Przy sporządzaniu podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy zachęcamy do posługiwania się formularzami, które można pobrać na stronie Urzędu. Wypełniony formularz należy dostarczyć do siedziby UPRP osobiście, faksem lub pocztą:

Wybierz i pobierz formularz tradycyjny - w zależności od zgłaszanego przedmiotu ochrony

Urząd Patentowy RP oferuje ponadto możliwość dokonania zgłoszenia online. Formularze zgłoszenia online dostępne są na stronie Urzędu:

Wypełnij formularz online i zgłoś online - w zależności od zgłaszanego przedmiotu ochrony

Poprawne wypełnienie formularza i dokonanie prawidłowego zgłoszenia znaku towarowego znacząco przyspiesza rozpatrywanie zgłoszenia znaku towarowego.

Obligatoryjne elementy każdego podania to:

- wskazanie danych identyfikujących Zgłaszającego,
- określenie znaku towarowego,
- wykaz towarów, dla których oznaczania znak jest przeznaczony

Podanie musi zostać ponadto podpisane przez zgłaszającego/ zgłaszających lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania zgłaszającego (w przypadku osób innych niż fizyczne), bądź też pełnomocnika w przypadku jego ustanowienia.

Dane Zgłaszającego:

Zgłaszającym może być osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Wypełniając podanie zgłoszeniowe, Zgłaszający będący:

osobą fizyczną – powinien wskazać swoje imię i nazwisko oraz nr PESEL, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, nazwę, pod którą ją prowadzi, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (firma osoby fizycznej)

osobą prawną – powinien podać nazwę, pod którą występuje w obrocie gospodarczym, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego (firma osoby prawnej) oraz nr REGON

W przypadku jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, prawo ochronne może być udzielone tylko:

- na rzecz osoby prawnej w skład, której wchodzi ta jednostka, bądź

- na rzecz osoby fizycznej, bądź osób fizycznych prowadzących tę jednostkę na własny rachunek (art. 325 ust. 1 ustawy pwp)

W podaniu należy wskazać pełną i poprawną nazwę podmiotu, ubiegającego się o udzielenie prawa ochronnego, a podanie powinny podpisać osoby uprawnione do reprezentowania tego podmiotu.

Prawa przysługujące Skarbowi Państwa wykonuje w jego imieniu organ administracji rządowej lub państwowa jednostka organizacyjna, według właściwości w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa będącym przedmiotem prawa (art. 325 ust. 2 ustawy pwp).

Jeżeli zgłoszenie jest dokonywane w imieniu Skarbu Państwa przez organ administracji rządowej albo państwową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jako zgłaszającego, należy podać Skarb Państwa wraz z nazwą tego organu lub jednostki. Osoba podpisująca podanie za zgłaszającego, która nie jest wyznaczonym pełnomocnikiem, powinna wskazać zajmowane stanowisko służbowe.

Należy pamiętać o dokładnym wypełnieniu danych adresowych, poprzez wskazanie adresu zamieszkania albo siedziby Zgłaszającego (pkt 1 podania).

Ponadto, na wniosek strony, Urząd, za opłatą, przekazuje pisma na dodatkowo wskazane przez nią adresy (pkt 12 podania).

Jeżeli w sprawie występuje kilku zgłaszających i nie wyznaczyły one wspólnego pełnomocnika, należy wskazać jeden adres do korespondencji (pkt 11 podania). W przypadku niewskazania takiego adresu uważa się, że jest nim adres osoby wymienionej na pierwszym miejscu w zgłoszeniu (art. 241 ust. 1 ustawy pwp).

Uwaga: Osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach, związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych, mogą działać za pośrednictwem rzecznika patentowego, adwokata lub radcy prawnego. Obowiązek ten nie dotyczy osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Ważne: W przypadku, gdy uległy zmianie dane dotyczące zgłaszającego, wskazane w podaniu o udzielenie prawa ochronnego, należy pamiętać o ich aktualizacji. Zaniedbanie w tym względzie prowadzi do wydania decyzji obarczonej wadą prawną (błędne określenie strony postępowania i uprawnionego do znaku), czy też uniemożliwia doręczenie Zgłaszającemu kierowanej do niego korespondencji.

Pamiętaj: Niezwłocznie poinformuj Urząd o każdej zmianie adresu, w tym adresu elektronicznego, jak również o wszelkich zmianach, jakie zaszły w firmie zgłaszającego – zmianie nazwy, przekształceniu, zmianie formy prawnej.

Podanie musi być podpisane.

Podanie składane w formie papierowej, powinno zostać odręcznie podpisane przez osobę, która zgłasza znak towarowy (os. fizyczna), lub osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, który dokonuje zgłoszenia (os. prawna). W przypadku, gdy zgłaszający działa przez pełnomocnika, podanie powinno zostać podpisane przez tego pełnomocnika.

Podanie składane w formie elektronicznej powinno być podpisane przez uprawnione osoby bezpiecznym podpisem elektronicznym, ważnym w dniu składania podpisu. Podpis jest weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.).

W zgłoszeniach i korespondencji przesyłanych w postaci elektronicznej za podpis, równoważny z podpisem własnoręcznym, uważa się również podpis elektroniczny spełniający wymagania określone w umowach międzynarodowych lub przepisach prawa Unii Europejskiej.

Przykład prawidłowo wypełnionego zgłoszenia.

Miejsce na pieczątkę zgłaszającego

Nr zgłoszenia ……………………....

Data zgłoszenia......................

 

Uwaga : Po lewej stronie podania znajdują się wskazówki jak poprawnie wypełnić podanie

(wypełnia Urząd Patentowy RP)

Nasz znak: ………………………………...

(numer korespondencji wychodzącej Zgłaszającego)

URZĄD  PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

00-950 Warszawa
al. Niepodległości 188/192
skr. poczt. 203

PODANIE

(zaznacz właściwe pole „X”)

o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy (indywidualny)

o udzielenie prawa ochronnego na wspólny znak towarowy (art. 136, art.138)*

o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy gwarancyjny (art. 1362, art. 138)*

o udzielenie wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy (art. 122, art. 138)*

1. Zgłaszający

Więcej niż jeden zgłaszający

Zaznacz „X” jeżeli w zgłoszeniu występuje więcej niż jeden zgłaszający
i wypełnij załącznik do podania: Wykaz zgłaszających.

Zgłaszającym może być: osoba fizyczna lub osoba prawna, organ administracji rządowej albo państwowa jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, działająca
w imieniu Skarbu Państwa.

   Dane zgłaszającego

Zgłaszający

Np. Przedsiębiorstwo Pana Jan Kowalskiego

Adres/siedziba Zgłaszającego

       Np. Al. Niepodległość 188/192

     

                00-950  Warszawa

              

Telefon

                Np.. 500XXXXXX

Email

numer identyfikacyjny REGON (jeżeli zgłaszający go posiada)

               (wpisać nr REGON)

numer KRS (jeżeli zgłaszający go posiada)

                  (wpisać nr KRS)

2. Pełnomocnik

(wypełnić jeżeli dotyczy)

Pełnomocnikiem strony
w postępowaniu przed Urzędem Patentowym może być: rzecznik patentowy, radca prawny, adwokat lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy
o rzecznikach patentowych. Pełnomocnikiem osoby fizycznej może być również współuprawniony, a także rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

              Dane pełnomocnika

Imię

                          Np. Jan 

Nazwisko

                       Wiśniewsku

Nazwa kancelarii *

*) wypełnić jeżeli dotyczy

Np. Kancelaria Prawna Jan Wiśniewskiego

zaznacz właściwe pole „X”

Rzecznik patentowy

Adwokat

Radca prawny

Inny

Ulica, nr budynku, nr lokalu

Np. 1

Miejscowość

Np. Warszawa

Poczta

Np. Warszawa 1

Kod pocztowy

Np. 02-77x

Kraj

Polska

Telefon

Np. 500XXXXXX

Email

Np jwisniewski@uprp.pl

3. Znak towarowy

(należy przedstawić znak towarowy)

Każdy znak towarowy należy zgłosić oddzielnie.

Za jeden znak uważa się oznaczenie obejmujące jedno zestawienie kolorów.

Fotografia lub odbitka nie może być mniejsza niż 8 cm x8cm i większa niż
10 cm x 10 cm; może być wykonana dowolną techniką umożliwiającą ich reprodukcję.

Jeżeli przedstawienie znaku w podaniu byłoby utrudnione ze względu na potrzebę zobrazowania jego szczegółów, znak może zostać przedstawiony na odrębnym arkuszu (format A4).

UWAGA: W przypadku ubiegania się
o ochronę znaku towarowego barwnego zamieszczona fotografia lub odbitka musi być przedstawiona
w kolorze.

 
   

 

uwaga : Po lewej stronie podania znajdują się wskazówki jak poprawnie wypełnić podanie

                   Logotyp marki samochodów Renault

 
   

 

                     

                     Wskazać odbitkę znaku towarowego

3a)   Rodzaj znaku

(zaznacz właściwe pole „X”)

Słowny

Kolor

 X

Słowno-graficzny

Dźwiękowy

Graficzny

Ruchomy

Przestrzenny

Multimedialny

Pozycyjny

Holograficzny

Znak stanowiący deseń

Inny

4. Kolorystyka znaku

(wypełnić jeżeli dotyczy)

zaznacz właściwe pole „X”

  x

czarno-biały

barwny

5. Opis znaku

Opis znaku musi być zgodny z jego reprezentacją i jest wskazany w przypadku znaków: pozycyjnych, znaków stanowiących deseń, kolorów, znaków ruchomych oraz innych.
W przypadku znaków barwnych należy podać wykaz kolorów (w razie potrzeby  z określeniem ich szczegółowych parametrów odcieni – zalecana paleta RGB) wskazując, których elementów znaku dotyczą te kolory.

Np. Zgłoszony znak składa się z jednego elementu graficznego w postaci czarnobiałego rombu. Górna połowa tego elementu jest koloru białego, a dolna koloru czarnego. Pod tym elementem umieszczono czarny napis RENAULT (pisany dużymi literami). Ww. napis został wykonany pogrubioną czcionką.

6. Wykaz towarów i/lub usług według klasyfikacji nicejskiej

(jeżeli wykaz zawiera powyżej 15 wyrazów należy wypełnić go na odrębnym arkuszu – załącznik do podania: Wykaz towarów i/lub usług)

Opłata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej wynosi 450 zł.

Opłata za każdą następną klasę towarową  wynosi  dodatkowo 120 zł.

Nr klasy

Towary i/lub usługi

   12

Np. Samochody osobowe; samochody ciężarowe.

7. Oświadczenie o korzystaniu z pierwszeństwa konwencyjnego
(z wcześniejszego zgłoszenia)

(wypełnić jeżeli dotyczy)

Opłata od oświadczenia wynosi 100 zł za każde pierwszeństwo.

Kraj

Data

Numer pierwszeństwa

 Np. Francja

(wpisać datę pierwszeństwa)

(wpisać nr pierwszeństwa)

8. Oświadczenie o korzystaniu z pierwszeństwa z wystawy międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej

(wypełnić jeżeli dotyczy)

Opłata od oświadczenia wynosi 100 zł za każde pierwszeństwo.

Miejsce i kraj wystawy

Data wystawienia

Nazwa wystawy

Np. Moskwa (Rosja), wystawa samochodowa (Stadion Łużniki)

(wpisać datę wystawy)

(wpisać numery wystawy)

9. Adres do korespondencji

Jeżeli adres do korespondencji jest inny niż w 1 pkt. podania lub jeżeli jest kilku zgłaszających i nie działają przez wspólnego pełnomocnika, należy uzupełnić adres do korespondencji.

Adresat

Ulica, nr budynku, nr lokalu

Miejscowość

Poczta

Kod pocztowy

Kraj

10. Dodatkowy adres do korespondencji

(wypełnić, jeżeli dotyczy)

Od wniosku za przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres należy wnieść opłatę w wysokości 300 zł za każdy dodatkowy adres.

Adresat

Ulica, nr budynku, nr lokalu

Miejscowość

Poczta

Kod pocztowy

Kraj

11. Inne oświadczenia lub wnioski

12. Oświadczenie

Zaznacz „X” jeżeli wyrażasz zgodę.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przedmiotowego zgłoszenia, wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych wnoszącemu sprzeciw.

13. Spis załączonych dokumentów

(zaznacz właściwe pole „X”)

uwaga : Po lewej stronie podania znajdują się wskazówki jak poprawnie wypełnić podanie

Wykaz zgłaszających

Wykaz towarów i/lub usług

dokument pełnomocnictwa (jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika)

dowód wniesienia opłaty skarbowej (jeżeli dotyczy)

dokument pierwszeństwa konwencyjnego wynikający z wcześniejszego zgłoszenia

dokument pierwszeństwa wynikający z wcześniejszego wystawienia towarów na wystawie

regulamin znaku

nagranie dźwięku w 2 egzemplarzach na informatycznym nośniku danych

(materiał lub urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej)

dowód wniesienia opłaty od podania, jeżeli opłata została już uiszczona

Uwaga: opłatę należy uiścić na konto Urzędu Patentowego RP:
NBP O/O Warszawa  Nr 93101010100025832231000000
podając na przekazie (przelewie) datę zgłoszenia i znak, bądź jego rodzaj.

Inne

          Warszawa

Wymagany podpis

Miejscowość

Data

Podpis/podpisy zgłaszającego/zgłaszających

lub pełnomocnika ze wskazaniem imienia i nazwiska