Przyjmowanie i załatwianie spraw

Dokumenty dotyczące zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, oznaczenia geograficznego lub topografii układu scalonego w celu uzyskania ochrony można złożyć w Urzędzie Patentowym osobiście, nadać przesyłką pocztową, telefaksem lub można również dokonać w postaci elektronicznej. Zgłoszenia dokonywać można za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (PUEUP). W przypadku przesłania zgłoszenia telefaksem oryginał zgłoszenia powinien wpłynąć do Urzędu w terminie 30 dni od daty nadania telefaksu.

Korespondencję osobiście można składać w Urzędzie Patentowym w Kancelarii Ogólnej w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania (od 8.00 do 16.00) oraz o każdej porze po godzinach pracy i w dni wolne od pracy – w siedzibie Urzędu.

1. Wynalazki

Zgłoszenie wynalazku powinno obejmować (art. 31 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (pwp) – Dz. U. z 2017 r., poz. 776 z późn. zm.)

 • podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie patentu lub patentu dodatkowego;
 • opis wynalazku ujawniający jego istotę;
 • zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe;
 • skrót opisu;
 • rysunki, jeżeli są one niezbędne do zrozumienia wynalazku oraz
 • inne dokumenty wymienione w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1119, z 2005 r. Nr 109, poz. 910 z 2015 r., poz. 366 oraz z 2016 r. poz. 1840).    

Po otrzymaniu zgłoszenia Urząd Patentowy nadaje mu numer, stwierdza datę wpływu i zawiadamia o tym zgłaszającego. Wraz ze zgłoszeniem należy uiścić opłatę za zgłoszenie: w postaci papierowej - w wysokości 550 zł, a za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków 25 zł; w postaci elektronicznej - w wysokości 500 zł, a za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków 25 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych – Dz. U. z 2016 r. poz. 1623).

Do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu zgłaszający może wprowadzać uzupełnienia i poprawki do zgłoszenia, które jednak nie mogą wykraczać poza zakres ujawnionego w dniu dokonania zgłoszenia przedmiotu rozwiązania w opisie wynalazku obejmującym opis wynalazku, zastrzeżenia i rysunki.

O zgłoszeniu wynalazku ogłasza się w Biuletynie Urzędu Patentowego po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa do uzyskania patentu. Zgłaszający może w okresie 12 miesięcy od daty pierwszeństwa złożyć wniosek o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym (art. 43 ust. 1 pwp).

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku, osoby trzecie mogą zapoznawać się w Urzędzie z opisem zgłoszeniowym wynalazku. Osoby te mogą do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu zgłaszać do Urzędu uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających jego udzielenie (art. 44 ust. 1 pwp).

Urząd sporządza dla każdego zgłoszenia wynalazku podlegającego ogłoszeniu sprawozdanie o stanie techniki, obejmujące wykaz publikacji, które będą brane pod uwagę przy ocenie zgłoszonego wynalazku.

Po sporządzeniu tego sprawozdania Urząd przesyła je niezwłocznie zgłaszającemu. Sprawozdanie to, po dokonaniu ogłoszenia o zgłoszeniu, może być udostępnione osobom trzecim. Sprawozdanie jest udostępniane w bibliotece Urzędu, na uzasadniony wniosek osoby zainteresowanej, w dniach i godzinach pracy Urzędu Patentowego.

Jeżeli w wyniku przeprowadzonego badania Urząd Patentowy stwierdzi, że spełnione zostały ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu, wydaje decyzję o jego udzieleniu. Decyzja ta, do czasu uiszczenia przez zgłaszającego opłaty za pierwszy okres ochrony, jest decyzją warunkową. Nieuiszczenie opłaty w wyznaczonym terminie powoduje wygaśnięcie decyzji o udzieleniu patentu.

Udzielony patent podlega wpisowi do rejestru patentowego.

Natomiast jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi, że nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu lub wynalazek nie został przedstawiony na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić, lub zastrzeżenia patentowe nie określają przedmiotu żądanej ochrony w sposób jasny i zwięzły lub nie są w całości poparte opisem wynalazku, wydaje decyzję o odmowie udzielenia patentu (zmiany wejdą w życie 26 lutego 2020 r.). Przed wydaniem ww. decyzji Urząd wyznacza zgłaszającemu termin do zajęcia stanowiska co do zebranych dowodów i materiałów mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania patentu. Dowody i materiały udostępnia się zgłaszającemu w języku ich sporządzenia i mogą one wykraczać poza wykaz objęty sprawozdaniem o stanie techniki.

Udzielenie patentu stwierdza się przez wydanie dokumentu patentowego.

Ochrona patentowa trwa 20 lat od daty dokonania zgłoszenia, pod warunkiem uiszczania należnych opłat za kolejne okresy ochrony.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. dotyczącego dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych oraz zmieniającego go rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/933 z dnia 20 maja 2019 r., a także rozporządzenia (WE) nr 1610/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie stworzenia dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów ochrony roślin, Urząd Patentowy udziela dodatkowego prawa ochronnego po stwierdzeniu, że zostały spełnione warunki do jego udzielenia. Udzielenie takiego prawa stwierdza się przez wydanie dodatkowego świadectwa ochronnego. Udzielone dodatkowe prawo ochronne podlega wpisowi do rejestru dodatkowych praw ochronnych.

2. Wzory użytkowe

Zgłoszenie wzoru użytkowego następuje na tych samych zasadach co zgłoszenie wynalazku; procedura oraz terminy są analogiczne.

Na wzory użytkowe udziela się praw ochronnych. Podlegają one wpisowi do rejestru wzorów użytkowych.

Udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego.

Ochrona wzoru użytkowego trwa dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie, pod warunkiem uiszczania należnych opłat za kolejne okresy ochrony.

3. Wzory przemysłowe

Zgłoszenie wzoru przemysłowego powinno obejmować (art. 108 ust. 1 pwp):

 • podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie prawa z rejestracji;
 • ilustrację wzoru przemysłowego;
 • inne dokumenty wymienione w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 40, poz. 358, z późn. zm.).

Po otrzymaniu zgłoszenia wzoru przemysłowego Urząd Patentowy nadaje mu numer, stwierdza datę wpływu oraz zawiadamia o tym zgłaszającego. Wraz ze zgłoszeniem należy uiścić opłatę. Opłata za zgłoszenie wynosi 300 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych – Dz. U. z 2016 r. poz. 1623).

Po stwierdzeniu, że zgłoszenie wzoru przemysłowego zostało sporządzone prawidłowo, Urząd wydaje decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Udzielenie prawa z rejestracji następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony. Nieuiszczenie opłaty w wyznaczonym terminie powoduje wygaśnięcie ww decyzji.

Udzielone prawo z rejestracji wzoru przemysłowego podlega wpisowi do rejestru wzorów przemysłowych.

Udzielenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego stwierdza się przez wydanie świadectwa rejestracji.

Ochrona wzoru przemysłowego trwa 25 lat od daty dokonania zgłoszenia, pod warunkiem uiszczania należnych opłat za kolejne okresy ochrony.

4. Znaki towarowe

Zgłoszenie znaku towarowego, o którym mowa w art. 138 pwp, powinno zawierać:

 • podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia (wskazanie znaku towarowego), wykaz towarów, dla których znak jest przeznaczony oraz wniosek o udzielenie prawa ochronnego;
 • inne dokumenty wymienione w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz. U. poz. 2053).

Po otrzymaniu zgłoszenia znaku towarowego Urząd nadaje mu numer, stwierdza datę wpływu oraz zawiadamia o tym zgłaszającego. Wraz ze zgłoszeniem należy uiścić opłatę za zgłoszenie: w postaci papierowej - w wysokości 450 zł w jednej klasie towarowej oraz 120 zł od każdej następnej klasy towarowej; w postaci elektronicznej - w wysokości 400 zł w jednej klasie towarowej oraz 120 zł od każdej następnej klasy towarowej (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych – Dz. U. z 2016 r. poz. 1623).

W terminie do dwóch miesięcy od daty zgłoszenia Urząd ujawnia informacje o znaku towarowym, dacie pierwszeństwa, dacie i numerze zgłoszenia, wykazie towarów i usług, imieniu i nazwisku lub nazwie zgłaszającego, jego miejscu zamieszkania lub siedzibie. Ujawnienie następuje w bazie danych dostępnej na stronie internetowej Urzędu Patentowego.

Urząd niezwłocznie dokonuje ogłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego o zgłoszeniu znaku towarowego, co do którego nie stwierdzono braku warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy z przyczyn, o których mowa w art. 129¹ (art. 146¹ pwp).

W terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia w BUP osoby trzecie mogą wnieść sprzeciw

Po bezskutecznym upływie terminu na złożenie sprzeciwu Urząd wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy. Udzielenie prawa ochronnego następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za 10-letni okres ochrony. W razie nieuiszczenia tej opłaty w terminie Urząd stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego.

Udzielone prawo ochronne na znak towarowy podlega wpisowi do rejestru znaków towarowych.

Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego na znak towarowy.

Prawo ochronne na znak towarowy trwa dziesięć lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie, na wniosek uprawnionego, może ono zostać przedłużone na kolejne okresy dziesięcioletnie, pod warunkiem uiszczania należnych opłat za ochronę.

Urząd Patentowy prowadzi również postępowanie w sprawie ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znaków towarowych, w zakresie przewidzianym Porozumieniem madryckim o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 116, poz. 514 i 515) lub Protokołem do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 27 czerwca 1989 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 13, poz. 129 i 130).

Postępowanie w sprawie uznawania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowych znaków towarowych jest uregulowane w art. 1521 – 15216 pwp.

5. Oznaczenia geograficzne

Zgłoszenie oznaczenia geograficznego powinno zawierać (art. 176 pwp):

 • dokładne określenie zgłaszanego oznaczenia geograficznego;
 •  wskazanie towaru, dla którego jest ono przeznaczone;
 • dokładne określenie granic terenu, do którego się ono odnosi;
 • określenie szczególnych cech lub właściwości towaru oraz określenie szczegółów, z których wynika związek tych cech ze środowiskiem geograficznym lub pochodzeniem geograficznym;
 • warunki korzystania z oznaczenia geograficznego obejmujące sposób wytwarzania, szczególne cechy lub właściwości towaru, inne przesłanki, które muszą być spełnione przez osoby chcące używać takiego oznaczenia oraz, jeżeli jest to wymagane, metody ich kontroli;
 • wskazanie przedsiębiorców, którzy używają lub będą używać tego oznaczenia oraz
 • inne dokumenty wymienione w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń oznaczeń geograficznych (Dz. U. z 2002r. Nr 63, poz. 570).

Od dnia 17 lutego 2005 r. zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 915) oznaczenia geograficzne zgłaszane w Urzędzie Patentowym nie mogą dotyczyć produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz innych produktów rolnych i środków spożywczych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343, z 14.12.2012, str. 1).

Po otrzymaniu zgłoszenia oznaczenia geograficznego Urząd Patentowy nadaje mu numer, stwierdza datę wpływu oraz zawiadamia o tym zgłaszającego. Wraz ze zgłoszeniem należy uiścić opłatę w wys. 300 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych – Dz. U. z 2008 r. Nr 41, poz. 241).

Po stwierdzeniu, że zgłoszenie zostało sporządzone prawidłowo, Urząd wydaje decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne. Warunkiem udzielenia prawa jest wniesienie opłaty za ochronę. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie Urząd stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa.

Udzielone prawo z rejestracji na oznaczenie geograficzne podlega wpisowi do rejestru oznaczeń geograficznych.

Udzielenie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne stwierdza się przez wydanie świadectwa rejestracji.

Ochrona oznaczenia geograficznego jest bezterminowa i trwa od dnia dokonania wpisu do rejestru oznaczeń geograficznych.

6. Topografie układów scalonych

Zgłoszenie topografii układu scalonego powinno zawierać (art. 202 pwp):

 • podanie;
 • materiał identyfikujący topografię, zawierający niezbędne dane do jednoznacznego określenia topografii;
 • oświadczenie dotyczące daty wprowadzenia topografii do obrotu, jeżeli miało ono miejsce przed dokonaniem zgłoszenia oraz
 • inne dokumenty wymienione w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń topografii układów scalonych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1413).

Po otrzymaniu zgłoszenia topografii układu scalonego do rejestracji Urząd Patentowy nadaje mu numer, potwierdza datę wpływu oraz zawiadamia o tym zgłaszającego. Wraz ze zgłoszeniem należy uiścić opłatę w wys. 250 zł. (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych – Dz. U. z 2008 r. Nr 41, poz. 241).

Po stwierdzeniu, że zgłoszenie odpowiada wymogom formalnym rejestracji, Urząd wydaje decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji. Zarejestrowanie następuje po uiszczeniu opłaty za pierwszy pięcioletni okres ochrony. W razie nieuiszczenia wym. opłaty w wyznaczonym terminie stwierdza się wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji topografii.

Ochrona topografii ustaje po dziesięciu latach od końca roku kalendarzowego, w którym topografia lub układ scalony zawierający taką topografię był wprowadzony do obrotu, lub końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia topografii w Urzędzie Patentowym, w zależności od tego, który z tych terminów upływa wcześniej.

Prawo z rejestracji topografii wygasa również po piętnastu latach od jej dokonania i utrwalenia, jeżeli okres ten upływa wcześniej niż okres, na jaki zostało udzielone prawo z rejestracji, a topografia nie była w tym czasie wykorzystywana w celach handlowych.

Udzielone prawo z rejestracji topografii podlega wpisowi do rejestru topografii układów scalonych.

Udzielenie prawa z rejestracji stwierdza się przez wydanie świadectwa rejestracji topografii.

Udostępniający: Urząd Patentowy RP
Autor: Adam Taukert
Data utworzenia: 2019-12-16 11:06:03
Data publikacji: 2019-12-16 11:06:30
Data ostatniej zmiany: 2020-02-07 10:59:22
Ilość odsłon artykułu: 9039