O Urzędzie

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej powstał 28 grudnia 1918 r.

10 listopada 1919 r. Polska przystąpiła do Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej, włączając się do współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie.

Urząd Patentowy RP realizuje swoje podstawowe zadania w zakresie:

  • udzielania ochrony prawnej na przedmioty własności przemysłowej,
  • gromadzenia i udostępniania dokumentacji i literatury patentowej,
  • współtworzenia i popularyzacji zasad ochrony własności przemysłowej.
     

Podstawowe zadania Urzędu dotyczące udzielania i utrzymywania ochrony prawnej są realizowane w oparciu o:

  • ustawodawstwo krajowe dla zgłoszeń wnoszonych bezpośrednio do UPRP,
  • porozumienia międzynarodowe:
  • dla zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych w trybie Układu o współpracy patentowej (PCT),
  • dla zgłoszeń wynalazków w trybie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich,
  • dla zgłoszeń znaków towarowych w trybie Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków i Protokołu do tego Porozumienia.

Kierownictwo Urzędu Patentowego RP:

Prezes - Edyta Demby-Siwek
Zastępca Prezesa - Patrycja Czubkowska
Zastępca Prezesa - Piotr Zakrzewski
Dyrektor Generalny - Marcin Dobruk

Biogramy członków kierownictwa Urzędu Patentowego RP

Kierownicy komórek organizacyjnych w Urzędzie Patentowym RP

login