Słowo Definicja
Licencja

Prawo do korzystania z przedmiotu własności na podstawie upoważnienia udzielonego przez uprawnionego do danego prawa  - wynikające zwykle z umowy licencyjnej:

  1. licencja niepełna/ograniczona - licencjobiorca ma ograniczone prawo korzystania z przedmiotu ochrony. Ograniczenia powinny zostać ustalone przez strony w umowie licencyjnej.
  2. licencja niewyłączna - możliwość korzystania z przedmiotu ochrony w określony sposób przez wielu licencjobiorców oraz jednoczesnego korzystania przez uprawnionego;
  3. licencja otwarta - oświadczenie uprawnionego z patentu złożone w urzędzie patentowym o gotowości udzielenia licencji na korzystanie z jego wynalazku. Oświadczenie takie nie może zostać odwołane ani zmienione;
  4. licencja pełna - licencjobiorca ma prawo korzystania z przedmiotu ochrony w takim samym zakresie jak licencjodawca;
  5. licencja przymusowa - udzielone przez Urząd Patentowy zezwolenie na korzystanie z opatentowanego wynalazku innej osoby;
  6. licencja wyłączna - możliwość korzystania z przedmiotu ochrony w określony sposób przez jednego licencjobiorcę.
Sublicencja

Możliwość udzielenia dalszej licencji przez uprawnionego z licencji zwykle za zgodą uprawnionego (chyba, że w umowie postanowiono inaczej).