Pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, oznacza się według daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP (art. 123 ustawy pwp). Jednakże, na zasadach określonych w umowach międzynarodowych, możliwe jest zastrzeżenie pierwszeństwa z wcześniejszego zgłoszenia, złożonego w innym niż polski, urzędzie ds. własności przemysłowej, pod warunkiem, iż w ciągu 6 miesięcy od daty tego pierwszego prawidłowego zgłoszenia, kolejne zgłoszenie zostanie złożone w Urzędzie Patentowym RP. W takim przypadku polskie zgłoszenie będzie korzystało z daty pierwszego zgłoszenia, jako daty pierwszeństwa (art. 124 ustawy pwp).

Możliwe jest także zastrzeżenie tzw. pierwszeństwa z wystawy. W tym przypadku pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego oznacza się, na zasadach określonych w umowach międzynarodowych, według daty wystawienia towaru oznaczonego tym znakiem w Polsce lub za granicą, na wystawie międzynarodowej oficjalnej, lub oficjalnie uznanej, jeżeli zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP tego znaku nastąpi w okresie 6 miesięcy od tej daty (art. 125 ustawy pwp).

Podstawowym warunkiem zastrzeżenia pierwszeństwa, jest zaznaczenie w podaniu faktu, iż zgłaszający ubiega się o uprzednie pierwszeństwo. W podaniu (pkt 7) powinno się więc znaleźć oświadczenie zgłaszającego, że chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, wskazujące co najmniej datę i kraj dokonania pierwszego zgłoszenia lub nazwę, miejsce i kraj wystawy oraz datę wystawienia towaru oznaczonego znakiem towarowym na wystawie (pkt 7) [art. 139 ustawy pwp].

Oprócz złożenia oświadczenia o zastrzeżeniu pierwszeństwa, należy załączyć do podania tzw. dowód pierwszeństwa, który składa się z:

- kopii lub odpisu takiego zgłoszenia, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez właściwy organ, w którym dokonano zgłoszenia,

- zaświadczenia wydanego przez właściwy organ, wskazującego datę i numer zgłoszenia oraz, jeżeli dotyczy - datę wystawienia towaru ze znakiem towarowym na wystawie, o której mowa w art. 126 ustawy pwp.

Dowód pierwszeństwa, wynikającego z wcześniejszego wystawienia towarów oznaczonych zgłaszanym znakiem towarowym, składa się z:

- zaświadczenia organizatora wystawy o wystawieniu towarów oznaczonych danym znakiem, które powinno zawierać: nazwisko i imię lub nazwę wystawcy, nazwę i miejsce wystawy oraz okres jej trwania, datę wystawienia towarów, stwierdzenie tożsamości znaku i towarów wystawionych z załączoną fotografią lub odbitką znaku i wykazem towarów.

- dokumentu stwierdzającego, że wystawa miała charakter wystawy międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej.

Dowód pierwszeństwa można złożyć także w ciągu trzech miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli dowód pierwszeństwa, został sporządzony w innym języku niż polski, angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski, należy załączyć do niego tłumaczenie na jeden z tych języków.

Gdy dowód pierwszeństwa nie opiewa na zgłaszającego (np. zgłaszający nabył prawo do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa przysługującego ze zgłoszenia dokonanego przez inną osobę), należy złożyć oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa, zawierające:

- nazwisko i imię lub nazwę osoby, na którą jest wystawiony dowód pierwszeństwa,

- nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego,

- wskazanie podstawy uprawnienia do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa,

- podpis zgłaszającego lub jego pełnomocnika oraz datę.

Oświadczenie to należy nadesłać w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia znaku towarowego. Jeżeli wskazane oświadczenie, zostało sporządzone w innym języku niż język polski, należy załączyć do niego tłumaczenie na ten język.

Uwaga: zgłoszenie jest znacznie szybciej rozpatrywane, jeżeli Zgłaszający złoży dowód pierwszeństwa jednocześnie z podaniem o udzielenie prawa ochronnego.