By przejść do strony zarządzania sprawami użytkownika należy kliknąć pozycję w menu bocznym Sprawy.

Wybór strony zarządzania Sprawami użytkownika z menu bocznego

 

W celu wyszukania konkretnej sprawy należy skorzystać z dedykowanych do tego filtrów wyszukiwania znajdujących się nad tabelą.

W systemie PUEUP „sprawą” określamy zestaw zgrupowanych po Numerze Zgłoszenia PWP obiektów (dokumentów, korespondencji, płatności, powiadomień), które zostały wysłane odebrane przez klienta.

System grupuje obiekty w sprawy na podstawie numeru zgłoszenia lub/i numeru PWP podanego na formularzu przez klienta (dla korespondencji wysyłanej) lub na podstawie numeru PWP przekazywanego przez system kancelaryjny UPRP (korespondencja przychodząca).

W module Sprawy rozróżniamy następujące zakładki, dotyczące rodzaju PWP, którego dotyczy sprawa: Wynalazki, Wzory Użytkowe, Znaki Towarowe, Wzory Przemysłowe.

Sprawy i wszystkie obiekty z nią powiązane, możemy archiwizować. W celu zarchiwizowania sprawy, należy kliknąć ikonę archiwizacji Ikona archiwizacji - zostanie wyświetlone okno z pytaniem o potwierdzenie operacji. Po potwierdzeniu sprawa zostaje zarchiwizowana i znika z listy.

W celu wyświetlenia spraw zarchiwizowanych należy, za pomocą filtrów zaawansowanych, wyszukać sprawy ze statusem Zarchiwizowana.

Podobnie jak korespondencję sprawę dla spraw również istnieje możliwość dodawania tagów.

W tym celu należy kliknąć ikonę trzykropka Ikona trzykropka  w kolumnie ustawień a następnie wybrać z listy opcję Edytuj tagi. W wyświetlonym oknie należy wpisać nazwę tagu i zatwierdzić ją za pomocą średnika „;”. Tagi już istniejące podpowiadane są po wpisaniu frazy. Dodawanie tagów do sprawy należy potwierdzić kliknięciem opcji Zapisz.

By, podejrzeć szczegóły sprawy, należy kliknąć ikonę podglądu ikona podglądu  lub kliknąć lewym przyciskiem myszy na wybrany rekord (sprawę) w tabeli.

W górnej części widoku sprawy znajdują się bardziej szczegółowe dane dotyczące sprawy m.in. dane Zgłaszającego/Uprawnionego, a także data zgłoszenia. Dane dotyczące szczegółów sprawy są automatycznie pobierane z e-Wyszukiwarki PUEUP.

Widok szczegółów sprawy

 

Poniżej znajduje się lista obiektów dotycząca sprawy, pogrupowana w oddzielne zakładki dotyczące: Korespondencji, Płatności oraz Powiadomień.

Za pomocą dedykowanych filtrów możemy przeszukiwać obiekty w każdej grupie, a także zarządzać układem tabel w grupach.

Grupowanie obiektów w sprawie

 

Jeśli użytkownik będzie chciał wysłać pismo w sprawie, poprzez kliknięcie opcji Nowe pismo, korespondencja będzie automatycznie uzupełniana numerem sprawy z której została wywołana.

W celu zapisania sprawy i powiązanych z nią dokumentów na dysku należy kliknąć opcję Zapisz sprawę na dysku, a następnie zaznaczyć zakres danych sprawy (treść, dokumenty, załączniki). By potwierdzić operację należy kliknąć opcję Pobierz - sprawa zostaje pobrana jako archiwum ZIP i zapisana na lokalnym dysku.

Okno wyboru zakresu danych sprawy w celu zapisania na dysku