Publikacje

Publikacje Urzędu Patentowego RP

Publikacje Urzędu poświęcone są tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej oraz procedurom obowiązującym w Urzędzie. Kierowane są zarówno do środowisk profesjonalnie zajmujących się ochroną własności przemysłowej, jak i do osób szukających podstawowych informacji w tej dziedzinie.

Znajdziesz tu wydawnictwa oficjalne:

  • Biuletyn Urzędu Patentowego (BUP) - do 31 grudnia 2016 roku był wydawnictwem jednolitym wydawanym jako dwutygodnik. Od 1 stycznia 2017 roku zmienił się sposób publikacji Biuletynu Urzędu Patentowego. Został on podzielony na:

- Biuletyn Urzędu Patentowego. Znaki towarowe (tygodnik) – w którym zamieszczane są ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych i sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego,

- Biuletyn Urzędu Patentowego. Wynalazki i Wzory użytkowe (dwutygodnik) – w którym zamieszczane są ogłoszenia o zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych,

  • Wiadomości Urzędu Patentowego (WUP) – miesięcznik, w którym zamieszczane są ogłoszenia o udzielonych patentach, dodatkowych prawach ochronnych, prawach ochronnych, prawach z rejestracji, ochronie międzynarodowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych, złożonych tłumaczeniach patentów europejskich, a także o dokonanych wpisach i zmianach dotyczących udzielonych praw w rejestrach prowadzonych przez Urząd Patentowy, informacje o unieważnieniach i wygaśnięciach praw oraz o decyzjach umarzających postępowanie i stwierdzających wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego,
  • polskie opisy patentowe,
  • polskie opisy ochronne wzorów użytkowych,
  • polskie opisy ochronne wzorów przemysłowych,
  • tłumaczenia na język polski patentów europejskich obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Znajdziesz tu też publikacje zawierające aktualne przepisy prawne dotyczące ochrony własności przemysłowej w Polsce i na świecie, a także publikacje o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, promującym ochronę własności przemysłowej oraz przybliżające działalność Urzędu Patentowego.

Do przeglądania treści zamieszczonych publikacji należy posiadać zainstalowane oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.

Wszelkich informacji dotyczących publikacji Urzędu udziela:

Wydział Rozpowszechniania Wydawnictw
tel.: (22) 579 01 07, 579 01 13, 579 02 24
faks: (22) 579 04 55
e-mail: wydawnictwa@uprp.gov.pl