Słowo Definicja
Współtwórca

Osoba, która we współdziałaniu z inną osobą lub innymi osobami przyczyniła się do stworzenia dobra intelektualnego (utworu, wynalazku, wzoru użytkowego). Za współtwórcę nie uważa się osoby, która udzieliła jedynie pomocy technicznej, np. przepisała jedynie rękopis dzieła lub przeprowadziła test laboratoryjny.