Prawa z rejestracji wzoru przemysłowego udzielone przez Urząd Patentowy RP są ograniczone terytorialnie i obejmują obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Istnieją także możliwości rozszerzenia zasięgu terytorialnego poza granice naszego kraju:

  1. system krajowy, czyli dokonanie zgłoszenia wzoru przemysłowego w urzędzie właściwym ds. ochrony własności przemysłowej w danym państwie.  Zgłoszenia należy dokonać z reguły w języku urzędowym danego państwa oraz wnieść obowiązujące w tym państwie opłaty. W wielu państwach, przy dokonywaniu zgłoszenia, konieczne jest działanie za pośrednictwem lokalnego pełnomocnika, z reguły będącego odpowiednikiem polskiego rzecznika patentowego;
  2. system regionalny, czyli dokonanie zgłoszenia wzoru przemysłowego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante w Alicante, w Hiszpanii (bezpośrednio lub poprzez Urząd Patentowy RP) w celu uzyskania ochrony na obszarze całej Unii Europejskiej na podstawie jednego zgłoszenia. Innymi regionalnymi urzędami ds. własności przemysłowej, w których można dokonywać zgłoszeń są: Urząd Beneluxu ds. Własności Intelektualnej (BOIP), Afrykańska Organizacja Własności Przemysłowej (ARIPO) lub Afrykańska Organizacja Własności Intelektualnej (OAPI);
  3. system międzynarodowy, czyli dokonanie zgłoszenia w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie, w Szwajcarii. W wyniku takiego zgłoszenia istnieje możliwość uzyskania ochrony we wszystkich lub wskazanych przez Zgłaszającego państwach należących do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego. Członkami systemu haskiego są 63 państwa oraz organizacje międzynarodowe (stan na 15 stycznia 2020 r.), w tym, od 1 stycznia 2008 r., Wspólnota Europejska. Polska stała się stroną Aktu genewskiego Porozumienia haskiego dotyczącego międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych z dniem 2 lipca 2009 r.