Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego jest udzielane na 25 lat od daty zgłoszenia. Warunkiem utrzymania ochrony jest prawidłowe wnoszenie opłat za kolejne okresy ochrony.

Opłaty za ochronę wzoru przemysłowego wnoszone są po doręczeniu zgłaszającemu decyzji warunkowej o udzieleniu prawa. Uiszcza je co do zasady uprawniony lub prawidłowo ustanowiony przez niego pełnomocnik.

Opłata za pierwszy okres ochrony

Opłatę za pierwszy okres ochrony (w wysokości wskazanej w decyzji o udzieleniu prawa) należy wnieść w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji. W przypadku niewniesienia całkowitej opłaty lub uiszczenia jej po terminie, UPRP wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji warunkowej o udzieleniu prawa.

Opłaty za kolejne okresy ochrony

Opłaty za dalsze okresy ochrony powinny być uiszczane z góry w ciągu jednego roku przed upływem poprzedniego okresu ochrony, nie później niż w ostatnim jego dniu. Możliwe jest również wniesienie opłaty w terminie sześciu miesięcy po upływie poprzedniego okresu ochrony, przy równoczesnym uiszczeniu opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty należnej. Dodatkowy sześciomiesięczny termin nie podlega przywróceniu!

Opłatę należy wnieść na rachunek UPRP, wskazując w tytule opłaty numer prawa z rejestracji wzoru przemysłowego oraz okres ochrony (np. za trzeci okres ochrony Rp. 11111)

Nie ma konieczności informowania UPRP o wniesionej opłacie.

Tytuł opłaty Wysokość opłaty w zł
za pierwszy okres ochrony (1., 2., 3., 4. i 5. rok ochrony) 150,00 
za drugi okres ochrony (6., 7., 8., 9. i 10. rok ochrony) 250,00 
za trzeci okres ochrony (11., 12., 13., 14. i 15. rok ochrony) 500,00 
za czwarty okres ochrony (16., 17., 18., 19. i 20. rok ochrony) 1000,00 
za piąty okres ochrony (21., 22., 23., 24. i 25. rok ochrony) 2000,00 

 
Stan prawny na dzień 6 lutego 2017 r.