Słowo Definicja
Pierwotna zdolność odróżniająca

Zdolność odróżniająca znaku towarowego wynikająca z jego struktury oraz stopnia jego związku z sygnowanym przez ten znak towarem/usługą. Ten typ zdolności odróżniającej wynika z oceny badanego znaku towarowego.

Wtórna zdolność odróżniająca

Zdolność odróżniająca znaku towarowego nabyta w wyniku jego używania w obrocie gospodarczym w związku z konkretnym towarem i/lub usługą. Ten typ zdolności odróżniającej wynika z faktu intensywnego używania oznaczenia w obrocie gospodarczym.

Zdolność odróżniająca

Jedna z podstawowych przesłanek decydujących o możliwości zarejestrowania znaku towarowego. Jest to cecha znaku towarowego, która pozwala odbiorcy oznaczonego nim towaru/usługi odróżnić towar/usługę jako pochodzący z określonego źródła.