Słowo Definicja
Czas trwania prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego

Ochrona prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego jest bezterminowa, rozpoczyna się od dnia dokonania wpisu w rejestrze oznaczeń geograficznych.

Czas trwania prawa z rejestracji topografii układu scalonego

Czas trwania prawa z rejestracji topografii układu scalonego wynosi 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym topografia lub układ scalony zawierający taką topografię był wprowadzony do obrotu, lub końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia topografii w Urzędzie Patentowym, w zależności od tego, który z tych terminów upływa wcześniej.

Czas trwania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

Czas trwania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego wynosi 25 lat od daty dokonania zgłoszenia i dzieli się na pięć pięcioletnich okresów ochrony.

Prawo z rejestracji na topografię układu scalonego

Prawo wyłącznego korzystanie z topografii układu scalonego w sposób zarobkowy lub zawodowy na terenie danego państwa.

Prawo z rejestracji na wzór przemysłowy

Na wzór przemysłowy udzielane jest prawo z rejestracji, potwierdzone wydaniem świadectwa rejestracji. Czas trwania takiego prawa wynosi 25 lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru przemysłowego i podzielony jest na 5-letnie okresy.

Rejestr

Urząd Patentowy prowadzi poniżej wymienione rejestry, w których dokonuje się wpisów o udzielonych patentach, dodatkowych prawach ochronnych, prawach ochronnych i prawach z rejestracji:

  1. rejestr patentowy - oprócz wpisów o stanie prawnym udzielonych patentów, zawiera również wyodrębnioną część obejmującą wpisy patentów europejskich w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. rejestr dodatkowych praw ochronnych;
  3. rejestr wzorów użytkowych;
  4. rejestr wzorów przemysłowych;
  5. rejestr znaków towarowych;
  6. rejestr oznaczeń geograficznych;
  7. rejestr topografii układów scalonych.

Rejestry są jawne, co oznacza, że każdy ma dostęp do danych zawartych w rejestrach. Domniemywa się, że wpisy w rejestrach są prawdziwe i że każdemu jest znana ich treść. Na potwierdzenie danych zawartych w rejestrach prowadzonych przez Urząd Patentowy wydaje się wyciągi.

Zdolność rejestracyjna

Zdolność do tego, aby być przedmiotem wyłącznego prawa z rejestracji, po spełnieniu określonych w ustawie warunków. Zdolność rejestracyjna dotyczy wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych oraz topografii układów scalonych, ponieważ one podlegają rejestracji w Urzędzie Patentowym.