( D )
Słowo Definicja
Data pierwszeństwa

Ustawodawca zasadniczo wyróżnia trzy rodzaje pierwszeństwa, z czym wiąże się sposób wyznaczania daty pierwszeństwa:

  1. zwykłe, które określane jest według daty zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego albo wzoru przemysłowego w UPRP, w tym wypadku data zgłoszenia jest datą pierwszeństwa;
  2. konwencyjne, wynikające z wcześniejszego zgłoszenia zagranicznego, za datę pierwszeństwa uznaje się datę zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego albo wzoru przemysłowego zagranicznego we wskazanym Państwie, jeżeli od tej daty zgłoszenie w Urzędzie Patentowym dokonane zostanie w okresie: 1) 12 miesięcy – w przypadku zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych; 2) 6 miesięcy – w przypadku zgłoszeń wzorów przemysłowych, znaków towarowych;
  3. wystawowe, wynikające z wystawienia wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego oraz towaru oznaczonego znakiem towarowym na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej, oraz w przypadku wzorów użytkowych, przemysłowych i znaków towarowych także innej wystawie w Polsce, wskazanej przez Prezesa UPRP w drodze obwieszczenia w "Monitorze Polskim" jeżeli zgłoszenie w Urzędzie Patentowym tego wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego albo znaku towarowego zostanie dokonane w okresie 6 miesięcy od tej daty.

Za datę pierwszeństwa uznaje się datę wystawienia na wystawie. W dwóch ostatnich przypadkach mamy do czynienia z tzw. pierwszeństwem uprzednim, a więc wcześniejszym niż data zgłoszenia wynalazku w UPRP.

Data publikacji

Za datę publikacji o danym prawie albo zgłoszeniu należy uznać datę wydania odpowiedniego publikatora  Urzędu tj. Wiadomości Urzędu Patentowego lub Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym dana informacja jest podana.

Data ujawnienia informacji o znaku towarowym

Urząd Patentowy RP na stronie internetowej w bazie danych dostępnej osobom trzecim niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia, ujawnia informacje o zgłoszonym znaku, zawierającą: 1) numer zgłoszenia znaku towarowego; 2) datę zgłoszenia znaku towarowego; 3) datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia lub oznaczenie wystawy; 4) imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju zgłaszającego; 5) kategorię znaku towarowego lub prawa ochronnego, jeżeli zgłoszenie dotyczy wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego; 6) określenie znaku towarowego; 7) towary/usługi wraz z numerami klas towarowych.

Data wygaśnięcia

Za datę wygaśnięcia prawa należy uznać datę, z którą prawo przestało istnieć/ być w mocy. Datę wygaśnięcia prawa oznacza się w różny sposób w zależności od tego jaka jest przyczyna wygaśnięcia prawa. Dla przykładu: 1) prawo wygasa w wyniku zrzeczenia się prawa przez uprawnionego do tego prawa, w takim przypadku za datę wygaśnięcia prawa przyjmuje się dzień złożenia przez stronę oświadczenia woli w Urzędzie; 2) prawo może wygasnąć z mocy ustawy po upływie okresu ochrony, na który zostało udzielone, wówczas za datę wygaśnięcia prawa należy uznać dzień następujący po ostatnim dniu, w którym prawo było w mocy.

Najczęściej data wygaśnięcia prawa jest określona w decyzji, lecz należy pamiętać, że nie zawsze ma to miejsce np. w przypadku wygaśnięcia prawa do znaku towarowego po upływie okresu ochrony decyzja o wygaśnięciu prawa nie jest wydawana.

Data zgłoszenia

Za datę zgłoszenia należy przyjąć datę, w której  kompletne zgłoszenie skutecznie wpłynęło do Urzędu Patentowego w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Ustawa określa szczegółowo jakie warunki należy spełnić, żeby zgłoszenie uznane zostało za dokonane.

Dobro niematerialne

Dobro prawne niebędące przedmiotem materialnym („rzeczą” w rozumieniu prawa cywilnego). Dobrami niematerialnymi są np. dobra osobiste, różne postacie energii, przedmioty własności intelektualnej.

Dodatkowe prawo ochronne

W skrócie DPO, z angielskiego Supplementary Protection Certificate (SPC) - odrębny od patentu tytuł ochronny dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin. DPO zapewnia ochronę prawną konkretnych produktów wytworzonych według opatentowanego wynalazku po wygaśnięciu ochrony patentowej.

Dowód pierwszeństwa konwencyjnego

Dowód pierwszeństwa uprzedniego wynikającego ze zgłoszenia wynalazku, znaku towarowego, wzoru przemysłowego, a także wzoru użytkowego w kraju będącym członkiem „związku paryskiego”. Składa się z kopii lub odpisu zgłoszenia, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez organ, w którym dokonano zgłoszenia oraz wydanego przez ten organ zaświadczenia wskazującego datę dokonania zgłoszenia.

Dowód pierwszeństwa z wcześniejszego zgłoszenia

Oficjalny dokument wystawiony przez właściwy organ państwowy (najczęściej urząd patentowy) stwierdzający, że zgłaszającemu służy uprzednie pierwszeństwo.

Dowód pierwszeństwa z wystawy

Dowód pierwszeństwa uprzedniego wynikającego z wystawienia wynalazku, znaku towarowego, wzoru przemysłowego, a także wzoru użytkowego na międzynarodowej wystawie oficjalnej lub oficjalnie uznanej albo wystawie w Rzeczpospolitej Polskiej wskazanej przez Prezesa UPRP w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski. Składa się z zaświadczenia kierownika wystawy o wystawieniu wynalazku, znaku towarowego, wzoru przemysłowego lub wzoru użytkowego oraz opisu, rysunku wystawionego przedmiotu, a w przypadku wystaw organizowanych poza terytorium Polski, także dokumentu stwierdzającego publiczny i oficjalny charakter wystawy.