Praktyki, staże i wolontariat

Praktyki, staże i wolontariat realizowane są w Urzędzie Patentowym RP przez cały rok, w zależności od zapotrzebowania komórek organizacyjnych.

Głównym celem praktyk, stażu lub wolontariatu jest wsparcie danej komórki organizacyjnej Urzędu w realizacji zadań określonych w umowie, bez nawiązania stosunku pracy, przy jednoczesnym umożliwieniu osobom odbywającym praktyki, staże lub wolontariat nabycia wiedzy i umiejętności praktycznych w interesujących dziedzinach . Pracownik wyznaczony na opiekuna praktykanta, stażysty lub wolontariusza deleguje mu zadania, ocenia ich wykonanie oraz doradza.

Miejscem odbywania praktyk studenckich, stażu dla osób bezrobotnych i wolontariatu jest siedziba UPRP przy Alei Niepodległości 188/192 w Warszawie, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu zgodnie z przyjętym harmonogramem praktyk, stażu lub wolontariatu.

Aby zgłosić się na praktyki, staż lub wolontariat należy zapoznać się z aktualną ofertą Urzędu, przesłać CV ze wskazaniem komórki organizacyjnej Urzędu na adres rekrutacja@uprp.gov.pl.

Zapytanie o możliwość odbycia praktyk, stażu lub wolontariatu można również przesłać w przypadku braku aktualnych ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu.

Aktualne oferty praktyk, staży i wolontariatu.

Komórki organizacyjne Urzędu i ich zadania

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie są bezpłatne i są organizowane dla studentów wszystkich lat studiów, zarówno w ramach praktyki obowiązkowej jak i te z inicjatywy studenta (nieobowiązkowe).

Praktyki studenckie organizowane są na podstawie wewnętrznego regulaminu Urzędu, a pozostałe, nieobjęte nim kwestie reguluje Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 r. poz. 85 z późn. zm.).

Praktyki absolwenckie - Praktyki absolwenckie są skierowane do osób, które są pełnoletnie, ukończyły co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową i w dniu rozpoczęcia praktyk nie ukończyły 30. roku życia. Kwalifikacje na praktyki są prowadzone na podstawie:

  • Dostarczonego do Biura Dyrektora Generalnego Urzędu formularza aplikacyjnego
  • Rozmowy wstępnej przeprowadzonej z praktykantem przez przedstawiciela Biura Dyrektora Generalnego oraz opiekuna merytorycznego praktyki.

Praktyki absolwenckie organizowane są na podstawie wewnętrznego regulaminu Urzędu, a pozostałe, nieobjęte nim kwestie reguluje Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244).

Staże dla osób bezrobotnych

Staże są organizowane w Urzędzie dla osób posiadających status osoby bezrobotnej i są finansowane przez urząd pracy kierujący osoby bezrobotne do odbycia stażu w UPRP. Kwalifikacja osób bezrobotnych, skierowanych do odbycia stażu w UPRP, jest prowadzona na podstawie:

  • rozmowy wstępnej przeprowadzonej ze stażystą przez przedstawiciela Biura Dyrektora Generalnego,
  • rozmowy z opiekunem merytorycznym stażu.

Staże organizowane są na podstawie wewnętrznego regulaminu Urzędu, a pozostałe, nieobjęte nim kwestie reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. 2009 nr 142 poz. 1160).

Wolontariat

Kandydat do odbycia wolontariatu powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania adekwatne do rodzaju i zakresu wykonywanego wolontariatu. Harmonogram i godziny pracy ustalane są pomiędzy opiekunem a wolontariuszem. Kwalifikacja wolontariuszy do odbycia wolontariatu w Urzędzie, jest prowadzona na podstawie:

  • kopii dokumentu potwierdzającego posiadane ubezpieczenie zdrowotne,
  • rozmowy wstępnej przeprowadzonej z kandydatem przez przedstawiciela Biura Dyrektora Generalnego oraz opiekuna merytorycznego wolontariatu.

Wolontariat organizowany jest na podstawie wewnętrznego regulaminu Urzędu, a pozostałe, nieobjęte nim kwestie reguluje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Udostępniający: Urząd Patentowy RP
Autor: Mateusz Czajka
Data utworzenia: 2021-01-04 11:06:33
Data publikacji: 2021-01-04 11:09:57
Data ostatniej zmiany: 2021-01-07 08:54:11
Ilość odsłon artykułu: 3330