Urząd Patentowy RP, z dniem 17 marca 2021 r. wprowadza dla zgłaszających ubiegających się o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy możliwość skorzystania trybu przyspieszonego rozpatrywania tych zgłoszeń (tzw. tryb Fast Track). Dzięki tej procedurze zgłoszenia będą mogły zostać zbadane i opublikowane szybciej, o ile będą spełniały warunki dotyczące trybu przyspieszonego.

Zgłoszenia dokonane w trybie Fast Track mogą spełniać warunki dotyczące trybu Fast Track w chwili ich dokonywania, ale mogą przestać je spełniać na późniejszym etapie procedury. Urząd bowiem po sprawdzeniu kwestii formalnoprawnych zgłoszenia znaku towarowego, sprawdza czy zgłoszony znak towarowy posiada zdolność rejestracyjnązdolność odróżniającą oraz czy spełnia pozostałe tzw. bezwzględne przesłanki do udzielenia prawa ochronnego (badanie z urzędu zdolności rejestracyjnej znaku zostało ograniczone wyłącznie do tzw. przesłanek bezwzględnych, ujętych w art. 1291 pwp).
W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie przestało spełniać warunki dotyczące trybu Fast Track, o których mowa w niniejszym dokumencie, będzie ono wyłączone spod tego trybu i dalej będzie rozpatrywane w trybie zwykłego postępowania. Urząd, o fakcie wyłączenia z trybu Fast Track, poinformuje na piśmie zgłaszającego lub jego pełnomocnika.

Warunki dotyczące przyspieszonego postępowania (tzw. tryb Fast Track) dla zgłoszeń znaków towarowych

 1. Zgłoszenia w trybie Fast Track można dokonać wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP).
 2. Zgłaszający lub pełnomocnik musi posiadać profilowane konto klienta na PUEUP.
 3. Zgłoszenie powinno być dokonane wyłącznie za pomocą formularza Podanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy–tryb przyspieszony, przeznaczonego do dokonywania zgłoszeń w trybie Fast Track.
 4. Opłata za zgłoszenie powinna być dokonana, za pomocą elektronicznej usługi płatności (e-Płatności) - usługi dostępnej w koncie klienta na PUEUP, przed wysłaniem zgłoszenia do Urzędu. 
 5. Przez cały okres trwania postępowania, zgłoszenie powinno być procedowane elektronicznie. Zgłaszający lub pełnomocnik nie może złożyć oświadczenia o rezygnacji z doręczania korespondencji w postaci elektronicznej. Zmiana sposobu doręczania uznana będzie za okoliczność wyłączającą znak towarowy z trybu Fast Track.
 6. Zgłoszenie znaku towarowego może dotyczyć wyłącznie indywidualnego prawa ochronnego. Zgłoszenie nie może dotyczyć wspólnego znaku towarowego, znaku towarowego gwarancyjnego, znaku towarowego objętego wspólnym prawem ochronnym.
 7. Zgłoszenie znaku towarowego musi być jednolite. Niejednolitość zgłoszenia uznana będzie za okoliczność wyłączającą zgłoszenie znaku towarowego z trybu Fast Track.
 8. Formularz, Podanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy–tryb przyspieszony, powinien być poprawnie wypełniony. Nieprawidłowości w tym zakresie uznane będą za okoliczność wyłączającą znak towarowy z trybu Fast Track.

- oznaczenie zgłaszającego - w przypadku osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - zgodnie z nazwą widniejącą w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), z jednoczesnym wskazaniem aktualnego adresu siedziby albo zamieszkania zgłaszającego;

- oznaczenie pełnomocnika - imię i nazwisko oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika. Do podania należy dołączyć pełnomocnictwo (skutecznie umocowujące pełnomocnika do działania w imieniu mocodawcy) oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej;

- uprzednie pierwszeństwo - jeżeli w zgłoszeniu zastrzeżono uprzednie pierwszeństwa, wówczas do podania powinny być dołączone wszystkie konieczne dokumenty dotyczące pierwszeństwa, np. dowód pierwszeństwa, oraz o ile są konieczne - tłumaczenie dowodu pierwszeństwa, oświadczenie o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa;

- określenie znaku towarowego (rodzaj znaku towarowego oraz jego przedstawienie) - należy określić rodzaj znaku towarowego, o którego ochronę ubiega się zgłaszający. Zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego znaku towarowego, przy czym  w przypadku znaków barwnych za jeden znak uważa się oznaczenie obejmujące jedno zestawienie kolorów. Przyjęte w praktyce  rodzaje znaków towarowych:

 • znak słowny,
 • znak słowno-graficzny,
 • znak graficzny,
 • znak przestrzenny,
 • znak pozycyjny,
 • deseń,
 • kolor,
 • znak dźwiękowy,
 • znak ruchomy,
 • znak multimedialny,
 • znak holograficzny,
 • znak inny.

Do podania należy dołączyć plik zawierający przedstawienie (reprezentację) znaku towarowego. W przypadku znaku przestrzennego, jeżeli elementy, które mają podlegać ochronie znajdują się na różnych płaszczyznach należy dołączyć odpowiednie rzuty. Możliwe jest również przedłożenie pojedynczego widoku znaku przestrzennego pod warunkiem, że widoczny będzie efekt przestrzenny oznaczenia. Znak powinien być przedstawiony w pliku o określonym formacie. Dopuszczalne formaty plików elektronicznych dla reprezentacji poszczególnych rodzajów znaków:

Rodzaje znaków towarowych i formaty plików elektronicznych

Rodzaj znaku

Format pliku elektronicznego

Znak słowno-graficzny

JPEG

Znak graficzny

JPEG

Znak przestrzenny

JPEG

Znak pozycyjny

JPEG

Znak stanowiący deseń

JPEG

Kolor

JPEG

Znak dźwiękowy

JPEG, MP3

Znak ruchomy

JPEG, MP4

Znak multimedialny

MP4

Znak holograficzny

JPEG, MP4

Znak inny

JPEG

Przedstawienie znaku w pliku o innym formacie będzie uznane będzie za okoliczność wyłączającą znak towarowy z trybu Fast Track.

- opis znaku towarowego - w zależności od rodzaju znaku towarowego, do zgłoszenia może być konieczne dołączenie opisu znaku wówczas, gdy jego przedstawienie nie jest wystarczające dla jego pełnego zobrazowania. Jeżeli w znaku użyto kolorów (znaki barwne), opis powinien zawierać wykaz wszystkich ujętych w znaku kolorów. Opis można dołączyć do każdego rodzaju znaku towarowego. Jeżeli opis zostanie zamieszczony w podaniu, musi być zgodny z reprezentacją znaku towarowego. Opis znaku, który nie dotyczy w całości lub w części zgłaszanego znaku towarowego (nie zgadza się z jego reprezentacją), będzie uznany za okoliczność wyłączającą znak towarowy z trybu Fast Track.

Dołączenie opisu znaku towarowego jest konieczne w przypadku następujących rodzajów znaków towarowych:

 • znak pozycyjny,
 • znak stanowiący deseń,
 • kolor,
 • znak ruchomy,
 • znak inny.

Opisy powyżej wymienionych znaków będą podlegały ujawnieniu w internetowej bazie Urzędu (e-wyszukiwarka). Brak opisu w przypadku ww. rodzajów znaków towarowych uznany będzie za okoliczność wyłączającą znak towarowy z trybu Fast Track.

- wykaz kolorów - w przypadku zastrzeżenia znaku towarowego w określonej kolorystyce, a więc w przypadku gdy znak towarowy zawiera elementy barwne, reprezentację znaku przedstawia się w kolorach, z podaniem wykazu użytych kolorów, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Elementów Obrazowych (Klasyfikacja wiedeńska). W razie potrzeby można dodatkowo określić użyty w znaku kolor za pomocą szczegółowych parametrów - kodów kolorów/palety barw. Zaleca się stosowanie palety barw RGB. W przypadku znaków barwnych wymagane jest, aby ich reprezentacja dokładnie przedstawiała wszelkie barwy, które mają być przedmiotem ochrony. Wskazanie kolorów jedynie w opisie nie będzie wystarczające dla ich zastrzeżenia dla zgłaszanego znaku towarowego. Wskazanie kolorów, które nie odpowiadają reprezentacji uznane będzie za okoliczność wyłączającą znak towarowy z trybu Fast Track.

- wykaz towarów i usług - w przypadku korzystania z trybu przyspieszonego postępowania wykaz towarów i usług sporządza się wyłącznie przy użyciu narzędzia TMclass, które zawiera zharmonizowaną bazę terminów (Harmonised Database, HDB). Wykaz towarów i usług sporządzony z pominięciem nazw towarów i usług znajdujących się w HDB i taki który zawiera własne propozycje takich określeń uznany będzie za okoliczność wyłączającą znak towarowy z trybu Fast Track.

- podpis - podanie powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. W przypadku wieloosobowej reprezentacji podmiotu podanie powinno być podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji podmiotu wskazaną w KRS lub innym dokumencie wskazującym sposób reprezentacji. Nieprawidłowe podpisanie podania uznane będzie za okoliczność wyłączającą znak towarowy z trybu Fast Track.

 1. Zgłoszony znak musi posiadać zdolność rejestracyjnązdolność odróżniającą oraz spełniać przesłanki bezwzględne, o których mowa w art. 1291 ustawy Prawo własności przemysłowej.
 2. Do podania powinny być dołączone wszystkie niezbędne dowody i dokumenty. Braki w tym zakresie uznane będą za  okoliczność wyłączającą  zgłoszenie znaku towarowego z trybu Fast Track.

Jednocześnie, w celu przyspieszenia wydania świadectwa ochronnego dla zgłoszeń rozpatrywanych w trybie Fast Track, zgłaszający lub pełnomocnik, po otrzymaniu decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, powinien:

 1. wnieść na konto Urzędu Patentowego wskazaną w decyzji o udzieleniu prawa ochronnego opłatę:

a) za pierwszy dziesięcioletni okres ochrony znaku towarowego, oraz

b) za publikację o udzielonym prawie ochronnym na znak towarowy w wysokości 90,00 zł.

 1. złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji o udzieleniu prawa ochronnego (art. 127a kpa).