Po sprawdzeniu kwestii formalnych i wyjaśnieniu ewentualnych braków, Urząd sprawdza czy zgłoszony znak towarowy posiada zdolność rejestracyjną, a tym samym czy nie występują bezwzględne przeszkody udzielenia prawa ochronnego. Pozytywny wynik przeprowadzonego badania, prowadzi do opublikowania zgłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego (pozostałe znaki, które nie spełniają przesłanek umożliwiających ich rejestrację nie są publikowanie). Jednocześnie Urząd poinformuje zgłaszającego o podobnych lub identycznych znakach wcześniejszych, które mogą stać się podstawą sprzeciwu.

Badanie bezwzględnych przesłanek odmowy

Urząd Patentowy ocenia posiadanie przez oznaczenie zdolności odróżniającej, a także sprawdza wszelkie inne przesłanki wymienione w art. 1291 pwp, które mogą uzasadniać wydanie decyzji o odmowie udzielenia prawa ochronnego. W toku postępowania Urząd dokonuje oceny zdolności odróżniającej zgłoszonego oznaczenia pod względem realizacji podstawowej funkcji znaku towarowego, którą co do zasady jest jego funkcja odróżniająca.

Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi brak warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, poinformuje zgłaszającego o zebranych dowodach i okolicznościach mogących świadczyć o istnieniu przeszkód oraz wyznaczy odpowiedni termin na zajęcie stanowiska.

Jeżeli wskazane przez Urząd przeszkody do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, o których mowa w art. 1291 pwp, dotyczą tylko niektórych towarów i/lub usług, wydana zostanie decyzja o odmowie udzielenia prawa ochronnego tylko dla tych towarów i/lub usług. Natomiast, co do pozostałej części, dla których nie występują bezwzględne przeszkody, Urząd opublikuje zgłoszenie znaku w tym zakresie w Biuletynie Urzędu Patentowego.

Również osoby trzecie mogą zgłaszać uwagi dotyczące występowania bezwzględnych podstaw odmowy wskazanych w art. 1291 pwp do momentu wydania ostatecznej decyzji (art. 1461 ust. 4 pwp). Osoba, zgłaszająca uwagi, nie przystępuje do postępowania w charakterze strony, a tym samym Urząd nie będzie jej powiadamiał o podejmowanych czynnościach. Co istotne, uwagi zgłaszane przez osobę trzecią nie są prawnie wiążące, a mogą jedynie wskazywać na ewentualne przesłanki odmowy udzielenia prawa ochronnego. O złożonych uwagach, Urząd informuje zgłaszającego, wyznaczając mu termin na zajęcie stanowiska.

Zawiadomienie o znakach kolizyjnych

Jeżeli Urząd Patentowy uzna, iż przedmiotowy znak towarowy posiada zdolność rejestracyjnąsporządzi, jeśli to konieczne, zawiadomienie o istnieniu identycznych lub podobnych znaków towarowych z wcześniejszym pierwszeństwem, przeznaczonych do oznaczania takich samych lub podobnych towarów/ usług i przekaże je zgłaszającemu.

Uwaga: zawiadomienie o znakach kolizyjnych ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest prawnie wiążące.