Uprawniony, a także inne podmioty mające w tym interes prawny (np. licencjobiorca, syndyk masy upadłości) mogą składać wnioski o dokonanie wpisu w rejestrze. Przeniesienie prawa staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą dokonania wpisu tego przeniesienia we właściwym rejestrze.

W celu uzyskania zmiany wpisu w rejestrze, należy złożyć wniosek, który powinien zawierać w szczególności:

 1. oznaczenie wnioskodawcy i jego adres (jeżeli wniosek składa pełnomocnik, powinien on określić, w czyim imieniu działa oraz dodatkowo wskazać swój adres do korespondencji),
 2. numer prawa wyłącznego (np. Pat-111111 dla patentów; Ru-11111 dla wzorów użytkowych),
 3. wyraźnie określone żądanie (należy dokładnie określić, jakiego wpisu żąda wnioskodawca, np. wnoszę o wykreślenie wpisu: XXX oraz o wpisanie: YYY),
 4. datę wniosku,
 5. podpis wnioskodawcy albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
 6. wykaz załączników.


Do wniosku należy dołączyć:

 1. pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca ustanowił pełnomocnika,
   
  • oryginał dokumentu pełnomocnictwa lub uwierzytelniona przez pełnomocnika kopia powinna być złożona oddzielnie do akt każdej sprawy,
  • w przypadku działania w imieniu podmiotu będącego jednostką organizacyjną (np. spółki osobowej lub kapitałowej), należy dołączyć stosowny dokument, z którego będzie wynikać uprawnienie do reprezentacji podmiotu przez osoby podpisane pod pełnomocnictwem;
  • należy dołączyć również dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – oddzielnie do każdej sprawy,
    
 2. dowód uiszczenia należnej opłaty od wniosku (opłata od dokonania jednej zmiany wynosi 70,00 zł);
 3. dokumenty (oryginał lub w formie kserokopii potwierdzonych każdostronnie za zgodność z oryginałem) uzasadniające wydanie decyzji o dokonaniu wpisu w rejestrze (z przedłożonych dokumentów powinna wynikać wnioskowana zmiana wpisu w rejestrze).


Przykładowe dokumenty uzasadniające wpis zmiany w rejestrze to w przypadku:

 • zmiany nazwy lub siedziby uprawnionego – postanowienie sądu rejestrowego o zmianie wpisu w KRS, wyciąg pełny z KRS; zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • zmiany uprawnionego  – umowa sprzedaży, darowizna; dokumenty, z których wynika wniesienie aportu do spółki; postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia;
 • zastawu – umowa o ustanowieniu zastawu.