Słowo Definicja
Data zgłoszenia

Za datę zgłoszenia należy przyjąć datę, w której  kompletne zgłoszenie skutecznie wpłynęło do Urzędu Patentowego w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Ustawa określa szczegółowo jakie warunki należy spełnić, żeby zgłoszenie uznane zostało za dokonane.