Słowo Definicja
Umowa licencyjna

Umowa, na podstawie której uprawniony do danego prawa własności przemysłowej udziela innemu podmiotowi upoważnienie do korzystania z jego prawa w określonym zakresie oraz czasie, na określonym terytorium.