( P )
Słowo Definicja
Patent

Prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze danego państwa

  1. patent europejski - patent przyznawany przez Europejski Urząd Patentowy, który obejmuje wybrane państwa należące do Europejskiej Organizacji Patentowej;
  2. patent dodatkowy - patent na ulepszenie lub uzupełnienie wynalazku, które posiada cechy wynalazku, a nie może być stosowany samoistnie.
PATLIB

Sieć bibliotek patentowych i centrów informacji patentowej w Europie.

PCT

Układ o współpracy patentowej, z ang. Patent Cooperation Treaty, porozumienie międzynarodowe pozwalające ubiegać się o patent lub prawo ochronne na wzór użytkowy w wielu państwach lub regionach za pomocą jednej procedury międzynarodowej (jednego zgłoszenia).

Pełnomocnik osoby fizycznej

Osoba reprezentująca osobę fizyczną w sprawach własności przemysłowej przed Urzędem Patentowym wskazana w ustawie prawo własności przemysłowej tj. pełnomocnik profesjonalny, współuprawniony, rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Pełnomocnik profesjonalny

Osoba zawodowo zajmująca się reprezentowaniem strony w sprawach własności przemysłowej przed Urzędem Patentowym wskazana w ustawie Prawo własności przemysłowej tj. rzecznik patentowy, adwokat, radca prawny, osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.

Pierwotna zdolność odróżniająca

Zdolność odróżniająca znaku towarowego wynikająca z jego struktury oraz stopnia jego związku z sygnowanym przez ten znak towarem/usługą. Ten typ zdolności odróżniającej wynika z oceny badanego znaku towarowego.

Pierwszeństwo do uzyskania prawa wyłącznego

Prawo danego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej) do uzyskania prawa wyłącznego (monopolu) w pierwszej kolejności (przed innymi osobami uprawnionymi do ubiegania się o ochronę). Oznacza się je według daty zgłoszenia np. wynalazku czy znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP albo w innym zagranicznym Urzędzie ds. własności przemysłowej państwa będącego stroną Konwencji paryskiej lub wystawienia wynalazku na określonej wystawie publicznej.

PIRP

Polska Izba Rzeczników Patentowych - samorząd rzeczników patentowych utworzony przez ogół rzeczników patentowych i aplikantów rzecznikowskich (przynależność obowiązkowa); ma osobowość prawną. Reprezentuje swoich członków i stoi na straży należytego wykonywania zawodu.

Postępowanie sporne

Jest to odrębne od administracyjnego, postępowanie, wynikające z ustawy Prawo własności przemysłowej, którego istotą jest rozstrzyganie sporu zaistniałego między stronami, zaś Urząd Patentowy RP przyjmuje w nim rolę arbitra. W trybie postępowania spornego rozstrzygane są m.in. sprawy: o unieważnienie i ograniczenie prawa własności przemysłowej, o stwierdzenie wygaśnięcia prawa, o udzielenie licencji przymusowej oraz o zmianę decyzji w tym zakresie.

Poziom wynalazczy

Warunek wymagany do uzyskania patentu, wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki.

PPH

Przyspieszona procedura uzyskania patentu, z ang. Patent Prosecution Highway, skrócona procedura udzielenia patentu polegająca na wykorzystaniu wyników pracy innego urzędu, który już wcześniej dokonał analizy i badania analogicznego zgłoszenia.

Prawo autorskie

1. (w znaczeniu przedmiotowym) zespół norm prawnych regulujących stosunki związane z dokonywaniem, eksploatacją i ochroną utworów oraz z tzw. prawami pokrewnymi. W Polsce normy te są aktualnie zawarte w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231). 2. (w znaczeniu podmiotowym) zespół osobistych i majątkowych uprawnień związanych z utworem.

Prawo ochronne na wzór użytkowy

Prawo wyłącznego korzystanie ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na terenie danego państwa.

Prawo ochronne na znak towarowy

Tytuł ochronny na znak towarowy udzielany przez właściwy organ państwowy (np. w Polsce Urząd Patentowy RP) lub instytucję międzynarodową (np. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej), którego treścią jest prawo wyłącznego korzystania ze znaku towarowego (monopol na znak towarowy) na określonym terytorium (najczęściej na obszarze państwa, którego organ udzielił prawa ochronnego) przez czas i na warunkach określonych w ustawie (np. w Polsce w ustawie Prawo własności przemysłowej.

Prawo w mocy

Trwające prawo wyłączne np. patent, prawo ochronne na wzór użytkowy lub znak towarowy, czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, oznaczenia geograficznego lun topografii układów scalonych. Por. także hasła: czas trwania ochrony patentowej, czas trwania prawa ochronnego na wzór użytkowy, czas trwania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy, czas trwania prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego, czas trwania prawa z rejestracji topografii układu scalonego.

Prawo własności przemysłowej

Prawo wyłączne pozwalającemu zakazać innym korzystania z tego prawa. Korzystanie z takiego prawa wymaga uzyskania zgody uprawnionego. Prawa własności przemysłowej to np. patent, który jest udzielany na wynalazki, dodatkowe prawo ochronne udzielane na produkty lecznicze i produkty ochrony roślin, prawo ochronne udzielane na wzory użytkowe i znaki towarowe, a także prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

Prawo wyłączne

Prawo podmiotowe, skuteczne erga omnes (wobec wszystkich), zapewniające podmiotowi uprawnionemu monopol prawny na korzystanie z określonego dobra prawnego (wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, oznaczenia geograficznego, topografii, topografii układu scalonego, utworu.

Prawo z rejestracji na topografię układu scalonego

Prawo wyłącznego korzystanie z topografii układu scalonego w sposób zarobkowy lub zawodowy na terenie danego państwa.

Prawo z rejestracji na wzór przemysłowy

Na wzór przemysłowy udzielane jest prawo z rejestracji, potwierdzone wydaniem świadectwa rejestracji. Czas trwania takiego prawa wynosi 25 lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru przemysłowego i podzielony jest na 5-letnie okresy.

Procedura krajowa

Postępowanie administracyjne prowadzone przed krajowym urzędem ds. własności przemysłowej (np. Urzędem Patentowym RP), inicjowane wnioskiem (podaniem) zgłaszającego o udzielenie ochron/prawa z rejestracji na zgłaszany przez niego przedmiot ochrony (wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy). Uzyskana w ten sposób ochrona obejmuje terytorium kraju, w którym złożono wniosek (np. w Polsce). Procedura krajowa w odróżnieniu od procedur regionalnych i międzynarodowych prowadzonych przez ponadnarodowe Urzędy ds. Własności Intelektualnych jest tańsza oraz prowadzona w języku narodowym państwa, w którym dokonano takiego zgłoszenia.