Od 15 kwietnia 2016 r. obowiązuje nowy system rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych tzw. system sprzeciwowy który znacznie ułatwia i przyspiesza rozpatrywanie podań o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Nowy system znacznie upraszcza także procedurę uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy.

Przed dokonaniem zgłoszenia, powinieneś sprawdzić, czy nie istnieją znaki towarowe identyczne lub podobne do tego, który chciałbyś zgłosić. W tym celu powinieneś przeszukać następujące bazy:

We wszystkich wyżej wymienionych bazach mogą znajdować się bowiem znaki, stanowiące potencjalną przeszkodę do udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, który zamierzasz zarejestrować. Musisz mieć na względzie, że uprawniony do znaku identycznego lub podobnego do znaku, który chcesz zarejestrować na identyczne lub podobne towary i/lub usługi może wnieść sprzeciw wobec twojego zgłoszenia. Musisz również liczyć się z tym, że twój znak, mimo rejestracji, może zostać w przyszłości unieważniony ze względu na identyczność lub podobieństwo do wcześniejszego znaku innego uprawnionego.

Dobre rozpoznanie sytuacji prawnej, pozwoli ci również uniknąć niepotrzebnych opłat za zgłoszenie znaku, jeżeli nie zostanie on zarejestrowany albo też jego rejestracja będzie unieważniona z powodu istnienia wcześniejszych identycznych lub podobnych znaków towarowych.

Krok pierwszy

Jeśli zdecydujesz się na zgłoszenie znaku towarowego, pierwszym krokiem, który musisz zrobić, jest złożenie podania, zawierającego co najmniej: oznaczenie zgłaszającego, znak będący przedmiotem zgłoszenia oraz towary i/lub usługi, dla których znak towarowy jest przeznaczony (szerzej: procedura zgłoszeniowa).

Krok drugi

Następnie zgłoszenie jest badane pod względem formalnoprawnym (m.in. czy została dokonana opłata za zgłoszenie). Jednocześnie zgłoszenie zostaje ujawnione w zewnętrznej bazie znaków towarowych prowadzonej przez Urząd, nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty ich zgłoszenia. Ujawnieniu będą podlegały następujące informacje: informacje o znaku towarowym, dacie pierwszeństwa, dacie i numerze zgłoszenia, wykazie towarów i usług, imieniu i nazwisku oraz nazwie zgłaszającego, jego miejscu zamieszkania lub siedziby oraz kodzie kraju.

Krok trzeci

Kolejnym etapem postępowania zgłoszeniowego, jest badanie, czy nie istnieją bezwzględne przesłanki odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. W przypadku, gdy Urząd stwierdzi ich istnienie, wyda decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego w odniesieniu do całości lub części żądanego zakresu ochrony.

Krok czwarty

W przypadku, gdy nie stwierdzono bezwzględnych przeszkód uniemożliwiających rejestrację znaku, informacja o dokonanym zgłoszeniu znaku towarowego zostanie opublikowana w Biuletynie Urzędu Patentowego RP. UWAGA! Znaki, w stosunku do których stwierdzono bezwzględne przeszkody odmowy udzielenia prawa ochronnego, nie są publikowane w BUP-ie).

Urząd ponadto będzie zawiadamiał zgłaszającego o podobnych lub identycznych znakach wcześniejszych, które mogą stanowić przeszkodę do rejestracji, podniesioną w sprzeciwie, lub prowadzić do ewentualnego unieważnienia znaku.

Możliwość wniesienia sprzeciwu.

W terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego RP informacji o zgłoszeniu, osoby trzecie będą mogły wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego. Sprzeciw może być wniesiony przez uprawnionego z wcześniejszego znaku towarowego lub wcześniejszego prawa majątkowego lub osobistego. Sprzeciw, aby mógł być skutecznie wniesiony, musi zawierać co najmniej: oznaczenie stron, wskazanie podstawy faktycznej i prawnej wraz z uzasadnieniem i zakresem sprzeciwu oraz podpisem wnoszącego przeciw. Wnoszący sprzeciw powinien uiścić odpowiednią opłatę.

Uwaga! Termin 3 miesięcy na wniesienie sprzeciwu jest terminem nieprzywracanym.

W razie wniesienia sprzeciwu, Urząd Patentowy niezwłocznie zawiadamia o tym zgłaszającego oraz informuje strony (zgłaszający i wnoszący sprzeciw) o możliwości ugodowego rozstrzygnięcia sporu. Termin na ugodowe rozstrzygnięcie sporu wynosi 2 miesiące i jest liczony od dnia doręczenia ww. informacji stronie, która otrzymała ją najpóźniej. Termin ten może być przedłużony na zgodny wniosek stron do 6 miesięcy. W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia, Urząd Patentowy przystąpi do rozstrzygnięcia sprzeciwu i wyda decyzję o oddaleniu sprzeciwu lub uznaniu go za zasadny w całości lub części. Przy jej wydawaniu Urząd związany jest podstawą prawną oraz faktyczną wskazaną przez wnoszącego sprzeciw. Od decyzji Urzędu, wydanej w wyniku rozpatrzenia sprzeciwu, stronom przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Krok piąty (ostatni)

Końcowym etapem postępowania w sprawie udzielania prawa ochronnego na znak towarowy, jest wydanie przez Urząd Patentowy decyzji o udzieleniu bądź odmowie udzielenia prawa ochronnego:

diagram obrazujący procedurę udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy

W przypadku, gdy nie zostanie złożony żaden sprzeciw, albo złożony sprzeciw wpłynie po terminie bądź też zostanie oddalony, zgłoszony znak towarowy zostanie zarejestrowany. W przypadku uznania sprzeciwu za zasadny, Urząd odmówi udzielenie prawa ochronnego.

Po uzyskaniu rejestracji pamiętaj o monitorowaniu bazy znaków towarowych, aby upewnić się, że nikt nie wkracza w sferę twoich praw do znaku towarowego. Pamiętaj również, że prawo ochronne na znak towarowy udzielane jest na okres 10 lat – nie zapomnij o przedłużeniu okresu ochrony przed upływem tego okresu.

Poniżej przedstawiamy prezentację graficzną, która może pomóc zgłaszającemu w poprawnym zrozumieniu procedury dokonywanej w sprawie udzielenia prawa ochronnego na krajowy znak towarowy.

ilustracja obrazująca procedurę rejestracji znaku towarowego