Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu patentu lub prawa ochronnego, jeżeli zostały spełnione ustawowe warunki do uzyskania prawa.

Urząd Patentowy udziela patentu w formie pisemnej decyzji, która ma charakter konstytutywny.  

Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu patentu lub prawa ochronnego, jeżeli zostały spełnione ustawowe warunki do uzyskania prawa.

Więcej o warunkach wymaganych do uzyskania patentu w artykule „Zdolność patentowa i zdolność ochronna”.

Decyzja o udzieleniu patentu lub prawa ochronnego jest decyzją warunkową. Udzielenie prawa  następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony obejmujący pierwsze trzy lata ochrony (więcej w artykule "Opłaty za ochronę"). W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu patentu.

Jeśli oplata za I okres ochrony została uiszczona w terminie Urząd Patentowy nadaje numer prawa  o udzielonym prawie, dokonuje wpisu do Rejestru patentowego lub rejestru wzorów użytkowych, o udzieleniu prawa ogłasza w wiadomościach Urzędu Patentowego oraz wydaje dokument patentowy lub świadectwo ochronne.

Od decyzji o udzielaniu patentu, tak jak od wszystkich decyzji Urzędu Patentowego przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie dwóch miesięcy od dnia jej doręczenia.

Każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu, prawa ochronnego. Podstawę sprzeciwu stanowią okoliczności, które uzasadniają unieważnienie patentu (brak zdolności patentowej lub ochronnej).  Jeżeli uprawniony podniesie zarzut, że sprzeciw jest bezzasadny, sprawa będzie podlegała rozstrzygnięciu w postępowaniu spornym. W przeciwnym przypadku Urząd Patentowy wydaje decyzję uchylającą decyzję o udzieleniu patentu lub prawa ochronnego, umarzając jednocześnie postępowanie.