( M )
Słowo Definicja
Międzynarodowa klasyfikacja elementów obrazowych znaków towarowych

Inaczej Klasyfikacja wiedeńska - wykorzystywana przede wszystkim podczas badania podobieństwa znaków zawierających elementy graficzne. Klasyfikacja ta została wprowadzona na podstawie porozumienia zawartego na konferencji dyplomatycznej w Wiedniu – 12 czerwca 1973 r, które weszło w życie 9 sierpnia 1985 r. Polska związana jest Porozumieniem Wiedeńskim od 1997 roku.

Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa

W skrócie MKP (ang. - International Patent Classification - IPC)
Klasyfikacja ustanowiona w wyniku Porozumienia Strasburskiego z 1971 r. jest hierarchicznym systemem klasyfikowania wynalazków i wzorów użytkowych, stosownie do zakresu w ośmiu dziedzinach techniki - reprezentowanych symboliką liter:
A - podstawowe potrzeby ludzkie;
B - różne procesy przemysłowe, transport;
C - chemia, metalurgia;
D - włókiennictwo, papiernictwo;
E - budownictwo, górnictwo;
F - budowa maszyn , oświetlenie, ogrzewanie, uzbrojenie, technika minerska;
G - fizyka;
H - elektrotechnika.

Pełen symbol MKP zbudowany jest z działu, klasy, podklasy, grupy oraz podgrupy (np.: A01B1/00, gdzie - A reprezentuje dział, A01 - klasę, A01B - podklasę, A01B1 - grupę, A01B1/00 - podgrupę).
Wersją źródłową MKP jest tekst opracowywany, aktualizowany i publikowany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej.
MKP ma obecnie w wielu krajach - obok wersji na nośniku papierowym - postać elektroniczną, przetłumaczoną na języki narodowe. Jednym z celów funkcjonowania MKP jest wyszukiwanie zarówno opisów przyporządkowanych symbolom tej klasyfikacji, jak też - wyszukiwanie w licznych bazach dokumentów patentowych, gdzie symbol MKP jest najważniejszym (najbardziej skutecznym) kryterium wyszukiwawczym.

Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług

Inaczej Klasyfikacja nicejska, zatwierdzona na Międzynarodowej Konferencji w Nicei 15 czerwca 1957 roku. Porozumieniem Nicejskim Polska jest związana od 1997 roku.
Na całość Klasyfikacji składają się 34 klasy towarowe i 11 klas usługowych, w których towary i usługi ułożone są w porządku alfabetycznym. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem klasyfikacji towarów i usług Zgłaszający dokładnie zapoznał się ze wskazówkami dla użytkowników (zamieszczone są przed wykazem wszystkich klas).