Jednym z punktów podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy jest wykaz towarów i/lub usług, który sporządza się według Międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług, czyli Klasyfikacji nicejskiej, z dn. 15 czerwca 1957 roku. Klasyfikacja składa się z 34 klas towarowych i 11 klas usługowych, w których towary i usługi ułożone są w porządku alfabetycznym.

Przy przygotowywaniu wykazu towarów i usług Urząd Patentowy zdecydowanie zaleca korzystanie z narzędzia TMclass, znajdującego się na stronie internetowej TMclass. Zawiera ono kilkadziesiąt tysięcy nazw towarów i usług, co do których poprawności, urzędy własności przemysłowej, w tym urząd polski, wydały swoją pozytywną opinię. Sporządzenie wykazu towarów, przy użyciu wskazanego narzędzia, znacznie przyspieszy rozpatrywanie zgłoszenia i zapewni, iż zgłoszony wykaz zostanie zaakceptowany przez Urząd Patentowy.

Zgłoszenia, w których wykazy towarów i usług, sporządzono z pominięciem nazw towarów i usług znajdujących się w TMclass i zawierające własne propozycje takich określeń, będą wyjaśniane w toku postępowania zgłoszeniowego, co znacznie przedłuży proces rejestracji znaku. Jeżeli towar lub usługa, dla którego zgłaszający chce zarejestrować znak, nie jest wymieniony w zestawieniu towarów i usług klasyfikacji nicejskiej oraz w TMclass, do zaklasyfikowania tego towaru stosuje się kryteria przyjęte w uwagach ogólnych do tej klasyfikacji.

Uwaga: do czasu wydania decyzji kończącej postępowanie zgłoszeniowe, zgłaszający może dokonywać w zgłoszeniu towarów uzupełnień i poprawek, jednak nie mogą one prowadzić do rozszerzenia wykazu towarów i usług, dla których ten znak został zgłoszony.