Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego umożliwia korespondencję z urzędem w formie elektronicznej. Dzięki portalowi użytkownik może załatwić sprawy związane z:

 • Obsługą zmian w rejestrach prowadzonych przez UPRP dotyczących: przedłużenia ochrony, zmiany uprawnionego; wpisu do rejestru informacji o zastawie cywilnym/rejestrowym; wpisu o udzielenie licencji.
 • Obsługą wniosku dotyczącego tłumaczenia Patentu Europejskiego składanego w celu uprawomocnienia ochrony na terytorium RP.
 • Obsługę zgłoszeń dotyczących udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy i wzór użytkowy, udzielenia prawa z rejestracji na wzór przemysłowy, a także udzielenia patentu na wynalazek, aż do otrzymania formalnego potwierdzenia zgłoszenia.
 • Obsługą spraw dotyczących wydania dokumentu pierwszeństwa, publikacji informacji o zgłoszeniu   w terminie wcześniejszym, zgłoszeniu i obsługi sprzeciwu, oraz innych do których nie przewidziano formularzy dedykowanych.
 • Obsługą wniosku o wydanie wyciągu z rejestru.
 • Obsługą wniosku dotyczącego danych kontaktowych do otrzymywania powiadomień o terminie uiszczenia opłat za przedłużenie ochrony praw wyłącznych.

 

Aby wypełnić i wysłać pismo należy w Panelu użytkownika kliknąć kafelek dotyczący wysyłania pisma, bądź będąc w Korespondencji kliknąć opcję Nowe pismo.

Dostępne pisma zostały zgrupowane w sekcje. Aby wyświetlić pisma znajdujące się w danej sekcji należy kliknąć opcję „>”.

Strona wyboru formularzy

 

Pierwsza sekcja Zgłoszenie o udzielenie ochrony dla wynalazków, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego i znaku towarowego zawiera podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy i wzór użytkowy, udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy, a także udzielenie patentu na wynalazek.

Rodzaje wniosków w sekcji „Zgłoszenie o udzielenie ochrony dla wynalazków, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego i znaku towarowego”

 

Kolejna sekcja Walidacja patentu europejskiego zawiera wniosek dotyczący tłumaczenia Patentu Europejskiego składanego w celu uprawomocnienia ochrony na terytorium RP.

Zawartość sekcji "Walidacja patentu europejskiego"

 

Sekcja Obsługa wniosków związana z obsługą spraw PWP zawiera wnioski dotycz dotyczące wydania dokumentu pierwszeństwa, publikacji informacji o zgłoszeniu   w terminie wcześniejszym, zgłoszeniu i obsługi sprzeciwu.

Rodzaje wniosków w sekcji „Obsługa wniosków związana z obsługą spraw PWP”

 

W kolejnej sekcji Obsługa zmian w rejestrach prowadzonych przez UPRP znajdują się formularze dotyczące przedłużenia ochrony, zmiany uprawnionego; wpisu do rejestru informacji o zastawie cywilnym/rejestrowym; wpisu o udzielenie licencji.

Rodzaje wniosków w sekcji „Obsługa zmian w rejestrach prowadzonych przez UPRP”

 

W sekcji Udostępnianie wglądu i wyciągu z rejestrów mamy dostęp do wniosku o wyciąg rejestru.

Rodzaje wniosków w sekcji „Udostępnianie wglądu i wyciągu z rejestrów”

 

Ostatnia sekcja Inne zawiera formularze dotyczące danych kontaktowych do powiadomień oraz formularz do obsługi spraw innych do których nie przewidziano formularzy dedykowanych.

Rodzaje wniosków w sekcji „Udostępnianie wglądu i wyciągu z rejestrów”

 

W celu wybrania nowego pisma należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na nazwę wybranego pisma.

 

Informacje ogólne

Stronę wypełniana nowego pisma można podzielić na 3 obszary:

Sekcje

 

 1. Obszar obrazujący poszczególne sekcje formularza. Sekcje obowiązkowe do wypełnienia, aby móc wysłać formularz są oznaczone gwiazdką „*”. Dzięki temu obszarowi możemy szybko przechodzić do poszczególnych sekcji formularza. Wystarczy kliknąć w nazwę danej sekcji, a formularz zostanie automatycznie wyświetlony ma wskazanym obszarze. W momencie wypełnienia sekcji jest ona zaznaczona na zielono, gdy nie wszystkie pola obowiązkowe w sekcji zostały wypełnione jest ona oznaczana kolorem czerwonym.
 2. Obszar wypełniania formularza. Wskazówki dotyczące wypełniania poszczególnych sekcji zostały opisane w dalszej części instrukcji. Każdą z wyświetlonych sekcji można ukryć za pomocą kliknięcia opcji „˅”. Zawartość sekcji można również wyczyścić za pomocą kliknięcia ikony czyszczenia Ikona czyszczenia , operację należy potwierdzić w wyświetlonym oknie.
 3. Obszar zawierający informacje o naliczonej należności dla formularzy, które są powiązane z opłatami. Za pomocą przycisku przyciskmożliwe jest podejrzenie składowych opłat należności.

Podgląd składowych opłat

 

Na samym dole formularza dostępne są przyciski akcji ZapiszWyczyśćPodgląd formularza i Dalej.

Przyciski akcji

W każdym momencie użytkownik może zapisać formularz w wersji roboczej i dokończyć wypełnianie w innym czasie. W tym celu należy kliknąć opcję Zapisz i potwierdzić operację kliknięciem opcji Tak w wyświetlonym oknie.

Oprócz opcji wywołania zapisu formularza przez użytkownika, w systemie zastosowano automatyczne zapisywanie formularza co dany okres czasu.

Opcja Wyczyść czyści formularz z wypełnionych danych. Po użyciu tej opcji należy potwierdzić operację kliknięciem opcji Tak w wyświetlonym oknie.

Opcja Podgląd formularza służy do wyświetlenia podglądu wypełnionego formularza. Na podglądzie widoczne są tylko sekcje wypełnione przez użytkownika. Użytkownik z poziomu podglądu wydruku może wyświetlić formularz w pełnym oknie, pobrać formularz, bądź użyć opcji wydrukowania formularza.

Podgląd formularza

Użycie przycisku Dalej jest możliwe jedynie po prawidłowym wypełnieniu wszystkich sekcji obowiązkowych w formularzu. Opcja ta służy do przejścia do podpisu i wysyłki formularza omówionej w dalszej części instrukcji.

 

Funkcje ułatwiające wypełnianie formularzy

W celu ułatwienia wypełniania formularzy w systemie zostały zastosowane opcje autouzupełniania pól formularza danymi pochodzącymi z konta użytkownika bądź z innych baz danych. Pola, w poszczególnych sekcjach dla których zastosowano autouzupełnianie zostaną omówione w dalszej części instrukcji.

 

Przepisz dane z profilu

Po kliknięciu opcji Przepisz dane z profilu i potwierdzeniu operacji w wyświetlonym oknie, odpowiednie pola formularza zostają uzupełnione danymi teleadresowymi pochodzącymi z konta użytkownika.

Jeśli użytkownik po utworzenia konta, nie uzupełnił danych teleadresowych, należy to zrobić w ustawieniach konta.

przepisz

 

Przepisz dane z książki adresowej

Użytkownik ma możliwość autouzupełniania pól formularza danymi podmiotu pochodzącymi z książki adresowej użytkownika. Do tego celu służy opcja Przepisz dane z książki adresowej.  Po jej kliknięciu zostaje wyświetlone okno wyboru danych z książki adresowej. Szybsze wyszukanie kontaktu umożliwia pole wyszukiwania. By przepisać dane kontaktu z książki adresowej, należy zaznaczyć checkbox przy wybranym kontakcie, a następnie potwierdzić wybór kliknięciem opcji Zapisz.

Okno wyboru kontaktu do celu autouzupełniania formularza

 

Przepisz dane ze zgłaszającego

Po kliknięciu opcji Przepisz dane ze zgłaszającego, formularz zostanie automatycznie uzupełniony danymi podanymi w sekcji „Zgłaszający”.

 

Zapisz dane w książce adresowej

W momencie uzupełnienia formularza ręcznie, możliwe jest Zapisanie danych teleadresowych w książce adresowej. W tym celu należy kliknąć opcje Zapisz dane w książce adresowej, a następnie potwierdzić operację w wyświetlonym oknie. Nowy kontakt zostanie dodany do książki adresowej.

 

Pobierz z REGON

Opcja ta umożliwia pobranie danych teleadresowych podmiotu z rejestru REGON. Po kliknięciu opcji Pobierz z Regon, w wyświetlonym oknie, wpisz numer REGON, a następnie zatwierdź operację kliknięciem opcji Pobierz dane.

 

Sprawdź z REGON

Opcja ta umożliwia weryfikację zgodności wpisanych przez użytkownika danych z danymi podmiotu pobranymi z rejestru REGON. Po wypełnieniu formularza i kliknięciu opcji Sprawdź z REGON, następuje weryfikacja wpisanych danych. W momencie gdy dane są tożsame, zostaje wyświetlony odpowiedni komunikat informujący o zgodności danych. Gdy zaistnieje rozbieżność w danych informacja o tym zostaje wyświetlona pod polem w którym występuję rozbieżność (Rysunek).

sprawdzenie regon

 

Użycie indeksów górnych i dolnych

W celu wpisania indeksów górnych lub dolnych w pola tekstowe, należy w danym polu wpisać odpowiedni znak „^” lub „˅”, kolejne wpisane frazy będą prezentowane w formie indeksu górnego lub dolnego. W celu zaprzestania używania indeksu, należy kliknąć klawisz ESC.

 

Rodzaje sekcji

Poniżej zaprezentowano wskazówki dotyczące wypełniania niektórych sekcji formularza.

Pozostałe rodzaje sekcji zawierają głównie pola tekstowe (np. sekcja „Nasz Znak”) bądź samą treść (np. sekcja „Pouczenia”), dlatego nie będą szerzej omawiane w niniejszej instrukcji.

 

Sekcja „Typ prawa ochronnego”

 

Sekcja „Typ prawa ochronnego” zawiera pole wyboru z listy typu prawa ochronnego.

Sekcja „Typ prawa ochronnego”

 

Sekcje „Zgłaszający”, „Wnoszący sprzeciw”. „Wnioskodawca”, „Licencjobiorca”, „Żądanie dokonania wpisu w rejestrze” (wybór Uprawnionego)

 

Powyższe sekcje umożliwiają wybór rodzaju podmiotu z listy rozwijanej. Do wyboru mamy trzy rodzaje podmiotów:

 • Osoba fizyczna
 • Osoba prawna
 • Spółka cywilna

W zależności od dokonanego wyboru zostają wyświetlone pola do uzupełnienia danych teleadresowych wybranego rodzaju podmiotu.

W tej sekcji można skorzystać z opcji autouzupełniania danych formularzy.

Sekcja „Zgłaszający". Wybrany rodzaj zgłaszającego „Osoba fizyczna"

 

Możliwe jest dodanie kilku podmiotów do formularza. W tym celu należy kliknąć ikonę „+” znajdującą się w miejscu zaznaczonym na Rysunku powyżej.

 

Sekcja „Pełnomocnik” oraz „Pełnomocnik wnoszącego sprzeciw”

 

Sekcje te umożliwia dodanie danych teleadresowych pełnomocnika. By wyświetlić sekcję dodawania danych należy kliknąć opcję Dodaj. Następnie należy wybrać rodzaj pełnomocnika z listy rozwijanej. Do wyboru mamy (w zależności od formularza), następujące rodzaje pełnomocników:

Po wybraniu rodzaju pełnomocnika zostanie wyświetlona sekcja uzupełniania danych teleadresowych.

W celu usunięcia pełnomocnika z formularza należy kliknąć opcję Usuń w sekcji.

Sekcja "Pełnomocnik"

 

W tej sekcji można skorzystać z opcji autouzupełniania danych formularzy.

 

Sekcja „Twórca”

 

W sekcji „Twórca” możliwe jest podanie danych teleadresowych Twórcy/-ów.

W tej sekcji można skorzystać z opcji autouzupełniania danych formularzy.

Możliwe jest dodanie kilku twórców do formularza. W tym celu należy kliknąć ikonę „+”.

 

Sekcja „Znak towarowy”

 

Sekcja „Znak towarowy” umożliwia wybór rodzaju znaku z listy rozwijanej. Do wyboru mamy następujące rodzaje znaków towarowych:

 • Słowny
 • Graficzny
 • Słowno-graficzny
 • Przestrzenny
 • Pozycyjny
 • Znak stanowiący deseń
 • Kolor/-y
 • Dźwiękowy
 • Ruchomy
 • Multimedialny
 • Holograficzny
 • Inny

 

W zależności od dokonanego wyboru zostają wyświetlone pola do uzupełnienia danych dotyczących wybranego rodzaju znaku towarowego. Dla niektórych rodzajów znaków istnieje również możliwość dodania Reprezentacji znaku w postaci dołączonego do formularza pliku, który nie może być większy niż 10 MB.

Sekcja „Znak towarowy". Wybrany rodzaj znaku „Kolor/-y"

 

Sekcja „Wykaz towarów i usług”

 

W tej sekcji użytkownik wskazuje, poprzez dokonanie wyboru terminu z bazy towarów i usług, bądź dodanie własnego terminu, wykaz towarów i usług, dla których oznaczania jest przeznaczony znak towarowy.

Aby wybrać termin z bazy towarów i usług należy kliknąć opcję Wybierz termin z bazy towarów i usług. Zostanie wyświetlone okno umożliwiające wybór terminów z klasyfikacji nicejskiej. Aby wyświetlić cały opis klasy należy kliknąć znak plusa „+” obok wybranej klasy. W celu wyświetlenia zawartości danej klasy należy kliknąć ikonę folderu  . By wybrać termin należy zaznaczyć odpowiednie checkboxy.

Będąc w szczegółach danej klasy możemy wykorzystać górną listewkę (Rysunek poniżej) do przechodzenia pomiędzy poszczególnymi klasami. Kliknięcie opcji Usługi wyświetla klasy dotyczące usług (35-45), opcji Towary klasy dotyczące towarów (1-34).

wykaz_towarow

 

Aby wyszukać konkretny termin w bazie towarów i usług należy wpisać go w pole wyszukiwania. Lista zostaje automatycznie zawężana do wyników odpowiadających szukanej frazie.

Na bieżąco użytkownikowi pokazywany jest liczba wybranych terminów oraz klas z których terminy zostały wybrane. Użytkownik może w każdej chwili podejrzeć swój wybór. W tym celu należy kliknąć opcję Zobacz swój wybór.

Licznik terminów i klas oraz opcja podglądu wybranych terminów

 

By zatwierdzić wybór i przenieść wybrane terminy do formularza należy kliknąć opcję Wybierz.

Aby dodać własny termin należy kliknąć opcję Dodaj własny termin, a następnie w wyświetlonym oknie wybrać klasę w ramach której ma zostać dodany własny wykaz i wpisać nazwę terminu. By dodać kolejny termin należy kliknąć opcję Zapisz i dodaj kolejny termin, by zakończyć dodawanie terminów i przejść do edycji formularza należy kliknąć opcję Gotowe.

Okno dodawania nowego terminu

 

Należy pamiętać, że w przypadku dodania własnego wykazu towarów i usług, procedura zgłoszenia znaku może potrwać dłużej.

Wykaz wskazanych towarów i usług prezentowany jest w formie tabelarycznej. Dodatkowo poszczególne terminy są oznaczone kolorami, zgodnie z legendą zaprezentowaną na Rysunku poniżej. Z tego poziomu możemy usunąć termin z wykazu klikając opcję „x”, bądź edytować jego nazwę, poprzez najechanie i kliknięcie kursorem w wybrany termin.

Prezentacja wykazu towarów i usług na formularzu

 

Sekcje „Pierwszeństwo z wcześniejszego zgłoszenia” i „Pierwszeństwo z wystawy”

 

Obydwie sekcje umożliwiają wskazanie Daty i Kraju pierwszeństwa, a także Nr zgłoszenia (dla pierwszeństwa z wcześniejszego zgłoszenia) lub Nazwy wystawy i Miejsca (dla pierwszeństwa z wystawy).

Sekcje „Pierwszeństwo z wcześniejszego zgłoszenia” i „Pierwszeństwo z wystawy”

 

Sekcje „Adres do korespondencji” i „Dodatkowy adres do korespondencji”

 

Adres do korespondencji jest pobierany automatycznie z danych konta użytkownika. Jeśli adres do korespondencji jest inny, należy w sekcji „Adres do korespondencji” kliknąć opcję Dodaj i wypełnić pola danymi adresowymi.

W celu dodania dodatkowego adresu do korespondencji należy kliknąć opcję Dodaj w sekcji „Dodatkowy adres do korespondencji”. Możliwe jest dodanie kilku dodatkowych adresów do korespondencji. W tym celu należy kliknąć opcję plusa „+”.

W tej sekcji można skorzystać z opcji autouzupełniania danych formularzy.

Sekcje „Adres do korespondencji” i „Dodatkowy adres do korespondencji”

 

Sekcja „Patent europejski”

 

W sekcji „Patent europejski” należy uzupełnić dane dotyczące patentu europejskiego. Warto wspomnieć, że po podaniu prawidłowego Numeru udzielonego EP, pola Numer europejskiego zgłoszenia patentowego i Data publikacji o udzieleniu EP (B1) zostaną uzupełnione automatycznie.

Sekcja "Patent europejski"

 

Sekcja „Znak wobec którego wnoszony jest sprzeciw”

 

W sekcji tej wybieramy z listy rozwijanej rodzaj znaku, wobec którego wnoszony jest sprzeciw. Użytkownik do wyboru ma dwie opcje:

 • Znak krajowy
 • Znak międzynarodowy wyznaczony na terytorium RP

 

W zależności od dokonanego wyboru zostaje wyświetlona odpowiednia sekcja.

Dla znaków krajowych w polu Nr zgłoszenia zastosowano integrację z bazą danych o znakach krajowych. Po wpisaniu czterech pierwszych cyfr, zostaje wyświetlona lista podpowiedzi. Po wybraniu znaku z listy, zostaje wyświetlone okno z pytaniem o pobraniu informacji do formularza dotyczących znaku. Po kliknięciu opcji Tak pozostałe pola sekcji zostają uzupełnione automatycznie. Uzupełniona zostaje również sekcja „Podmiot zgłaszający znak, wobec którego wnoszony jest sprzeciw”.

Sekcja "Znak, wobec którego wnoszony jest sprzeciw"

 

Sekcja „Inne oświadczenia i wnioski”

 

W sekcji tej, w zależności od rodzaju formularza, mogą znajdować się zarówno pola tekstowe do uzupełniania, jak i opcję do zaznaczenia. Często zaznaczenie którejś z opcji w tej sekcji, może powodować naliczenie dodatkowej opłaty do formularza.

Sekcja "Inne oświadczenia i wnioski"

 

Sekcja „Załączniki”

 

W sekcji tej możliwe jest dodanie załączników do składanego wniosku. Po kliknięciu opcji Dodaj załącznik zostaje wyświetlone okno, w którym należy wybrać z listy rozwijanej Typ dokumentu załączanego oraz alternatywnie opis dokumentu. Następnie po kliknięciu opcji Wybierz plik i wskazaniu pliku, należy zatwierdzić operację kliknięciem opcji Zapisz.


dodaj załącznik


Po wykonaniu akcji plik pojawia się w tabeli załączników gdzie możliwe jest edytowanie jego opisu za pomocą ikony ikona edycji. Załączniki można również usunąć z wniosku przed jego wysłaniem. W tym celu należy kliknąć ikonę kosza Ikona kosza  i potwierdzić w wyświetlonym oknie operację usunięcia.

Sekcja „Załączniki”

 

W niektórych przypadkach wymagane jest załączenie pliku, który został podpisany podpisem elektronicznym. Dokument można podpisać elektroniczne np. za pomocą podpisu kwalifikowanego KIR i oprogramowania Szafir lub Profilu Zaufanego. Podpisywarka dokumentów dostępna jest pod adresem:

 https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Po złożeniu podpisu należy załączyć podpisany dokument bądź dokument i osobny plik podpisu.


dodaj podpisany załącznik
 

Lista załączników, gdzie wymagane jest załączenie podpisanego dokumentu:

 1. Podanie o udzielenie patentu na wynalazek:
  Załączniki:
  Zastrzeżenia patentowe
   
 2. Podanie o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy:
  Załączniki:
  Zastrzeżenia ochronne
  Opis wzoru użytkowego
   
 3. Podanie o udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy:
  Załączniki:
  Ilustracje
   
 4. Podanie o udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy – tryb przyspieszony
  Załączniki:
  Ilustracje

 

Maksymalna wielkość pojedynczego pliku załącznika:   50 MB

Maksymalna liczba załączników:   30 sztuk

Maksymalna sumaryczna wielkość załączników:   500 MB

 

  Opłaty za formularz

  W przypadku wypełniania niektórych formularzy, system może automatycznie naliczać opłaty w zależności od wprowadzanych danych przez Użytkownika.

  Naliczona należność widoczna jest na dole menu bocznego z sekcjami formularzy.

  Opłata za formularz

   

  W niektórych przypadkach, gdy z danym formularzem nie są powiązane żadne opłaty, we wskazanym miejscu nie będzie widoczna należność do zapłaty.

  Za pomocą ikony Ikona podglądu szczegółówUżytkownik ma możliwość podglądu opłat składowych naliczonych przez system.

   

  Szczegóły opłaty

   

  Opłat naliczonych automatycznie nie da się edytować ani usuwać w inny sposób niż poprzez zmianę danych w formularzu. Dla takich wniosków nie istnieje również możliwość dodawania ręcznie opłat z tabeli opłat.

  Po wypełnieniu wniosku i kliknięciu Dalej Użytkownik ma możliwość ponownego podglądu naliczonych opłat za pomocą przycisku Szczegóły płatności.

   

  Szczegoly platnosci

  Płatność możliwa jest jedynie w po wysłaniu wniosku.

   

  Opłaty dodawane przez Użytkownika na przykładzie formularza „Wniosek w sprawach dotyczących przedmiotów własności przemysłowej”

   

  Formularz dotyczący korespondencji ogólnej służy do obsługi spraw innych, dla których nie przewidziano formularzy dedykowanych.

  W ramach tego formularza, opłaty nie są naliczane automatycznie, ale użytkownik ma możliwość dodania opłaty z tabeli opłat zarówno przed jak i po wysłaniu formularza. Po wypełnieniu wniosku i kliknięciu opcji Dalej, należy kliknąć opcję Szczegóły Płatności.

  W celu dodania opłaty z tabeli opłat należy kliknąć opcję Dodaj pozycję z tabeli opłat. Z wyświetlonej tabeli użytkownik wybiera interesującą go opłatę, klikając w wybrany rekord, a następnie uzupełnia dane dotyczące opłaty. Na końcu należy zatwierdzić dodawanie opłaty kliknięciem opcji Dodaj.

  Okno dodawania opłaty

   

  Aby powrócić do szczegółów płatności, należy kliknąć opcję Powrót.

   

  Szczegóły płatnosciAby edytować wartość opłaty należy kliknąć opcję edycji Ikona edycji dla wybranej opłaty, a następnie po edytowaniu danych, zatwierdzić zmiany klikając opcję Zaktualizuj.

   

  Edycja opłaty

  Podpisywanie, wysyłanie i dokonywanie płatności za wniosek zostało przedstawione w dalszej części instrukcji.

   

   

  Podpisanie i wysłanie pisma

   

  Po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych pól formularza opcja Dalej staje się aktywna. Po jej kliknięciu użytkownik jest przenoszony do strony z której może podpisać i wysłać formularz.

   

  formularz

  Aby powrócić do edycji formularza kliknij opcję Powrót do edycji formularza. Powrót do edycji formularza spowoduje usunięcie złożonych dotychczas podpisów.

  Użytkownik może usunąć pismo klikając opcję Usuń pismo, a następnie potwierdzając operację w wyświetlonym oknie.

  Z tego miejsca możliwe jest także wydrukowanie lub pobranie podpisanego wniosku. W tym celu należy kliknąć odpowiednią ikonę drukowania Ikona drukowania, bądź pobierania Ikona pobierania .

  W celu wyświetlenia listy płatności powiązanych z formularzem należy kliknąć opcję Szczegóły płatności. Płatność za wniosek jest możliwa dopiero po jego wysłaniu, do tego czasu opcje związane z płatnością są nieaktywne.

   

  Wysłanie formularza w systemie PUEUP jest możliwe dopiero po złożeniu podpisu/-ów elektronicznych.

  W zależności od posiadanego przez użytkownika rodzaju podpisu elektronicznego, w celu podpisania wniosku należy kliknąć odpowiednią opcję:

  • Podpis certyfikatem kwalifikowanym – kliknięcie tej opcji powoduje odtworzenie okna komponentu Szafir, służącego do składania podpisu certyfikatem kwalifikowanym
  • E-Podpis – kliknięcie tej opcji powoduje wyświetlenie strony pz.gov.pl gdzie Użytkownik ma do wyboru złożenie podpisu za pomocą podpisu zaufanego (Profil Zaufany), podpisu osobistego (E-dowód) lub podpisu kwalifikowanego

   

  Lista podpisów pod wnioskiem

   

  Po podpisaniu wniosku użytkownik z powrotem przenoszony jest na stronę podpisu formularza, a na liście podpisów widnieje złożony przez niego podpis elektroniczny. W tym momencie opcja wysyłki formularza staje się aktywna. W systemie możliwa jest opcja podpisania wniosku kilkoma podpisami. Każdy kolejny podpis zostanie dodany do listy podpisów.

  W celu wysłania podpisanego formularza później, należy kliknąć opcję Wyślij później. Podpisany wniosek trafi do korespondencji niewysłanej skąd będzie go można później wysłać i/lub podpisać.

  Aby wysłać formularz należy kliknąć opcję Wyślij i potwierdzić operację w wyświetlonym oknie. Po poprawnym wysłaniu formularza zostanie wyświetlony komunikat informujący o powodzeniu operacji, a użytkownik zostanie przeniesiony na stronę szczegółów płatności powiązanych z wnioskiem.

   

  Dokonywanie płatności

   

  W przypadku formularzy, dla których naliczane są opłaty, bądź Użytkownik dodał opłaty ręcznie, istnieje możliwość bezpośredniego zapłacenia za nie w systemie.

  System grupuje opłaty w jedną paczkę, za którą w kolejnym kroku, po wysłaniu wniosku, można dokonać płatności elektronicznej.

  W momencie gdy wysyłka wniosku powiedzie się, opcje płatności za wniosek zostają uaktywniane. Użytkownik może wybrać spośród trzech ścieżek dokonania płatności, klikając poszczególne opcje.

   

  Szczegóły płatnosci

  • Dodaj do koszyka – po kliknięciu tej opcji opłata zostaje przeniesiona do koszyka, gdzie użytkownik może dokonać płatności elektronicznej.
  • Zrezygnuj z płatności - po kliknięciu tej opcji Użytkownik rezygnuje z płatności za wniosek i zostaje przeniesiony do zakładki Wysłane gdzie może zobaczyć wysłany wniosek. W przypadku wejścia w szczegóły płatności tego wniosku, pokaże się komunikat o zrezygnowaniu z płatności za formularz, dodatkowo dostępna będzie opcja jej przywrócenia.

  przywróc płatnosc

  Płatność jest możliwa do przywrócenia w dowolnym momencie. Zawsze przywracane są opłaty aktualne na dzień złożenia wniosku. W przypadku gdy dana opłata przestanie być aktualna, użytkownik ma możliwość jej aktualizacji poprzez kliknięcie na informację „Nieaktualna” przy danej opłacie. Aby dokonać płatności nie jest wymagana aktualizacja nieaktualnych opłat.

  Niekatualna kwota

  Zapłać teraz - po kliknięciu tej opcji użytkownik zostaje przeniesiony na stronę podsumowania płatności. Skąd klikając opcję Zapłać zostanie przekierowany do strony OPE (Operatora Płatności Elektronicznych).  Płatność przed wysyłką

   

  W niektórych przypadkach wymagane jest dokonanie opłaty przed wysyłką wniosku. W takiej sytuacji, w podsumowaniu formularza, zamiast przycisku Wyślij będzie widoczny przycisk Zapłać i Wyślij.

  Zapłać i wyślij

  Po jego użyciu Użytkownik zostanie przeniesiony na ekran z podsumowaniem płatności, gdzie System wyświetli informację, że wniosek zostanie wysłany automatycznie po wniesieniu i odnotowaniu prawidłowej opłaty. Użytkownik może dodać opłaty do koszyka lub użyć opcji Zapłać teraz.

  Szczegóły płatności

  Po wniesieniu wymaganej opłaty, Użytkownik zostaje przekierowany z powrotem do systemu, gdzie widoczna jest informacja o oczekiwaniu na zatwierdzenie płatności.

  Oczekiwanie na płatność

  Płatność może zostać zatwierdzona z opóźnieniem. Wniosek trafia do zakładki Niewysłane, a system wyświetla komunikat informujący o oczekiwaniu na potwierdzenie wniesienia prawidłowej opłaty.

  Oczekiwanie na płatność

  W momencie otrzymania potwierdzenia system automatycznie wysyła wniosek i trafia on do zakładki Wysłane.

  W przypadku gdy płatność się nie powiedzie i zostanie ona odrzucona lub przeterminowana, przy wniosku będzie widniał status Błąd płatności.

   

  Błąd płatności

   

  Aby ponowić płatność należy przejść do zakładki Płatności i użyć odpowiedniej opcji.

  Opcja ponowienia płatności

  Dopóki nie zostanie wniesiona prawidłowa opłata, wniosek nie zostanie wysłany.

   

  Potwierdzenie zgłoszenia i założenie sprawy

   

  Podpisane i wysłane pismo trafia do korespondencji wysłanej. A w systemie tworzona jest sprawa. Po wysłaniu pisma elektronicznego z PUEUP do UPRP, dotyczącego zgłoszenia o udzielenie ochrony dla wynalazków, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego, użytkownik oprócz UPP (Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia) powiązanego z wysłanym wnioskiem, otrzymuje z urzędu potwierdzenie zgłoszenie. Potwierdzenie takie dostępne jest w korespondencji i wymaga złożenia podpisu na UPD z nim związanego, w celu odebrania potwierdzenia.

   

  Potwierdzenie zgłoszenia zawiera informację o nadanym Numerze Zgłoszenia.