Formularze do wydruku​

Procedura krajowa

Osobom nieposiadającym podpisu elektronicznego udostępniamy formularze zgłoszeniowe w formatach PDF i DOC.

Do otwarcia formularzy w formacie PDF niezbędny jest program Adobe Reader (zalecamy najnowszą wersję).

Podczas otwierania formularza PDF może pojawić się komunikat o konieczności zainstalowania dodatkowego składnika - "Extended Language Support Fonts Package". Składnik ten umożliwia właściwe działanie formularzy, prosimy więc o zatwierdzenie tego komunikatu.

Załączone formularze można wypełnić elektronicznie, wydrukować i podpisać odręcznie albo wydrukować, wypełnić odręcznie i podpisać odręcznie. Wydrukowane, wypełnione i podpisane formularze należy: złożyć w siedzibie UPRP albo przesłać pocztą pod adresem Urzędu albo przesłać faksem pod nr 022 5790001 (art. 13. Prawa własności przemysłowej). Udostępnione poniżej formularze nie są przeznaczone do zgłaszania drogą elektroniczną.

UWAGA: formularze należy wypełniać czytelnie

Formularz wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy
Pobierz formularz w formacie DOC lub formularz w formacie PDF
Pobierz załączniki do formularza znaków towarowychwykaz towarów i/ lub usług oraz wykaz zgłaszających

Formularz sprzeciwu do zgłoszenia znaku towarowego
Pobierz formularz w formacie DOC lub formularz w formacie PDF

Formularz wniosku o udzielenie patentu na wynalazek
Pobierz formularz w formacie DOC lub formularz w formacie PDF
Pobierz załączniki do formularza wynalazkówwykaz zgłaszających oraz wykaz twórców

Formularz wniosku o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy
Pobierz formularz w formacie DOC lub formularz w formacie PDF
Pobierz załączniki do formularza wzorów użytkowychwykaz zgłaszających oraz wykaz twórców

Formularz wniosku o udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy
Pobierz formularz w formacie DOC lub formularz w formacie PDF
Pobierz załączniki do formularza wzorów przemysłowychwykaz zgłaszających oraz wykaz twórców

Formularz wniosku zgłoszenia na oznaczenie geograficzne
Pobierz formularz w formacie DOC lub formularz w formacie PDF

Formularz wniosku o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego
Pobierz formularz w formacie DOC lub formularz w formacie PDF

Wniosek o przekazywanie powiadomień o terminie uiszczenia opłat za przedłużenie ochrony praw wyłącznych
Pobierz formularz w formacie DOC lub formularz w formacie PDF

 

Procedura regionalna (EUIPO)

Osobom, które preferują korzystanie w postępowaniu przed EUIPO z formularzy do wydrukowania - umożliwiamy pobranie takich formularzy w jęz. polskim ze strony EUIPO.

EUIPO (znaki towarowe Unii Europejskiej i wzory przemysłowe) udostępnia na swoich stronach formularze do wydrukowania między innymi w języku polskim.

Przed pobraniem formularza lub noty objaśniającej należy w menu rozwijanym Select language wskazać język, w jakim chcemy pobierać formularze/noty.

Pobierz stosowny formularz i/lub notę objaśniającą.