( R )
Słowo Definicja
Rejestr

Urząd Patentowy prowadzi poniżej wymienione rejestry, w których dokonuje się wpisów o udzielonych patentach, dodatkowych prawach ochronnych, prawach ochronnych i prawach z rejestracji:

  1. rejestr patentowy - oprócz wpisów o stanie prawnym udzielonych patentów, zawiera również wyodrębnioną część obejmującą wpisy patentów europejskich w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. rejestr dodatkowych praw ochronnych;
  3. rejestr wzorów użytkowych;
  4. rejestr wzorów przemysłowych;
  5. rejestr znaków towarowych;
  6. rejestr oznaczeń geograficznych;
  7. rejestr topografii układów scalonych.

Rejestry są jawne, co oznacza, że każdy ma dostęp do danych zawartych w rejestrach. Domniemywa się, że wpisy w rejestrach są prawdziwe i że każdemu jest znana ich treść. Na potwierdzenie danych zawartych w rejestrach prowadzonych przez Urząd Patentowy wydaje się wyciągi.

Rzecznik patentowy

Osoba zawodowo świadcząca pomoc w sprawach własności przemysłowej.