Słowo Definicja
Data pierwszeństwa

Ustawodawca zasadniczo wyróżnia trzy rodzaje pierwszeństwa, z czym wiąże się sposób wyznaczania daty pierwszeństwa:

  1. zwykłe, które określane jest według daty zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego albo wzoru przemysłowego w UPRP, w tym wypadku data zgłoszenia jest datą pierwszeństwa;
  2. konwencyjne, wynikające z wcześniejszego zgłoszenia zagranicznego, za datę pierwszeństwa uznaje się datę zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego albo wzoru przemysłowego zagranicznego we wskazanym Państwie, jeżeli od tej daty zgłoszenie w Urzędzie Patentowym dokonane zostanie w okresie: 1) 12 miesięcy – w przypadku zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych; 2) 6 miesięcy – w przypadku zgłoszeń wzorów przemysłowych, znaków towarowych;
  3. wystawowe, wynikające z wystawienia wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego oraz towaru oznaczonego znakiem towarowym na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej, oraz w przypadku wzorów użytkowych, przemysłowych i znaków towarowych także innej wystawie w Polsce, wskazanej przez Prezesa UPRP w drodze obwieszczenia w "Monitorze Polskim" jeżeli zgłoszenie w Urzędzie Patentowym tego wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego albo znaku towarowego zostanie dokonane w okresie 6 miesięcy od tej daty.

Za datę pierwszeństwa uznaje się datę wystawienia na wystawie. W dwóch ostatnich przypadkach mamy do czynienia z tzw. pierwszeństwem uprzednim, a więc wcześniejszym niż data zgłoszenia wynalazku w UPRP.