Słowo Definicja
Produkt ochrony roślin

Substancje czynne i preparaty zawierające jedną lub kilka substancji czynnych, oferowane w formie, w jakiej są dostarczane użytkownikowi z przeznaczeniem do: a) ochrony roślin przed wszelkimi organizmami szkodliwymi lub zapobiegania działaniu takich organizmów, w sposób w jaki takie substancje lub preparaty nie są w inny sposób poniżej określone; b) oddziaływania na procesy życiowe roślin w inny sposób niż pożywka (np. regulator wzrostu roślin); c) konserwowania produktów roślinnych, w stopniu w jakim takie substancje lub produkty nie są przedmiotem szczególnych przepisów Rady lub Komisji, w sprawie konserwantów; d) niszczenia niepożądanych roślin; e) niszczenia części roślin, kontrolowania niepożądanego wzrostu roślin lub zapobiegania mu.

Program komputerowy

Zestaw rozkazów lub instrukcji przeznaczonych do użycia bezpośrednio lub pośrednio w komputerze w celu osiągnięcia określonego rezultatu.

Przemysłowa stosowalność

Warunek wymagany do uzyskania patentu/prawa ochronnego na wzór użytkowy; wynalazek/wzór użytkowy uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku/wzoru użytkowego może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.

Rejestr

Urząd Patentowy prowadzi poniżej wymienione rejestry, w których dokonuje się wpisów o udzielonych patentach, dodatkowych prawach ochronnych, prawach ochronnych i prawach z rejestracji:

  1. rejestr patentowy - oprócz wpisów o stanie prawnym udzielonych patentów, zawiera również wyodrębnioną część obejmującą wpisy patentów europejskich w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. rejestr dodatkowych praw ochronnych;
  3. rejestr wzorów użytkowych;
  4. rejestr wzorów przemysłowych;
  5. rejestr znaków towarowych;
  6. rejestr oznaczeń geograficznych;
  7. rejestr topografii układów scalonych.

Rejestry są jawne, co oznacza, że każdy ma dostęp do danych zawartych w rejestrach. Domniemywa się, że wpisy w rejestrach są prawdziwe i że każdemu jest znana ich treść. Na potwierdzenie danych zawartych w rejestrach prowadzonych przez Urząd Patentowy wydaje się wyciągi.

Rzecznik patentowy

Osoba zawodowo świadcząca pomoc w sprawach własności przemysłowej.

Skarga do sądu administracyjnego

Jest to środek odwoławczy od decyzji Urzędu Patentowego RP przysługujący stronie postępowania. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji wraz jej uzasadnieniem. Od skargi należy wnieść stosowną opłatę, która jest uiszczana na konto Sądu. Strona może ubiegać się na podstawie przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi o zwolnienie od kosztów sądowych albo o przyznanie prawa pomocy.

Skarga kasacyjna

Jest to środek odwoławczy od wyroków lub postanowień Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w wyniku rozpatrzenia skarg na decyzje Urzędu Patentowego RP. Strona składa skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skarga kasacyjna musi być sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika, tj. radcę prawnego, adwokata, lub rzecznika patentowego. Wnosi się ją do Naczelnego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a termin na jej złożenie przez profesjonalnego pełnomocnika, wynosi 30 dni od daty doręczenia stronie wyroku wraz z uzasadnieniem. Od skargi należy wnieść stosowną opłatę, która jest uiszczana na konto Sądu. Strona może ubiegać się na podstawie przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi o zwolnienie od kosztów sądowych albo o przyznanie prawa pomocy.

Skrót opisu

Część zgłoszenia wynalazku/wzoru użytkowego zawierająca zwięzłą i jasną informację określającą przedmiot i charakterystyczne cechy wynalazku/wzoru użytkowego oraz wskazanie jego przeznaczenia, jeżeli nie wynika to z określenia samego przedmiotu; inaczej abstrakt.

Stan techniki

Wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu/prawa ochronnego na wzór użytkowy, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób, za stanowiące część stanu techniki uważa się również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzystających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnionych do wiadomości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w określony sposób.

Sublicencja

Możliwość udzielenia dalszej licencji przez uprawnionego z licencji zwykle za zgodą uprawnionego (chyba, że w umowie postanowiono inaczej).

Tajemnica przedsiębiorstwa

W rozumieniu art. 11 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Topografia układu scalonego

Rozwiązanie polegające na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób, rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden element jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego.

Transfer technologii

Proces przystosowywania wyników badań naukowych, patentów lub oryginalnych pomysłów do ich praktycznego zastosowania w produkcji.

Transliteracja

Zapis tekstu znakami innego alfabetu, niż pierwotny, bez tłumaczenia i uwzględniania wymowy, np. transliteracja łacińska tekstu w cyrylicy. Transliteracja w zgłoszeniu znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP jest obowiązkowa w sytuacji, gdy zgłoszony znak jest zapisany przy pomocy znaków pisarskich innych niż znaki alfabetu łacińskiego lub cyfr innych niż cyfry arabskie lub rzymskie – należy jej dokonać w polu „opis znaku”.

Twórca

1. osoba fizyczna, która kreuje dobra umysłowe dzięki własnej pracy intelektualnej, szczególnie w zakresie własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, topografie układu scalonego) lub własności intelektualnej (utwory, kreacje aktorskie), 2. (w myśl prawa autorskiego) osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzu utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.

Ujawnienie

Przedstawienie wynalazku/wzoru użytkowego na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek/wzór użytkowy urzeczywistnić.

Układ scalony

Jedno- lub wielowarstwowy wytwór przestrzenny, utworzony z elementów z materiału półprzewodnikowego tworzącego ciągłą warstwę, ich wzajemnych połączeń przewodzących i obszarów izolujących, nierozdzielnie ze sobą sprzężonych, w celu spełniania funkcji elektronicznych.

Umowa licencyjna

Umowa, na podstawie której uprawniony do danego prawa własności przemysłowej udziela innemu podmiotowi upoważnienie do korzystania z jego prawa w określonym zakresie oraz czasie, na określonym terytorium.

Umowa o przeniesienie praw

Umowa, na podstawie której uprawniony do danego prawa własności przemysłowej przenosi na inny podmiot swoje prawo do przedmiotu własności w całości lub części. Najczęściej będą to umowy sprzedaży lub darowizny.

Uprawniony do prawa

W myśl ustawy Prawo własności przemysłowej - osoba na rzecz, której udzielono prawa ochronnego/prawa z rejestracji na wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy, topografie układu scalonego.