Słowo Definicja
Zastrzeżenie ochronne

Część zgłoszenia wzoru użytkowego określająca zastrzegany wzór użytkowy i zakres żądanej ochrony.

Zastrzeżenie patentowe

Część zgłoszenia wynalazku określająca zastrzegany wynalazek i zakres żądanej ochrony.

Zdolność ochronna

Zdolność do tego, by być przedmiotem wyłącznego prawa ochronnego, po spełnieniu określonych w ustawie warunków. Dotyczy ona znaków towarowych oraz wzorów użytkowych, na które udziela się praw ochronnych.

Zdolność odróżniająca

Jedna z podstawowych przesłanek decydujących o możliwości zarejestrowania znaku towarowego. Jest to cecha znaku towarowego, która pozwala odbiorcy oznaczonego nim towaru/usługi odróżnić towar/usługę jako pochodzący z określonego źródła.

Zdolność patentowa

Zespół cech określonych w przepisach prawa, których istnienie konieczne jest, by wynalazek/wzór użytkowy podlegał opatentowaniu.

Zdolność rejestracyjna

Zdolność do tego, aby być przedmiotem wyłącznego prawa z rejestracji, po spełnieniu określonych w ustawie warunków. Zdolność rejestracyjna dotyczy wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych oraz topografii układów scalonych, ponieważ one podlegają rejestracji w Urzędzie Patentowym.

Zgłaszający

Strona postępowania przed Urzędem Patentowym w sprawie uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji.

Znak towarowy

Każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów i/lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.

  1. znak towarowy gwarancyjny - oznaczenie przeznaczone do odróżnienia towarów i/lub usług, które został certyfikowane przez uprawnionego do tego znaku, w szczególności w zakresie użytego materiału, sposobu produkcji towarów, ich jakości, precyzji lub innych właściwości, od towarów i/lub usług, które nie są w ten sposób certyfikowane. Na znak towarowy gwarancyjny, może uzyskać prawo ochronne osoba fizyczna lub prawna, w tym instytucje, organy oraz podmioty prawa publicznego, która nie prowadzi działalności gospodarczej obejmującej dostarczanie towarów tego samego rodzaju co towary certyfikowane.
  2. znak towarowy podrobiony - znak identyczny lub taki, który nie może być odróżniony w swoim zasadniczym wyglądzie od znaku zarejestrowanego, użyty bezprawnie dla towarów i/lub usług objętych prawem ochronnym;
  3. znak towarowy powszechnie znany - czyli znak notoryjny, to znak, który nie jest rejestrowany. Osoba korzystająca z takiego znaku może żądać zaprzestania naruszenia (gdyby takie miał miejsce), ale nie może domagać się skutków takiego naruszenia lub naprawienia szkody. Gdyby natomiast doszło do kolizji znaku zarejestrowanego ze znakiem powszechnie znanym, to uprawniany do jego używania może żądać unieważnienia ochrony;
  4. znak towarowy renomowany - znak symbolizujący potwierdzoną jakość towaru lub usługi, np., Apple; Ochrona znaku renomowanego rozciąga się poza zakres jego specjalizacji (tzn. wykracza poza przypisany do niego wykaz towarów i usług). Znak ten w przeciwieństwie do znaku powszechnie znanego (notoryjnego) musi być zarejestrowany;
  5. unijny znak towarowy - znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. W przeciwieństwie do krajowego znaku towarowego ochrona tego „unijnego” ma charakter jednolity we wszystkich krajach UE, a także obejmuje całe terytorium Unii Europejskiej;
  6. wspólny znak towarowy - przeznaczony jest do odróżnienia towarów w przypadku: 1. organizacji – jej członków; 2. osoby prawnej działającej na podstawie przepisów prawa publicznego – osób upoważnionych do używania tego znaku na podstawie regulaminu używania znaku – od towarów innych przedsiębiorstw.
Znawca z danej dziedziny techniki

Hipotetyczna osoba z wiedzą i doświadczeniem w danej dziedzinie techniki.