Urząd Patentowy RP przystąpił do projektu CETMOS

CETMOS - Central European Trade Mark Observation Service

Urząd Patentowy RP uczestniczy w projekcie CETMOS - inicjatywy 9 urzędów patentowych Europy Centralnej.

W ramach tego projektu każdy podmiot zainteresowany inwestowaniem lub rozwojem swojej działalności w tej części Europy może złożyć zamówienie na przeprowadzenie przez uczestniczące w programie urzędy patentowe poszukiwania znaków towarowych pod kątem identyczności lub podobieństwa do uprzednio zarejestrowanych lub zgłoszonych znaków. Atrakcyjna cenowo usługa realizowana jest przez ekspertów poszczególnych urzędów, doświadczonych w zakresie udzielania praw ochronnych, w czasie nie dłuższym niż 4 tygodnie.

Państwa uczestniczące w ramach projektu CETMOS reprezentują region Europy Centralnej, który stanowi atrakcyjny rynek dla inwestorów tworzących nowe przedsięwzięcia oraz inwestujących w działalność gospodarczą. Jednym ze wstępnych warunków wejścia na rynek jest jednak zapewnienie skutecznej ochrony praw własności intelektualnej, co leży bezpośrednio w interesie inwestorów. Należy zaznaczyć, że w wymienionych państwach badanie zgłoszeń znaków towarowych prowadzonych przez urzędy krajowe dotyczy także znaków wcześniej zarejestrowanych.

CETMOS pozwala na rozwiązanie tej kwestii w odniesieniu do zgłoszeń znaków towarowych, głównie poprzez usługę prowadzenia poszukiwań w krajowych i międzynarodowych bazach danych znaków towarowych w dziewięciu państwach, tj. w Austrii, Bułgarii, Czechach, Chorwacji, Polsce, na Węgrzech, w Rumunii, Słowacji oraz Słowenii, a także w rejestrze wspólnotowych znaków towarowych chronionych na terytorium Unii Europejskiej. CETMOS oferuje usługę realizowaną na podstawie pojedynczego zamówienia, obejmującą wszystkie państwa uczestniczące w projekcie oraz przeprowadzaną w krótkim czasie za przystępną ceną.

Poszukiwania przeprowadzane są przez urzędy patentowe wymienionych państw w oparciu o dane zawarte w ich własnych rejestrach, co zapewnia uzyskanie wiarygodnych wyników. Ponadto usługa świadczona jest według ścisłych reguł kontroli jakości przez ekspertów posiadających doświadczenie w procesie udzielania praw wyłącznych na znaki towarowe.

Wniosek o wykonanie usługi można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej CETMOS, także wynik przesyłany jest drogą elektroniczną bezpośrednio do Zamawiającego. Wykorzystanie tego sposobu komunikacji powoduje, że oferta staje się konkurencyjna pod względem czasu jej realizacji. Okres oczekiwania wynosi maksymalnie 4 tygodnie, a w niektórych przypadkach może nawet ulec skróceniu. Raport z poszukiwań zawiera zestawienie chronionych znaków towarowych, identycznych lub podobnych do znaku stanowiącego przedmiot poszukiwania. Informacje dotyczące wcześniejszych znaków zawarte są w tabelkach, oddzielnie dla każdego państwa. Raport obejmuje ponadto najważniejsze informacje odnośnie do znaków kolizyjnych, w tym dane uprawnionego do znaku towarowego.

Język angielski jest językiem, w którym składany jest wniosek i przygotowuje się raport, jednakże szczegółowe informacje można uzyskać także na stronie internetowej w pozostałych 9 językach, bądź bezpośrednio w urzędzie krajowym biorącym udział w projekcie w oficjalnym języku tego państwa.

Raport z poszukiwań przygotowany w ramach CETMOS może być zastosowany w ramach rozpoczęcia oficjalnej procedury rejestracyjnej. Przed złożeniem wniosku o rejestrację znaku towarowego wskazane jest bowiem sprawdzenie, czy dany lub podobny znak jest już chroniony na rzecz innego podmiotu. Dzięki ofercie CETMOS łatwiejsze staje się podjęcie decyzji odnośnie do rozpoczęcia działań dotyczących uzyskania ochrony prawnej na znak towarowy na danym obszarze w ramach trzech istniejących systemów ochrony, tzn. krajowego, międzynarodowego lub wspólnotowego.

Korzystanie z CETMOS daje istotne zalety oraz bezpieczeństwo w prowadzeniu marketingu. Podczas wprowadzania produktu lub usługi na rynek celowe jest zbadanie czy nowe logo narusza ewentualnie wcześniejsze prawa ochronne innych podmiotów. Raport pozwala na uzyskanie odpowiedzi w tej kwestii, ponieważ specjaliści wprowadzający towar lub usługę na rynek uzyskują szybki dostęp do odpowiednio skonstruowanego dokumentu, zawierającego niezbędne dane.