Słowo Definicja
Prawo własności przemysłowej

Prawo wyłączne pozwalającemu zakazać innym korzystania z tego prawa. Korzystanie z takiego prawa wymaga uzyskania zgody uprawnionego. Prawa własności przemysłowej to np. patent, który jest udzielany na wynalazki, dodatkowe prawo ochronne udzielane na produkty lecznicze i produkty ochrony roślin, prawo ochronne udzielane na wzory użytkowe i znaki towarowe, a także prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.