Słowo Definicja
Transliteracja

Zapis tekstu znakami innego alfabetu, niż pierwotny, bez tłumaczenia i uwzględniania wymowy, np. transliteracja łacińska tekstu w cyrylicy. Transliteracja w zgłoszeniu znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP jest obowiązkowa w sytuacji, gdy zgłoszony znak jest zapisany przy pomocy znaków pisarskich innych niż znaki alfabetu łacińskiego lub cyfr innych niż cyfry arabskie lub rzymskie – należy jej dokonać w polu „opis znaku”.