Informacje dla kandydatów

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy publikowane są na stronach:

Urząd Patentowy RP zapewnia swoim pracownikom:

 • umowę o pracę,
 • stabilną i ciekawą pracę,
 • przyjazną atmosferę i wysokie standardy pracy,
 • ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczęcia pracy między 7:00 a 9:00),
 • miejsce parkingowe dla pracowników na terenie Urzędu,
 • stojaki na rowery na terenie Urzędu,
 • nagrody – w zależności od wyników pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego, w tym certyfikowane szkolenia,
 • możliwość uczestniczenia w dodatkowych kursach nauki języka obcego,
 • możliwość przyznania dodatkowych świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu opieki medycznej.

W związku z zagrożeniem wywołanym przez SARS-COV-2 (COVID-19) zachęcamy do składania kompletnych aplikacji drogą elektroniczną na adres rekrutacja@uprp.gov.pl . Kandydaci, którzy skorzystają z tej możliwości, obowiązani są do dostarczenia oświadczeń w formie papierowej w najbliższym możliwym terminie, najpóźniej jednak przed rozpoczęciem kolejnego etapu rekrutacji.

Dokumenty można składać:

 • w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście w zamkniętych kopertach,
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rekrutacja@uprp.gov.pl.

W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu testu.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

INFORMACJE DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Udostępniający: Urząd Patentowy RP
Autor: Mateusz Czajka
Data utworzenia: 2021-01-04 10:56:32
Data publikacji: 2021-01-04 11:04:02
Data ostatniej zmiany: 2021-01-08 09:50:58
Ilość odsłon artykułu: 1878