Słowo Definicja
Stan techniki

Wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu/prawa ochronnego na wzór użytkowy, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób, za stanowiące część stanu techniki uważa się również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnionych do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w określony sposób.