Ochrona wynalazku (patent) trwa 20 lat od daty zgłoszenia, natomiast ochrona wzoru użytkowego – 10 lat od daty zgłoszenia. Warunkiem utrzymania ochrony jest prawidłowe wnoszenie opłat za kolejne okresy ochrony.

Opłaty za ochronę wnoszone są po doręczeniu zgłaszającemu decyzji warunkowej o udzieleniu prawa. Uiszcza je co do zasady uprawniony lub prawidłowo ustanowiony przez niego pełnomocnik.

Opłata za pierwszy okres ochrony

Opłatę za pierwszy okres ochrony (w  wysokości wskazanej w decyzji o udzieleniu prawa) należy wnieść w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji. W przypadku niewniesienia całkowitej opłaty lub uiszczenia jej po terminie, UPRP wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji warunkowej o udzieleniu prawa.

Opłaty za kolejne okresy ochrony

Jednocześnie z wniesieniem opłaty za pierwszy okres ochrony, określonej w decyzji warunkowej o udzieleniu prawa, zgłaszający może uiścić opłatę za dalsze rozpoczęte już okresy ochrony. Dotyczy to sytuacji, gdy np. decyzja o udzieleniu patentu została wydana w piątym roku ochrony. Wówczas razem z opłatą za pierwszy okres ochrony (obejmujący pierwsze trzy lata) należy wnieść opłatę za 4 oraz 5 i ewentualnie 6 rok ochrony.

Opłaty za dalsze okresy ochrony powinny być uiszczane z góry w ciągu jednego roku przed upływem poprzedniego okresu ochrony, nie później niż w ostatnim jego dniu. Możliwe jest również wniesienie opłaty w terminie sześciu miesięcy po upływie poprzedniego okresu ochrony, przy równoczesnym uiszczeniu opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty należnej. Dodatkowy sześciomiesięczny termin nie podlega przywróceniu!

Opłatę należy wnieść na rachunek UPRP, wskazując w tytule opłaty numer patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz okres ochrony (np. za 11 rok ochrony Pat. 111111)

Nie ma konieczności informowania UPRP o wniesionej opłacie.

 Tytuł opłaty (wynalazki)  Wysokość opłaty w zł
za pierwszy okres ochrony (1., 2. i 3. rok ochrony)  480,00
za 4. rok ochrony  250,00
za 5. rok ochrony  300,00
za 6. rok ochrony  350,00
za 7. rok ochrony  400,00
za 8. rok ochrony  450,00
za 9. rok ochrony  550,00
za 10. rok ochrony  650,00
za 11. rok ochrony  750,00
za 12. rok ochrony  800,00
za 13. rok ochrony  900,00
za 14. rok ochrony  950,00
za 15. rok ochrony  1050,00
za 16. rok ochrony  1150,00
za 17. rok ochrony  1250,00
za 18. rok ochrony 1350,00
za 19. rok ochrony  1450,00
za 20. rok ochrony 1550,00

 Tytuł opłaty (wzory użytkowe)  Wysokość opłaty w zł
za pierwszy okres ochrony (1., 2. i 3. rok ochrony)  250,00
za drugi okres ochrony (4. i 5. rok ochrony)  300,00
za trzeci okres ochrony (6., 7. i 8. rok ochrony)  900,00
 za czwarty okres ochrony (9. i 10. rok ochrony)  1100,00
Za ochronę wynalazku stanowiącego przedmiot patentu dodatkowego 1500,00
Za każdy rozpoczęty rok ochrony wynalazku, na który  udzielono dodatkowego prawa ochronnego   6000,00