By przejść do strony zarządzania płatnościami użytkownika należy kliknąć pozycję w menu bocznym Płatności.

Wybór strony zarządzania Płatnościami użytkownika z menu bocznego

 

Płatnością określamy zamówienie, w skład którego wchodzą agregaty opłat za formularz lub pojedyncze opłaty wybierane bezpośrednio z tabeli opłat. Opłata to pojedyncza składowa takiego agregatu charakteryzująca się takimi atrybutami jak tytuł, opis, parametry (np. zwyżka, liczba wszystkich stron, zwolnienie) i kwota.

 

Na stronie Płatności rozróżniamy następujące zakładki: Wszystkie, Opłaty, Tabela opłat. 

 

Płatności zakładka „Wszystkie”

W ramach zakładki „Wszystkie” w tabeli znajdują się wszystkie płatności użytkownika.

lista platnosci

W celu wyszukania konkretnej płatności należy skorzystać z dedykowanych do tego filtrów wyszukiwania znajdujących się nad tabelą.

Filtry

Każda płatność posiada przypisany status e-Płatności. Wyróżniamy następujące statusy:

 • Zrealizowana – płatność dokonana prawidłowo.
 • W realizacji – płatność oczekuje na potwierdzenie przez OPE (Operator Płatności Elektronicznych).
 • Odrzucona – płatność odrzucona przez bank.
 • Przeterminowana – płatność niedokończona przez użytkownika, której upłynął termin ważności. Po 10 dniach automatycznie system przenosi je do zakładki "Anulowane". Po kolejnych 10 dniach są usuwane na stałe z konta użytkownika.

  Płatności wnoszone innym kanałem niż przez PUEUP (np. w formie zewnętrznego przelewu bankowego) nie zmieniają statusu płatności wygenerowanej w PUEUP (niedokończona płatność w PUEUP otrzyma status Przeterminowana – j.w.).

W przypadku gdy płatność posiada status Odrzucona lub Przeterminowana, przy danej płatności pojawia się operacja „Ponów płatność” Ikona ponów płatność

Ponowienie płatności

W przypadku użycia tej opcji, płatność zostanie ponowiona z nowym numerem płatności, natomiast poprzednia stanie się archiwalna. W tabeli, przy liczbie porządkowej takiej płatności, widać wtedy ikonę Ikona rozwinięcia, która pozwala na rozwinięcie listy płatności archiwalnych powiązanych z daną płatnością.

 

Lista z rozwinięciem


Aby wejść w podgląd danej płatności należy kliknąć ikonę podglądu Ikona podglądu przy wybranym rekordzie w tabeli.

W szczegółach płatności dostępne są informacje o płatności wraz z listą opłat, które zostały dokonane w ramach tej płatności.

Opłaty, które znajdują się w płatności, dzielą się na opłaty dodane bezpośrednio z tabeli opłat oraz na opłaty powiązane z przesłanym formularzem. Przy każdej opłacie możliwy jest jej podgląd, a przy opłatach za formularz dostępny jest również link kierujący bezpośrednio do złożonego wniosku.

 

Szczegóły płatności

Z poziomu listy płatności możliwe jest również pobranie potwierdzenia wniesienia płatności w postaci pliku pdf za pomocą opcji "Drukuj".

 

opcja drukuj

 

Opcja dostępna jest wyłącznie dla zamówień o statusie „Zrealizowana”. W przypadku kiedy dane adresowe w profilu nie zostały uzupełnione, do wydruku nie zostaną dołączone informacje dotyczące adresu.

 

Płatności zakładka „Opłaty”

Zakładka „Opłaty” dzieli się na cztery następujące podzakładki: „Wszystkie”, „Do zapłacenia”, „Zrealizowane”, „Anulowane”.

 

Opłaty zakładka „Wszystkie”

W ramach zakładki „Wszystkie” w tabeli znajdują się wszystkie rodzaje opłat użytkownika. Zarówno opłaty oczekujące na zapłacenie, jak również opłaty zrealizowane czy anulowane przez użytkownika.

 

 

Lista wszystkich opłat

Opłaty dzielą się na opłaty dodane bezpośrednio z tabeli opłat oraz na opłaty powiązane z przesłanym formularzem. Kolumna „Rodzaj opłaty” wskazuje czego dotyczy dana opłata.

Za pomocą przycisku Ikona rozwinięciamożliwe jest rozwinięcie danej pozycji w tabeli, aby zobaczyć informacje o opłatach. W przypadku gdy pozycja dotyczy opłaty za formularz, pojedynczych opłat może być wiele.

Rozwinięcie pozycji w tabeli

W przypadku opłaty za formularz, dodatkowo dostępna jest ikona, która prowadzi do wniosku.

Link do formularza

Aby, podejrzeć szczegóły opłaty, należy kliknąć ikonę podglądu Ikona podglądu.
 

Po wejściu w szczegóły opłaty zostają zaprezentowane szczegółowe dane dotyczące opłaty i (o ile dotyczy) płatności.

Szczegóły opłaty

W danych opłaty znajdują się informacje dotyczące:

 • Tytułu opłaty
 • Opisu
 • Nr ochrony
 • Nr zgłoszenia
 • Ilości
 • Licencji otwartej
 • Płatności po terminie
 • Wspólnego znaku
 • Ujęcia w zgłoszeniu więcej niż dwóch wynalazków
 • Zwolnienia z opłaty
 • Kwoty
 • Komentarzy do opłaty
 • Statusu opłaty w UPRP

Jeśli dana opłata jest powiązana z płatnością to w szczegółach zostają zaprezentowane następujące informacje dotyczące płatności:

 • Dane zamawiającego
 • Numer płatności
 • Data zlecenia płatności
 • Data dokonania płatności
 • Data ostatniej aktualizacji
 • Kwota
 • Status e-Płatności

  Status płatności w UPRP pojawia się gdy opłata trafi do wewnętrznego systemu płatności Urzędu i pracownik zaliczy ją jako prawidłową (Opłata wniesiona poprawnie), dokona jej zwrotu do klienta (Zwrot opłaty nienależnej) lub też stwierdzi, że opłata jest uiszczona w nieprawidłowej wysokości (Opłata do uzupełnienia).

  Do czasu określenia przez pracownika Urzędu właściwego statusu opłaty wyświetlany jest komunikat "Weryfikacja opłaty".
Opłaty zakładka „Do zapłacenia”

W ramach zakładki „Do zapłacenia”, w tabeli, znajdują się wszystkie opłaty użytkownika oczekujące na zapłatę.

Oprócz podglądu opłaty użytkownik ma możliwość dodania opłaty do koszyka, bezpośredniego zapłacenia, bądź anulowania.

Lista opłat do zapłacenia

W celu dodania opłaty do koszyka należy kliknąć na ikonę koszyka Ikona koszyka . Opłata zostanie przeniesiona do koszyka, operacja zostanie potwierdzona komunikatem, a sama opłata zniknie z tabeli opłat do zapłacenia.

W celu dokonania płatności za opłatę należy kliknąć na ikonę płatności Ikona płatności . Użytkownik zostanie przekierowany do strony płatności elektronicznych. Po opłaceniu płatności użytkownik zostanie przekierowany do zakładki głównej zakładki Płatności – „Wszystkie”.

W celu anulowania opłaty należy kliknąć ikonę kosza  Ikona kosza  i potwierdzić operację w oknie potwierdzenia anulowania. Po anulowaniu opłaty wyświetlana zakładka "Anulowane".

 

Opłaty zakładka „Zrealizowane”

W ramach zakładki „Zrealizowane” w tabeli znajdują się wszystkie opłaty użytkownika, które zostały zrealizowane co oznacza, że użytkownik dokonał z powodzeniem płatności.

Lista opłat zrealizowanych

Opłaty zakładka „Anulowane”

W ramach zakładki „Anulowane” w tabeli znajdują się wszystkie opłaty anulowane przez użytkownika.

Oprócz podglądu, użytkownik ma możliwość przeniesienia opłaty z powrotem do tabeli „Do zapłacenia” oraz możliwość bezpowrotnego usunięcia opłaty.

Lista opłat anulowanych

Aby przywrócić opłatę do zapłacenia, należy kliknąć w ikonę Ikona przywracania - opłata zniknie z tabeli opłat anulowanych, a użytkownik zostanie przeniesiony do zakładki „Do zapłacenia”.

W celu usunięcia opłaty należy kliknąć ikonę kosza  Ikona kosza i potwierdzić operację w oknie potwierdzenia usunięcia. Po usunięciu opłaty zniknie ona z tabeli oraz zostanie wyświetlony komunikat o powodzeniu operacji.

 

Płatności zakładka „Tabela opłat”

W zakładce „Tabela opłat” znajduje się aktualna tabela opłat UPRP. Opłaty w ramach tabeli są zgrupowane wg rodzajów w poszczególne podzakładki:

 

Tabela opłat

Użytkownik ma możliwość opłacenia od razu lub dodania do koszyka dowolnej opłaty wybranej z tabeli opłat.

Aby dokonać płatności należy kliknąć w dany rekord (opłatę) w tabeli (zostanie wyświetlone okno szczegółów dotyczących opłaty). Po wypełnieniu obowiązkowych i/lub opcjonalnych danych dotyczących opłaty wybrać jedną z trzech opcji:

 • Zapłać – po kliknięciu tej opcji, zostaje wyświetlona lista dostępnych operatorów płatności. Po kliknięciu na danego operatora, użytkownik zostaje przenoszony do strony płatności elektronicznych w celu dokonania płatności,
 • Do koszyka – opłata zostaje przeniesiona do koszyka,
 • Anuluj – dodawanie opłaty zostaje anulowane.

Okno wypełnienia pól dotyczących opłaty

 

 

Zarządzanie koszykiem

Koszyk umożliwia dodanie do niego pojedynczych opłat z tabeli opłat lub opłat za formularz i zapłacenie za nie (utworzenie płatności).

Użytkownik zalogowany ma możliwość przejścia do koszyka z każdej strony w systemie. Aby przejść do koszyka należy kliknąć w górnym menu ikonę koszyka. Liczba w czerwonym kole na ikonie koszyka wskazuje na ilość opłat będących aktualnie w koszyku.

Ikona koszyka, będąca przyciskiem przejścia do koszyka

 

Po wejściu do koszyka możemy zarządzać jego zawartością.

KoszykZa pomocą checkboxów przy danych opłatach możemy wybrać za które pozycje chcemy zapłacić, lub które usuniemy za pomocą przycisku „Usuń wybrane”. Możliwe jest również usunięcie pojedynczej pozycji z koszyka za pomocą przycisku ikony kosza  Ikona kosza  przy danym rekordzie (opłacie).

Za pomocą przycisku „Zaznacz wszystkie” / „Odznacz wszystkie” możemy zaznaczać/ odznaczać wszystkie pozycje z listy.

W sytuacji, w której w tabeli opłat zaszła zmiana dotycząca kwoty opłaty dodanej już do koszyka, przy danej opłacie pojawi się informacja o tym, że jest ona nieaktualna. Aby zaktualizować opłatę zgodnie z obowiązującą tabelą opłat należy kliknąć na przycisk „Nieaktualna kwota”. Nie ma konieczności aktualizowania opłaty aby dokonać płatności.

 

 

Nieaktualna kwota

Po zaznaczeniu wybranych opłat i kliknięciu na Zapłać za wybrane – zostanie wyświetlone podsumowanie płatności (Rysunek).

 

wybor operatora

W celu dokonania płatności należy wybrać operatora płatności i kliknąć na opcję Zapłać. Po uiszczeniu płatności na stronie OPE (Operator Płatności Elektronicznej) użytkownik zostaje przeniesiony do zakładki Płatności - „Wszystkie”.