Słowo Definicja
Postępowanie sporne

Jest to odrębne od administracyjnego, postępowanie, wynikające z ustawy Prawo własności przemysłowej, którego istotą jest rozstrzyganie sporu zaistniałego między stronami, zaś Urząd Patentowy RP przyjmuje w nim rolę arbitra. W trybie postępowania spornego rozstrzygane są m.in. sprawy: o unieważnienie i ograniczenie prawa własności przemysłowej, o stwierdzenie wygaśnięcia prawa, o udzielenie licencji przymusowej oraz o zmianę decyzji w tym zakresie.