Wykaz towarów i usług, dla których oznaczania jest przeznaczony znak towarowy.

Wraz z podaniem o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, należy złożyć wykaz towarów i usług, do oznaczania których przeznaczony jest znak towarowy. Towary i usługi powinny być wskazane przez zgłaszającego w sposób jasny i precyzyjny, pozwalający na ustalenie zakresu ochrony przyznanej przez udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Co do zasady, Zgłaszający powinien używać polskiej terminologii technicznej oraz określeń jednoznacznych. Wykaz towarów i usług, jeśli jest krótki, może zostać umieszczony bezpośrednio w podaniu (pkt 7 podania). Jeśli jednak wykaz obejmuje więcej niż 15 wyrazów, powinien zostać umieszczony na odrębnym arkuszu, będącym załącznikiem do podania.

Odrębne arkusze wykazu towarów powinny mieć format A4 i być wypełnione pismem maszynowym, z zachowaniem do 60 znaków pisarskich w wierszu i odstępu między wierszami około 6 mm.

Przy sporządzaniu wykazu towarów, należy wskazać klasy grupujące określone towary i usługi, zgodnie z aktualną klasyfikacją przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego (Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług). Wykaz towarów i usług powinien być uporządkowany według klas towarowych w porządku wzrastającym.

Przy przygotowywaniu wykazu towarów i usług Urząd Patentowy zdecydowanie zaleca korzystanie z narzędzia TMclass, znajdującego się na stronie internetowej TMclass. Zawiera ono kilkadziesiąt tysięcy nazw towarów i usług, co do których poprawności, urzędy własności przemysłowej, w tym urząd polski, wydały swoją pozytywną opinię. Sporządzenie wykazu towarów, przy użyciu wskazanego narzędzia, znacznie przyspieszy rozpatrywanie zgłoszenia i zapewni, iż zgłoszony wykaz zostanie zaakceptowany przez Urząd Patentowy.