Mediacja WIPO w postępowaniach toczących się przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej

Ramy współpracy pomiędzy Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej (ang. World Intellectual Property Organization, WIPO), zostały ustanowione na podstawie Memorandum of Understanding zawartego 25 kwietnia 2018 roku. Na mocy Memorandum, Urząd Patentowy oraz Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO (Centrum WIPO) ustanowiły wspólną procedurę rozstrzygania sporów mającą na celu ułatwienie mediacji w sporach dotyczących sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego toczących się przed Urzędem Patentowym.

Spory rozpatrywane przez Urząd Patentowy

Urząd Patentowy dopuszcza jako jedną z opcji, możliwość rozstrzygnięcia sporu w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego w ramach dobrowolnego postępowania mediacyjnego prowadzonego na podstawie regulaminu mediacyjnego WIPO.

Postępowanie mediacyjne przed WIPO, akceptowane przez Urząd Patentowy, może być szczególnie korzystne dla stron szukających możliwości rozstrzygnięcia sporów dot. sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego, podlegających różnym jurysdykcjom.

Mediacja w postępowaniach toczących się przed Urzędem Patentowym

Zgodnie z art. 15219 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, po wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego, Urząd Patentowy niezwłocznie powiadamia zgłaszającego znak towarowy o tym fakcie, a także informuje strony o możliwości ugodowego rozstrzygnięcia sporu w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji. W przypadku, gdy data doręczenia informacji jest inna dla każdej ze stron, za początek 2-miesięcznego terminu uznaje się datę późniejszą. Zgodnie z art. 15219 ust. 2 termin ten może zostać przedłużony do 6 miesięcy na zgodny wniosek stron.

Zgodnie z art. 1526a ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej, do postępowania w sprawie sprzeciwu wobec wyznaczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego przepisy art. 15219 stosuje się odpowiednio.

W trakcie trwania tego okresu, strony starające się osiągnąć ugodowe rozstrzygnięcie sporu mogą złożyć wniosek o mediację do Centrum WIPO. Strona, która chce rozpocząć mediację składa wniosek do Centrum WIPO, przekazując kopię wniosku drugiej stronie sporu. Centrum WIPO przekazuje stronom informacje na temat dalszych etapów postępowania i opłat oraz, na wniosek stron, listę potencjalnych mediatorów. W celu zapewnienia jak największej skuteczności postępowania, Centrum WIPO aktywnie współpracuje ze stronami oraz mediatorem w trakcie jego trwania.

Przed upływem określonego w ustawie terminu na ugodowe rozstrzygnięcie sporu, strony są zobowiązane poinformować Urząd Patentowy o wyniku postępowania mediacyjnego. W przypadku ugodowego rozstrzygnięcia sporu strony zwracają się z wnioskiem do Urzędu Patentowego o zakończenie postępowania w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego. W przypadku, gdy stronom nie uda się rozstrzygnąć sporu w ciągu 6 miesięcy, ale chcą kontynuować mediację, postępowanie w sprawie sprzeciwu toczące się w Urzędzie Patentowym musi zostać zawieszone na zgodny wniosek stron.

Diagram obrazujący procedurę mediacji przed Centrum Światowej Organizacji Własności Intelektualnej

Strony mediacji WIPO

Stronami postępowania w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowegozgłaszający znak towarowy oraz wnoszący sprzeciw.

Usługi alternatywnego rozwiązywania sporów świadczone przez Światową Organizację Własności Intelektualnej w postępowaniach toczących się przed Urzędem Patentowym

Zarządzanie sporami toczącymi się przed Urzędem Patentowym

Mediacja rozpoczyna się w momencie złożenia do Centrum WIPO pisemnego wniosku o mediację w postępowaniu przed Urzędem Patentowym. Wniosek musi zostać wypełniony i podpisany przez strony.

Centrum WIPO kontaktuje się ze stronami w sprawie następnych etapów postępowania, informuje strony o należnych opłatach oraz o wyznaczeniu mediatora. Strony mogą same wskazać odpowiedniego, według nich, kandydata na mediatora. Centrum WIPO może również pomóc stronom w wyborze mediatora, sporządzając listę rekomendowanych mediatorów posiadających odpowiednie kwalifikacje. Pełniąc rolę administratora postępowań, Centrum WIPO zarządza postępowaniami w sposób całkowicie neutralny i niezawisły.

            Lista Mediatorów WIPO/Urzędu Patentowego w sporach z zakresu własności intelektualnej toczących się przed Urzędem Patentowym

Skuteczność postępowania zależy w dużej mierze od wiedzy i kompetencji mediatora. Centrum WIPO prowadzi otwarty rejestr mediatorów. Są wśród nich mediatorzy z Polski, którzy mają szeroką wiedzę specjalistyczną z zakresu prawa własności intelektualnej, m.in. w dziedzinach takich jak znaki towarowe, patenty i prawa autorskie. W sporach z zakresu własności intelektualnej toczących się przed Urzędem Patentowym strony mogą wyznaczyć na mediatora osoby z listy mediatorów WIPO/Urzędu Patentowego. Mogą również wyznaczyć osoby spoza proponowanej listy.

            Wskazówki proceduralne

Mediację można rozpocząć jedynie za zgodą obu stron sporu. W celu ułatwienia uzyskania takiej obustronnej zgody, strony powinny skorzystać z formularza o mediację WIPO w postępowaniu w sprawie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego i skierować sprawę do rozstrzygnięcia w drodze mediacji. We wniosku strony mogą dostosować procedurę do swoich własnych potrzeb. Mogą ustalić między sobą zakres sporu, czas przeznaczony na mediację oraz język postępowania (takich ustaleń można dokonać także po wyznaczeniu mediatora).

Opłaty i koszt postępowania

Centrum WIPO wyznaje zasadę, że koszty mediacji powinny być racjonalne. W porozumieniu ze stronami i mediatorami, Centrum WIPO dokłada starań, aby opłaty za mediację w postępowaniach toczących się przed Urzędem Patentowym były uzasadnione w stosunku do okoliczności sporu. Opłata administracyjna, opłata dla mediatora oraz inne koszty związane z mediacją są dzielone równo między strony.

Opłata administracyjna na rzecz Centrum WIPO

Wynagrodzenie mediatora

€ 50 od strony postępowania

€ 100 od strony postępowania (za pierwsze 4 godziny pracy mediatora – przygotowanie oraz prowadzenie mediacji)

Każda kolejna godzina pracy mediatora: € 50 od strony postępowania

Dodatkowo, w celu minimalizowania czasu i kosztów administrowanych przez siebie postępowań, Centrum WIPO bezpłatnie udostępnia mediatorom i stronom postępowań, narzędzia do prowadzenia mediacji w trybie online.

Zapytania: arbiter.mail@wipo.int

Strona internetowa: www.wipo.int/amc/