Nabór do korpusu eksperckiego

Podstawowym zadaniem Urzędu Patentowego jest orzekanie w sprawach dotyczących udzielania praw wyłącznych na przedmioty własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i znaki towarowe). Zadania te realizowane są przez korpus ekspercki, grupę specjalistów ze wszystkich dziedzin techniki.

Zgodnie z art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 286 z późn. zm.) ekspertem może być osoba, która:

 • jest obywatelem polskim i korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była karana za przestępstwo umyślne;
 • posiada znajomość języków obcych w zakresie i stopniu określonym potrzebą spełnienia warunków niezbędnych do wykonywania zadań eksperta, z uwzględnieniem umów międzynarodowych, nie mniej jednak niż jednego języka obcego;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ma stan zdrowia oraz predyspozycje pozwalające na powierzenie jej zadań eksperta.

Kandydaci odpowiadający na ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w każdym przypadku zobowiązani są do złożenia poniższych dokumentów (punkt ogłoszenia „wymagane dokumenty i oświadczenia”):

 • CV i listu motywacyjnego;
 • oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo oraz o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe (podpisane własnoręcznie);
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, należy przesłać kopię potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach;
 • w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia dokumentów na język polski;
 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego wymaganego w ogłoszeniu (oświadczenie lub kopia certyfikatu);
 • jeśli w ogłoszeniu wskazano wymóg znajomości języka obcego, w aplikacji należy podać swój poziom znajomości języka. Może to być informacja deklaratywna w CV lub jako załącznik w postaci oświadczenia, lub certyfikatu.

Uzyskanie uprawnień eksperta wymaga posiadania wyższego wykształcenia odpowiadającego zadaniom eksperta, znajomości języków obcych, odbycia aplikacji eksperckiej oraz asesury.

Prezes Urzędu Patentowego organizuje nabór na aplikację i przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne.

Aplikacja trwa 3 lata, z tym że w przypadkach uzasadnionych posiadaniem przez aplikanta eksperckiego wiedzy i co najmniej rocznego doświadczenia w sprawach z zakresu własności przemysłowej, na wniosek aplikanta eksperckiego, aplikacja może być skrócona. Aplikacja nie może trwać krócej niż 6 miesięcy.

Stosunek pracy aplikanta eksperckiego nawiązuje Prezes Urzędu Patentowego na podstawie umowy o pracę na czas określony. Aplikacja, w trakcie której aplikant uzyskuje potrzebną wiedzę i umiejętność samodzielnej pracy polega na wykonywaniu przez kandydata na eksperta, czynności pod kierunkiem przydzielonego opiekuna aplikacji.

Aplikacja kończy się egzaminem, który przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Prezesa Urzędu Patentowego. Po złożeniu egzaminu pracownikowi powierza się wykonywanie zadań w charakterze asesora przez okres nie krótszy niż 2 lata.

W przypadku pozytywnej oceny przebiegu asesury, asesor uzyskuje uprawnienia eksperta.

Wysokość wynagrodzenia ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich określona jest w drodze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 240 poz. 2411, Dz.U. 2009 nr 149 poz. 1204, Dz.U. 2020 poz. 1534).

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w UPRP

Udostępniający: Urząd Patentowy RP
Autor: Mateusz Czajka
Data utworzenia: 2021-01-04 10:45:25
Data publikacji: 2021-01-04 10:48:12
Data ostatniej zmiany: 2021-01-04 10:48:12
Ilość odsłon artykułu: 5814