Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy w postępowaniu zgłoszeniowym:

Od decyzji Urzędu Patentowego, a także postanowień wydawanych na podstawie ustawy pwp, stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w rozumieniu kpa.

Termin do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją wynosi 2 miesiące, a zakończonej postanowieniem - 1 miesiąc od dnia doręczenia stronie decyzji lub postanowienia.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wymaga uzasadnienia. W treści przedmiotowego wniosku wymagane jest więc przytoczenie argumentacji określającej przyczyny, które w ocenie strony pozwalają na uznanie rozstrzygnięcia Urzędu Patentowego RP za wadliwe.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy musi zostać opłacony, zgodnie ze stawką podaną w Tabeli Opłat. W przypadku braku uiszczenia opłaty, Urząd Patentowy wzywa stronę do jej uiszczenia.

W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Urząd Patentowy wydaje decyzję, w której zgodnie z art. 245 pwp:

a) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję

b) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo części i w tym zakresie rozstrzyga co do istoty sprawy

c) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo części i w tym zakresie umarza postępowanie w sprawie

d) umarza postępowanie w części, a w pozostałym zakresie utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję lub uchyla zaskarżoną decyzję i rozstrzyga co do istoty sprawy