schemat przedstawiający etapy prowadzące do rejestracji zgłoszonego znaku towarowego

Po dokonaniu zgłoszenia, Urząd Patentowy niezwłocznie i nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia ujawnia informację o zgłoszeniu znaku towarowego. Ujawnienie następuje w e-wyszukiwarce (PUEUP) , dostępnej na stronie internetowej Urzędu. Zgodnie z art. 1461 ust. 2 pwp w bazie tej ujawnia się następujące informacje:

Od tego momentu osoby trzecie mogą zapoznać się ze wskazanym w zgłoszeniu znakiem towarowym oraz wykazem towarów (usług), dla których znak jest przeznaczony, jak również zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie prawa ochronnego.

Po otrzymaniu zgłoszenia znaku towarowego, Urząd Patentowy niezwłocznie nadaje mu kolejny numer, stwierdza datę wpływu zgłoszenia oraz zawiadamia o tym zgłaszającego.

Ponadto, Urząd Patentowy bada nadesłaną przez zgłaszającego dokumentację, w tym sprawdza czy zostały spełnione formalne warunki dla dokonania zgłoszenia.

W przypadku stwierdzenia braków i istotnych usterek w zgłoszeniu, Urząd Patentowy wydaje postanowienia wzywające zgłaszającego, do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, pod rygorem umorzenia postępowania.

Uwaga: Jeżeli po wszczęciu postępowania, zgłaszający wprowadził do zgłoszenia znaku towarowego uzupełnienia lub poprawki, których nie dopuszczają przepisy ustawy, Urząd Patentowy wydaje postanowienie odmawiające uwzględnienia takich uzupełnień i poprawek.

Terminy w postępowaniach w sprawach związanych z rozpatrywaniem zgłoszeń znaków towarowych.

W toku postępowania w sprawach związanych z rozpatrywaniem zgłoszeń znaków towarowych, Urząd Patentowy wyznacza stronie do dokonania określonych czynności terminy nie krótsze niż (o ile ustawa nie stanowi inaczej):

1) 1 miesiąc, gdy strona ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;

2) 2 miesiące, gdy strona ma miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą.

W uzasadnionych przypadkach Urząd Patentowy wyznacza dłuższy termin, lecz nie więcej niż o 3 miesiące.

Uwaga: Jeżeli przed upływem wyznaczonego terminu, zgłaszający zawiadomi Urząd Patentowy na piśmie o przyczynach niedotrzymania tego terminu, czynność może być dokonana w ciągu 2 miesięcy po jego upływie. Urząd w takim przypadku uważa termin za przedłużony i nie podejmuje w tym zakresie dodatkowych czynności.