Słowo Definicja
Czas trwania ochrony patentowej

Patent, pod warunkiem uiszczenia opłat, trwa 20 lat od daty dokonania zgłoszenia w urzędzie patentowym.

Elektroniczne zbiory informacji patentowej

Zbiory informacji patentowej, jakie gromadzi i udostępnia UPRP składają się między innymi z pełnych tekstów opisów. Jednymi z kryteriów systematycznego porządku gromadzenia są:

  • NUMERY zgłoszeń - unikatowe numery nadawane wpływającym do UPRP zgłoszeniom;
  • NUMERY praw wyłącznych - unikatowe numery nadawane w związku z decyzjami o udzieleniu praw wyłącznych.

Informacje o zgłoszeniach i udzielonych prawach opatrzone ww. numerami są, zgodnie z procedurą oraz praktyką UPRP, ujawniane publicznie w różnych wydawnictwach (np. BUP, WUP) i bazach danych. W ślad za ujawnieniem - w miarę postępującej procedury - publikowane są kopie pełnych tekstów:

  • OPISÓW zgłoszeń (oryginalnie wniesionych przez zgłaszających - opisów, zastrzeżeń, rysunków);
  • OPISÓW patentowych i ochronnych (w postaci oficjalnych publikacji nakładem Wydawnictw UPRP).

Do czasu wydania i uprawomocnienia się decyzji o udzieleniu prawa - w wydawnictwach, bazach danych i systemach wyszukiwawczych - znajdziemy TYLKO informacje o danych zgłoszeniach.

Jeśli danym zgłoszeniom zostaną udzielone prawa, w wyżej wymienionych systemach pojawia się informacja opatrzona drugim numerem (numerem prawa wyłącznego), który staje się dodatkowym kryterium związanym z danym zgłoszeniem.

Informacja patentowa

Dowolna informacja zawarta lub związana z literaturą patentową, np. nazwa uprawnionego lub dokumenty cytujące.

Klasyfikacja patentowa

System grupowania wynalazków i wzorów użytkowych, np. Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa (IPC).

Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa

W skrócie MKP (ang. - International Patent Classification - IPC)
Klasyfikacja ustanowiona w wyniku Porozumienia Strasburskiego z 1971 r. jest hierarchicznym systemem klasyfikowania wynalazków i wzorów użytkowych, stosownie do zakresu w ośmiu dziedzinach techniki - reprezentowanych symboliką liter:
A - podstawowe potrzeby ludzkie;
B - różne procesy przemysłowe, transport;
C - chemia, metalurgia;
D - włókiennictwo, papiernictwo;
E - budownictwo, górnictwo;
F - budowa maszyn , oświetlenie, ogrzewanie, uzbrojenie, technika minerska;
G - fizyka;
H - elektrotechnika.

Pełen symbol MKP zbudowany jest z działu, klasy, podklasy, grupy oraz podgrupy (np.: A01B1/00, gdzie - A reprezentuje dział, A01 - klasę, A01B - podklasę, A01B1 - grupę, A01B1/00 - podgrupę).
Wersją źródłową MKP jest tekst opracowywany, aktualizowany i publikowany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej.
MKP ma obecnie w wielu krajach - obok wersji na nośniku papierowym - postać elektroniczną, przetłumaczoną na języki narodowe. Jednym z celów funkcjonowania MKP jest wyszukiwanie zarówno opisów przyporządkowanych symbolom tej klasyfikacji, jak też - wyszukiwanie w licznych bazach dokumentów patentowych, gdzie symbol MKP jest najważniejszym (najbardziej skutecznym) kryterium wyszukiwawczym.

Patent

Prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze danego państwa

  1. patent europejski - patent przyznawany przez Europejski Urząd Patentowy, który obejmuje wybrane państwa należące do Europejskiej Organizacji Patentowej;
  2. patent dodatkowy - patent na ulepszenie lub uzupełnienie wynalazku, które posiada cechy wynalazku, a nie może być stosowany samoistnie.
Rzecznik patentowy

Osoba zawodowo świadcząca pomoc w sprawach własności przemysłowej.

Wyszehradzki Instytut Patentowy

Z ang. Visegrad Patent Institute (VPI), międzyrządowa organizacja działająca na rzecz współpracy patentowej założona przez cztery kraje Grupy Wyszehradzkiej: Republikę Czeską, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Słowacką i Węgry (kraje V4), WIP posiada status Międzynarodowego Organu Poszukiwań (ISA) oraz Międzynarodowego Organu Badań Wstępnych (IPEA) na mocy Układu o współpracy patentowej (PCT).

Zastrzeżenie patentowe

Część zgłoszenia wynalazku określająca zastrzegany wynalazek i zakres żądanej ochrony.

Zdolność patentowa

Zespół cech określonych w przepisach prawa, których istnienie konieczne jest, by wynalazek/wzór użytkowy podlegał opatentowaniu.