzędzie. Kierowane są zarówno do środowisk profesjonalnie zajmujących się ochroną własności przemysłowej, jak i do osób szukających podstawowych informacji w tej dziedzinie.

Znajdziesz tu wydawnictwa oficjalne:

  • Biuletyn Urzędu Patentowego (BUP), do 31 grudnia 2016 roku był wydawnictwem jednolitym wydawanym jako dwutygodnik. Od 1 stycznia 2017 roku zmienił się sposób publikacji Biuletynu Urzędu Patentowego. Został on podzielony na:

- Biuletyn Urzędu Patentowego. Znaki towarowe (tygodnik), w którym zamieszczane są ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych i sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego,

- Biuletyn Urzędu Patentowego. Wynalazki i Wzory użytkowe (dwutygodnik), w którym zamieszczane są ogłoszenia o zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych,

  • Wiadomości Urzędu Patentowego (WUP), do 30 kwietnia 2020 roku wydawane były jako miesięcznik. Począwszy od numeru 5/2020 (z datą publikacji 18 maja 2020 r.) ukazują się jako dwutygodnik. W wydawnictwie tym zamieszczane są ogłoszenia o udzielonych patentach, dodatkowych prawach ochronnych, prawach ochronnych, prawach z rejestracji, ochronie międzynarodowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych, złożonych tłumaczeniach patentów europejskich, a także o dokonanych wpisach i zmianach dotyczących udzielonych praw w rejestrach prowadzonych przez Urząd Patentowy oraz informacje o unieważnieniach i wygaśnięciach praw, decyzjach umarzających postępowanie i stwierdzających wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego,

a także przeszukiwalne teksty (w formie załączników do poszczególnych numerów WUP):

  • polskich opisów patentowych, polskich opisów ochronnych wzorów użytkowych,
  • polskich opisów ochronnych wzorów przemysłowych,
  • tłumaczeń na język polski patentów europejskich obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Dziennik Urzędowy UPRP, w którym ogłaszane są zarządzenia, obwieszczenia i komunikaty Prezesa Urzędu Patentowego RP oraz informacje i ogłoszenia Urzędu Patentowego RP.

Znajdziesz tu też wydawnictwa o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, promującym ochronę własności przemysłowej oraz przybliżające działalność Urzędu Patentowego:

  • publikacje bezpłatne - broszury informacyjne, edukacyjne i promujące ochronę własności przemysłowej, skierowane do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problematyką ochrony własności przemysłowej, w szczególności do przedsiębiorców, studentów i uczniów,
  • Kwartalnik UPRP – czasopismo własne Urzędu ukazujące się regularnie od 2010 roku, przybliżające zagadnienia ochrony własności przemysłowej w teorii i praktyce oraz aspekty funkcjonowania Urzędu,
  • Raport roczny UPRP, w którym zapoznać się można z wynikami pracy Urzędu oraz szczegółowymi m. in. danymi statystycznymi dotyczącymi ochrony własności przemysłowej w Polsce oraz podejmowanymi inicjatywami oraz działaniami Urzędu na rzecz wspierania innowacyjności i upowszechniania wiedzy w zakresie własności przemysłowej.

Ww. publikacje dostępne są w formie plików .pdf. Do przeglądania treści zamieszczonych powyżej publikacji należy posiadać zainstalowane oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.

Urząd Patentowy prowadzi również sprzedaż wydawnictw książkowych, przewodników, poradników zawierających aktualne przepisy prawne dotyczące ochrony własności przemysłowej w Polsce i na świecie oraz pogłębiających wiedzę o ochronie własności przemysłowej.

Wszelkich informacji dotyczących publikacji Urzędu udziela:

Wydział Rozpowszechniania Wydawnictw
tel.: (22) 579 01 07, 579 02 24
faks: (22) 579 04 55
e-mail: wydawnictwa@uprp.gov.pl

login