Słowo Definicja
Czas trwania prawa ochronnego na wzór użytkowy

W Polsce wzór użytkowy, pod warunkiem uiszczenia opłat, trwa 10 lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP.

Prawo ochronne na wzór użytkowy

Prawo wyłącznego korzystanie ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na terenie danego państwa.

Wzór użytkowy

Rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci.