Jeżeli Urząd stwierdzi, iż w konkretnej sprawie nie występują bezwzględne przeszkody odmowy udzielenia prawa ochronnego, zgłoszenie znaku towarowego jest niezwłocznie publikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego.

W sprawie zgłoszonego znaku towarowego Urząd publikuje następujące informacje:

- numer zgłoszenia znaku towarowego,

- data zgłoszenia znaku towarowego,

- dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy),

- wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe,

- określenie znaku towarowego,

- kategorię znaku towarowego lub prawa ochronnego, o które ubiega się zgłaszający, jeżeli zgłoszenie dotyczy wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego,

- nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju.

Ogłoszenie o zgłoszeniu znaku towarowego w BUP otwiera okres sprzeciwowy, w trakcie którego można składać sprzeciwy do zgłoszenia znaku towarowego, na podstawie art. 1321 pwp.