Warunkiem wszczęcia postępowania przed Urzędem Patentowym RP, mającego na celu uzyskanie ochrony jest uiszczenie opłaty za zgłoszenie zgodnie z tabelą opłat.

Opłata za zgłoszenie powinna być uiszczona równocześnie z wniesieniem podania. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi brak opłaty, zgłaszający zostanie wezwany do jej wniesienia pod rygorem umorzenia postępowania. W takim przypadku, opłata za zgłoszenie powinna zostać uiszczona w ciągu jednego miesiąca od daty doręczenia wezwania Urzędu Patentowego.

W przypadku, gdy zgłaszający wykaże, że nie jest w stanie ponieść opłaty za zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego lub wzoru przemysłowego w pełnej wysokości, Urząd Patentowy, na wniosek zgłaszającego, zwalnia go częściowo od tej opłaty. Pozostała część opłaty nie może być niższa niż 20% opłaty należnej. Jeżeli Zgłaszający ubiega się o zwolnienie z opłaty za zgłoszenie, Urząd zaleca, aby wraz z podaniem, został nadesłany wniosek o zwolnienie z opłaty. Po wpływie wniosku Urząd prześle do Zgłaszającego druk oświadczenia o stanie majątkowym, który należy wypełnić i odesłać wraz z dokumentami potwierdzającymi fakt, że nie jest on w stanie ponieść w pełnej wysokości opłaty za zgłoszenie. Z oświadczenia majątkowego powinno dodatkowo wynikać, że przedstawione dane są aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym istniejącym w dniu składania oświadczenia. Przyspieszy to rozpatrywanie wniosku o zwolnienie z opłaty. 

Aktem prawnym regulującym kwestie opłat związane ze zgłoszeniem wynalazków i wzorów użytkowych jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1623).

Kompletne informacje znajdują się w poszczególnych tabelach opłat Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 roku.
 

Lp.  Wyszczególnienie Wysokość opłaty w zł
I Opłaty jednorazowe
1 Za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego. W przypadku ujęcia w zgłoszeniu więcej niż dwóch wynalazków opłata podlega zwiększeniu o 50%.  550,00
 - za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków  25,00
Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo  100,00
2 Za zgłoszenie w postaci elektronicznej wynalazku lub wzoru użytkowego. W przypadku ujęcia w zgłoszeniu więcej niż dwóch wynalazków opłata podlega zwiększeniu o 50%.  500,00
 - za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków  25,00
Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo  100,00
3 Od wniosku o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym  60,00
4 Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności  80,00
5 Od wniosku o udzielenie prawa ochronnego na zgłoszony wynalazek  100,00
6 Od wniosku o wydanie dodatkowego prawa ochronnego  550,00
7 Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:
 - w związku z wydanym postanowieniem (nie dotyczy wniosków o zwolnienie od opłaty)  50,00
 - w związku z wydaną decyzją  100,00
8 Za sporządzenie dowodu dokonania zgłoszenia wynalazku (dowód pierwszeństwa):
 - do 20 stron  60,00
 - powyżej 20 stron  125,00
9 Za sporządzenie dowodu dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego (dowód pierwszeństwa):
 - do 20 stron  60,00
 - powyżej 20 stron  125,00
10 Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) - za każdy dodatkowy adres  300,00
11 Od wniesionego sprzeciwu 1000,00
12 Od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym 1000,00